Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Sengikulungele Yini Ukusuka Ngekhaya?

Sengikulungele Yini Ukusuka Ngekhaya?

 Umcabango wokusuka ngekhaya ungakhanya uthokozisa sibili, kodwa iqiniso yikuthi le kayisiyondaba elula. Ungabakwazi njani ukuthi usukulungele ukuhlala wedwa?

 Cabangisisa ngezizatho zakho

 Zinengi izizatho ezingakwenza ucabange ukusuka ngekhaya kodwa ezinye zakhona aziqakathekanga. Ngokwesibonelo uMario uthi: “Ngangifuna ukusuka ngekhaya ukuze ngibalekele imisebenzi okwakumele ngiyenze.”

 Kodwa iqiniso yikuthi inkululeko iyancipha nxa usuhlala wedwa. U-Onya oleminyaka engu-18 uthi: “Ungasuka ngekhaya kuyabe sekumele udinge indawo yokuhlala, uthenge ukudla, ubhadale lezinye izindleko ezitshiyeneyo. Abazali bakho bayabe bengekho ukuthi bakuncedise.”

 Okuqakathekileyo: Izizatho zakho zokufuna ukusuka ngekhaya yizo ezizakwenza ubone ukuthi sekuyisikhathi esifaneleyo yini sokuyahlala wedwa.

 Bala Izindleko

 UJesu wathi: “Ake kuthi omunye wenu afune ukwakha umphotshongo. Kambe kazukuqala ahlale phansi abalise indleko ukuze abone ingabe ulayo yini imali yokuwuqeda na?” (ULukha 14:28) ‘Ungabalisa njani indleko’ zokusuka ngekhaya? Nanzi izinto okumele ucabange ngazo.

  UYENELISA YINI UKUSEBENZISA KUHLE IMALI?

 IBhayibhili lithi: “Imali iyisiphephelo.”​—UmTshumayeli 7:12.

  •  Uyenelisa ukonga imali yini?

  •  Uyatshaphaza imali yini?

  •  Uhlezi uboleka imali kwabanye yini?

 Nxa uphendule omunye wemibuzo le ngoyebo, kutshengisa ukuthi ukusuka ngekhaya kuliphupho nje.

 “Umnewethu wasuka ngekhaya eleminyaka engu-19. Kungakapheli umnyaka esukile, wayengaselamali, esethathelwe imota futhi kwakungaselamuntu owayengafisa ukumboleka imali esecela ukuphenduka ngekhaya.”​—UDanielle

 Ongakwenza: Buza abazali bakho ukuthi basebenzisa imali enganani ngenyanga. Yiziphi izindleko abalazo futhi bahlela njani ukuze benelise ukuzibhadala zonke? Bayigcina njani imali?

 Okuqakathekileyo: Ukufunda ukusebenzisa kuhle imali usahlala ngakini kuzakunceda ukuthi ulungele ukulwisana lenhlupho zezimali nxa usuhlala wedwa.

  UYAZIKHUZA YINI?

 IBhayibhili lithi: “Ngoba lowo lalowo kumele athwale umthwalo wakhe.”​—KwabaseGalathiya 6:5.

  •  Uhlala ubalisa yini?

  •  Ubanjwa ngamandla yini ukwenza imisebenzi yakho yangekhaya?

  •  Uyaseqa yini isikhathi esibekiweyo sokufika ngekhaya?

 Nxa uphendule omunye wemibuzo le ngoyebo, kungaba nzima kakhulu ukuthi uthwale owakho umthwalo nxa usuhlala wedwa.

 “Nxa usuhlala wedwa kulezinye izinto oyabe ungathandi ukuzenza kodwa kuyabe kumele uzenze. Njengoba kuyabe kungelamuntu okulandelelayo, kumele ube lohlelo lokuzenza futhi ukhuthale.”​—UJessica.

 Ongakwenza: Zama ukwenza imisebenzi yangekhaya okwenyanga yonke. Ngokwesibonelo, klina indlu, watsha izigqoko zakho, thenga ukudla kwangekhaya, pheka ukudla kwantambama nsuku zonke futhi ugezise imiganu ngemva kokudla. Lokhu kuzakunceda ubone ukuthi kuyini ozahlangana lakho nxa usungusimayedwa.

 Okuqakathekileyo: Ukuzikhuza kuqakathekile ukuze wenelise ukuhlala wedwa.

Ukuphonguphuma ngekhaya ungazilungiselelanga kufana lokweqela phandle kwendizamtshina ungakwazi ukusebenzisa i-parachute

  UYENELISA YINI UKUZITHIBA?

 IBhayibhili lithi: “Zilahleni zonke izinto ezinjengalezi: ulaka, ukuthukuthela, inzondo, ukunyeya lenkulumo ebolileyo.”​—KwabaseKholose 3:8.

  •  Uyenelisa yini ukukhulumisana kuhle labanye?

  •  Uyenelisa yini ukwehlisa ulaka lwakho?

  •  Ufuna zonke izinto zenziwe ngendlela yakho yini?

 Nxa uphendule omunye wemibuzo le ngoyebo, kuzakuba nzima ukuthi uhlale lomunye umuntu loba nxa usutshadile.

 “Ukuhlala labantu abatshiyatshiyeneyo kwangenza ngabona lapho engehluleka khona. Ngafunda ukuthi akumelanga ngikhangelele ukuthi abanye bazwisise indlela engenza ngayo ikakhulu nxa ngikhathazekile. Ngakho kwasokumele ngidinge indlela engcono yokulwisana lokukhathazeka kwami.”​—UHelena.

 Ongakwenza: Khulumisana kuhle labanye emulini. Indlela ophatha ngayo ohlala labo khathesi nxa bangakuphambanisela itshengisa ukuthi uzabaphatha njani ozahlala labo esikhathini esizayo.

 Okuqakathekileyo: Ukuhlala wedwa yinto okumele ucabangisise ngayo, akumelanga ukwenzele ukubalekela imisebenzi yangekhaya. Kungani ungadingi usizo kulabo abaphumelelayo endabeni le? Babuze ukuthi kuyini abazisola ngakho, abafisa ukuthi ngabe bakwenza ngalesosikhathi. Ukubuza abanye ungakenzi loba yisiphi isinqumo kuzakunceda ubone ukuthi yikuphi okuqondileyo okumele ukwenze.