Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Ngingenzani Nxa Ngingephula Umthetho Wangekhaya?

Ngingenzani Nxa Ngingephula Umthetho Wangekhaya?

 Phose zonke izimuli zilemithetho njalo eminye yakhona ingaba ngeyesikhathi sokufika endlini, eyokusetshenziswa kwamafoni lamakhompiyutha lemayelana lendlela yokuphatha abanye.

 Ungenzani nxa ungephula umthetho wangekhaya? Ngeke utshintshe osekuvele kwenzakele kodwa kukhona ongakwenza ukuze izinto zingonakali kakhulu. Isihloko lesi sizakunceda ubone ukuthi ungakwenza njani lokho.

 Okungamelanga ukwenze

 •   Nxa abazali bakho bengakwazi ukuthi wephule umthetho ungabona kungcono ukuthi ubafihlele okwenzileyo.

 •   Nxa bekwazi ukuthi wephule umthetho, ungabona kungcono ukuthi uzigeze kumbe uninde omunye ngecala lakho.

 Lokho akuncedi. Ngenxa yani? Ngoba ukufihla okwenzileyo kumbe ukuzigeza ukhuluma izizatho ezingazwakaliyo yibuntwana. Kutshengisa abazali bakho ukuthi awukakhuli.

 “Ukuqamba amanga akuncedi. Iqiniso licina liphumile njalo indlela ozajeziswa ngayo izaba buhlungu ukwedlula nxa ubuhle wazikhulumela iqiniso.”—UDiana oleminyaka engu-19.

 Ongakwenza

 •   Vuma icala lakho. IBhayibhili lithi: “Lowo ofihla iziphambeko zakhe kayikuphumelela.” (IZaga 28:13) Abazali bakho bayakwazi ukuthi uzaphambanisa ngezinye izikhathi. Kodwa bakhangelele ukuthi uthembeke.

   “Abazali bakho bazakuzwela nxa ungakhuluma iqiniso. Bazakuthemba kakhulu.”—U-Olivia oleminyaka engu-13.

 •   Xolisa. IBhayibhili lithi: “Gqokani ukuthobeka.” (1 Phetro 5:5) Ukuthobeka kuzakunceda ukuthi uxolise lokuthi ungazami ukuzigeza.

   “Abantu abahlala bezama ukuzigeza baphambanisa imizwangedwa yabo. Icina ingasabathonisisi ngitsho nxa bewonile.”—UHeather oleminyaka engu-15.

 •   Kwamukele ukujeziswa. IBhayibhili lithi kumele silalele nxa silaywa. (IZaga 8:33, NWT) Ungakhononi njalo yamukela loba yisiphi isijeziso ozasithola.

   “Nxa ungaqhubeka ukhonona ngesijeziso ositholileyo, izinto zizakuba zimbi kakhulu. Samukele isijeziso leso njalo ungabe ulokhu ucabanga ngalokho owawuvunyelwa ukukwenza ungakajeziswa.”—UJason oleminyaka engu-21.

 •   Sebenza nzima ukuze bakuthembe futhi. IBhayibhili lithi: ‘Khiphani ubuntu obudala obuhambelana lendlela yenu yokuziphatha yakudala.’ (U-Efesu 4:22) Hlala usenza okuhle ukuze abazali bakho bakuthembe futhi.

   “Nxa ungahlala usenza okuhle njalo utshengise abazali bakho ukuthi awusoze ukuphinde abakujezisele khona, bazacina sebekuthemba futhi.”—UKaren oleminyaka engu-25.

 OKUNGAKUNCEDA: Nxa ufuna abazali bakho bakuthembe, yenza lezinto abangazange bathi uzenze. Ngokwesibonelo, nxa usuphenduka uvela endaweni ethile, bafonele ubatshela ukuthi ususendleleni, lanxa ungasoze uphuze. Lokhu kuzakwenza babone ukuthi ufuna baphinde bakuthembe.