Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Kungani Ngikhuluma Izinto Ezingayisizo?

Kungani Ngikhuluma Izinto Ezingayisizo?

 “Kwezinye izikhathi ngiyenelisa ukulubamba ulimi lwami kodwa kwezinye, ngiyaphonguphutsha nje ngingacabanganga.”​—UJames oleminyaka engu-16.

 “Nxa ngikhathazekile ngikhuluma loba yini efika ekhanda kodwa nxa ngithabile ngisuka ngikhulume lezinto ezingayisizo. Ngilohlupho sibili endabeni le.”​—UMarie oleminyaka engu-23.”

 IBhayibhili lithi: “Ulimi lalo lungumlilo.” Liphinda lithi: “Ihlathi elikhulu lithungelwa ngumlilo omncane.” (UJakhobe 3:5, 6) Okukhulumayo kujayele ukukuthela emanyaleni yini? Nxa kunjalo isihloko lesi sizakunceda kakhulu.

 Okwenza ngikhulume izinto ezingayisizo

 Isono. IBhayibhili lithi: “Sonke siyaphambanisa izikhathi ezinengi. Nxa umuntu engaphambanisi ngelizwi, uyabe ephelele.” (UJakhobe 3:2) Isono esilaso senza siphambanise ekukhulumeni.

 “Ngiyabe ngizikhohlisa nxa ngingazitshela ukuthi angisoze ngiphambanise ekukhulumeni loba sekutheni.”​—U-Anna oleminyaka engu-21.

 Ukukhuluma kakhulu. IBhayibhili lithi: “Lapho okwande khona amazwi, isono kasisweleki.” (IZaga 10:19) Kanengi abantu abakhuluma kakhulu kabalaso isikhathi sokulalela abanye. Lokhu yikho okwenza bakhulume izinto ezingayisizo.

 “Awusoze ubabone ngokukhuluma abantu abahlakaniphileyo. Phela uJesu wayelenhlakanipho emangalisayo, kodwa kwezinye izikhathi wayekhetha ukuzithulela.”​—UJulia oleminyaka engu-20.

 Ubuphoxo. IBhayibhili lithi: “Amazwi okubhuda agwaza njengenkemba.” (IZaga 12:18) Enye indlela esingakhuluma ngayo amazwi agwaza njengenkemba yikuphoxa abanye. Ukuphoxa yikweyisa omunye umuntu ngokukhuluma amazwi amzwisa ubuhlungu. Umuntu othanda ukuphoxa abanye angakuthatha ngokuthi uyabe ezidlalela nje kodwa ukweyisa abanye asondaba yokudlala ngayo. IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sitshiyane lenkulumo ‘ethethisayo kanye lakho konke okulimazayo.’—Kwabase-Efesu 4:31.

 “Ngiyakuthanda ukuhlekisa abanye. Kodwa okudanisayo yikuthi ngicina sengibahlekisa ngamazwi ahlabayo.”​—U-Oksana oleminyaka engu-19.

I-colgate kayibiseleki nxa ungayimpuntshuza. Kunjalo lesikukhulumayo, kasingeke sikubuyisele emuva

 Ukusebenzisa kuhle ulimi

 Akulula ukufunda ukusebenzisa kuhle ulimi. Loba kunjalo izimiso eziseBhayibhilini zingakunceda kakhulu. Ake sihlole ezinye zakhona.

 “Hlola inhliziyo yakho . . . uthule.”​—IHubo 4:4.

 Kwezinye izikhathi kuhle ukuzithulela. Intombazana okuthiwa nguLaura ithi: “Ngiyafuthelana kakhulu nxa ngizondile kodwa ngokuya kwesikhathi ulaka luyehla. Nxa solwehlile, kuyangithabisa ukuthi angikhulumanga ebengizazisola ngakho.” Ukuqala ume ungakaphenduli kuyanceda ukuthi ungakhulumi amazwi angayisiwo.

 “Indlebe kayiwahloli yini wonke amazwi njengolimi lunambitha ukudla?”​—UJobe 12:11.

 Kuqakathekile ukuthi uqale ucabange ungakakhulumi ukuze ungazwisi abanye ubuhlungu. Nansi eminye imibuzo ongazibuza yona:

  •   Engifuna ukukutsho kuliqiniso yini? Ngamazwi alomusa yini? Sikhona yini isidingo sokuthi ngikukhulume?​—KwabaseRoma 14:19.

  •   Bengingezwa njani nxa omunye ubengatsho njalo kimi?​—UMathewu 7:12.

  •   Kuyatshengisa yini ukuthi ngiyayihlonipha imibono yabanye?​—KwabaseRoma 12:10.

  •   Yisikhathi esifaneleyo sokukutsho yini?​—UmTshumayeli 3:7.

 “Ngokuthobeka bonani abanye bengcono kulani.”​—KwabaseFiliphi 2:3.

 Amazwi evesi le azakunceda ukuthi ubone okuhle kwabanye njalo wenelise ukuqala ucabange ungakakhulumi. Lanxa ungaqabuka usukhulumile, ukuthobeka kuzakunceda ukuthi uxolise masinyane. (UMathewu 5:23, 24) Okuqakathekileyo yikuthi ulwise ukubamba ulimi lwakho.