Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Ngingenzani Ukuze Ngidle Ukudla Okwakha Umzimba?

Ngingenzani Ukuze Ngidle Ukudla Okwakha Umzimba?

 Ukudla ukudla okungakhi umzimba kungayiphambanisa impilakahle yakho. Nxa abasakhulayo bangajayela ukudla okungakhi umzimba, kuzabanzima ukuthi bakwekele nxa sebekhulile. Yikho kuqakathekile ukuthi uhle ukujayele khathesi ukudla okwakha umzimba.

 Yikuphi ukudla okwakha umzimba?

 IBhayibhili lithi kumele ‘sizibambe kukho konke esikwenzayo,’ okugoqela lasendabeni yokudla. (1 KuThimothi 3:11) Yikho-ke kufanele sikhumbule okulandelayo:

 •   Kumele sidle imihlobo etshiyeneyo yokudla. Lokhu kugoqela izithelo, imibhida, uchago loba ukudla okwenziwe ngalo, ukudla okulama-protein okunjengenyama, inhlanzi lamaqanda. Okunye okumele sikudle yizinto ezilinywayo ezinjengomumbu, irayisi lengqoloyi. Abanye abantu bajayele ukuyekela umhlobo othile wokudla becabanga ukuthi ukwenza njalo kuzabanceda ukuthi behlise umzimba masinyane. Kodwa lokhu kwenza umzimba ungatholi izinto ezifunakalayo.

   Zama lokhu: Dingisisa kumbe ukhulume lodokotela wakho ukuze ukwazi ukuthi kuqakatheke ngani ukudla ukudla okutshiyeneyo. Ngokwesibonelo:

   Ukudla okulama-carbohydrates kwenza umzimba ube lamandla, okulama-protein khona kuyawelapha umzimba njalo kulwisane lamagcikwane. Okunye ukudla kulamafutha anceda ukuthi ungabi sengozini yokubanjwa ngumkhuhlane wenhliziyo njalo enza umzimba ube lamandla.

   “Ngiyazama ukudla ukudla okutshiyeneyo okwakha umzimba. Akukubi ukuthi umuntu ake adle ezimnandi kwesinye isikhathi kodwa akutsho ukuthi sokumele atshonele zona. Ukuzibamba kuqakathekile kakhulu.”—UBrenda oleminyaka engu-19.

  Ukudla okungakhi umzimba kufanana lesitulo esingelanyawo ezeneleyo

 •   Ungadlulisi amalawulo. Lokhu kungagoqela ukuzifakela ukudla okuncane okungasuthisiyo kumbe ukuzilambisa ubususidla okunengi ngasikhathi sinye.

   Zama lokhu: Zama ukunanzelela indlela odla ngayo okwenyanga eyodwa. Kukangaki lapho ozilambise khona kumbe odle khona kakhulu? Kuyini ongakwenza ukuze udle ukudla okwakha umzimba?

   “Kwezinye insuku ngangisidla ukudla okunengi, kodwa kwezinye ngangizincitsha kakhulu. Kodwa ngokuya kwesikhathi ngasengizama ukungadli ngedlulise futhi ngangizama lokuthi nxa ngingezwa sengisuthi ngihle ngiyekele ukudla. Kwathatha isikhathi sibili kodwa khathesi sengisenelisa ukudla ngendlela engasoze iphambanise impilakahle yami.”—UHailey oleminyaka engu-25.

 Kuyini engingakwenza ukuze ngihlale ngisidla ukudla okwakha umzimba?

 •   Hlela kuseselesikhathi. IBhayibhili lithi: “Amalungiselelo abakhutheleyo anika umvuzo.” (IZaga 21:5) Nxa ufuna ukuhlala usidla ukudla okwakhayo, kumele uhlele kuseselesikhathi.

   “Nxa ufuna ukudla okwakhayo kumele uhlele sibili njalo izikhathi ezinengi kuyabe kumele ukupheke ngekhaya. Lanxa kunzima ukwenza njalo, kuzakunceda ngokuya kwesikhathi futhi kuzakwenza ukuthi ungadlalisi imali.”—UThomas oleminyaka engu-21.

 •   Tshiyana lokudla okungakhiyo. IBhayibhili lithi: “Gcina amandla lengqondo ehlakaniphileyo.” (IZaga 3:21) Ingqondo ehlakaniphileyo izakunceda ukuthi uthole amacebo azakusiza.

   “Ngaqalisa kancane kancane ukudla ukudla okwakha umzimba. Ngokwesibonelo kulokuthi ngidle iswidzi ngangisidla i-apple. Kungakayi ngaphi ngasengikujayele ukudla izinto ezakhayo.”—UKia oleminyaka engu-21.

 •   Ungazithwalisi nzima. IBhayibhili lithi: “Hamba nje uyezidlela ukudla kwakho uchelesile.” (UmTshumayeli 9:7) Ukudla izinto ezakha umzimba akutsho ukuthi kumele uzithwalise nzima njalo akutsho ukuthi sekumele uhlolisise konke ukudla okungena emzimbeni wakho. Lanxa ufuna ukwehlisa umzimba hlala ukhumbula ukuthi inhloso yakho ngeyokuthuthukisa impilakahle yakho. Yikho ungakhangeleli ukwenza izinto eziphezu kwamandla akho.

   “Umzimba wami wehla ngamakhilogramu angu-13 kodwa ngesikhathi ngikwenza lokhu angizange ngizincitshe ukudla kumbe ngitshiye umhlobo othile wokudla futhi ngangike ngidle izinto eziletshukela. Ngangikwazi ukuthi ukwehlisa umzimba yinto ethatha isikhathi eside yikho kwakumele ngizijayeze ukuhlala ngisidla izinto ezakha umzimba.”—UMelanie oleminyaka engu-21.