Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Ngingenzani Ukuze Ngithole Isikhathi Eseneleyo Sokulala?

Ngingenzani Ukuze Ngithole Isikhathi Eseneleyo Sokulala?

 Izikhathi ezinengi nxa umuntu engenzi kuhle esikolo angabona kungcono ukuthi angezelele isikhathi sokubala. Lalabo abadlala imidlalo ethile bangabona kungcono ukungezelela isikhathi sokuprakthiza nxa sebenanzelele ukuthi abasayenzi kuhle. Kodwa ungamangala ukuthi okungabe kudingakala yikuthola isikhathi eseneleyo sokulala.

 Kungani kumele uthole isikhathi eseneleyo sokulala?

 Abezempilakahle bathi abasakhulayo kumele balale okwamahora angaba ngu-8 kusiya kwangu-10. Kungani kuqakathekile ukuthi umuntu alale okwaneleyo?

 •   Kwenza ukuthi ingqondo isebenze kuhle. Abanye bathi ukulala “yikudla kwengqondo.” Ukulala okwaneleyo kungakunceda ukuthi wenze kuhle esikolo, emidlalweni lokuthi wenelise ukwenza izinqumo ezinhle.

 •   Kuyakunceda ukuthi ungahlali udanile. Abantu abangalali okwesikhathi eseneleyo baphongucaphuka lula kumbe bahlale bedanile njalo bengazwisisani labanye.

 •   Kuyakunceda ukuthi utshayele ngonanzelelo. Ukuhlolisisa okwenziwa e-United States of America kwatshengisa ukuthi abatshayeli abanengi abaleminyaka engu-16 kusiya kwengu-24 yibo abawozela kakhulu nxa betshayela ukwedlula abaleminyaka engu-40 kusiya kwengu-59.

 •   Kuyathuthukisa impilakahle yakho. Ukulala kunika umzimba ithuba lokulungisa ama-cells, imithambo yegazi lokunye okungabe konakele. Kungakunceda futhi ukuthi ungabanjwa yimikhuhlane eminengi enjenge-obesity, umkhuhlane wetshukela le-stroke.

Ifoni kumele uyitshaje ukuze iqhubeke isebenza, yikho lawe kumele uthole isikhathi eseneleyo sokulala ukuze usebenze kuhle

 Kuyini okwenza uphuze ukulala?

 Ukulala kuqakathekile sibili kodwa abasakhulayo abanengi abasitholi isikhathi eseneleyo sokulala. Ngokwesibonelo u-Elaine oleminyaka engu-16 uthi:

 “Umbalisi wethu wake wasibuza ukuthi silala sikhathi bani. Abanengi bathi balala ngama-2 ekuseni, abanye bathi ngama-5. Kuloyedwa kuphela owathi ulala ngama-9 ntambama.”

 Yiziphi izinto ezingakuphuzisa ukulala?

 Ukuzilibazisa. “Kulula ukukwejisa kuze kube phakathi kobusuku ikakhulu nxa ngilabangane bami.”—UPamela.

 Imisebenzi okumele uyenze. “Ukulala ngiyakuthanda sibili kodwa angisitholi isikhathi eseneleyo ngenxa yemisebenzi eminengi okumele ngiyenze.”—U-Ana.

 Ezempucuko. “Ifoni yami yiyo ejayele ukungiphambanisa. Kunzima ukutshiyana layo.”—U-Anisa.

 Ungenzani ukuze uthole isikhathi eseneleyo sokulala?

 •   Uyakuqakathekisa yini ukulala? IBhayibhili lithi: “Kungcono ukuphumula kancane kulokusebenza nzima kakhulu uxotshana lomoya.” (UmTshumayeli 4:6) Ukulala kuqakathekile, akumelanga sikukhangelele phansi. Ukungatholi isikhathi eseneleyo sokulala kungaphambanisa indlela esisebenza ngayo njalo lokuzilibazisa kungacina kungasasithokozisi.

 •   Kuyini okwenza ungatholi isikhathi eseneleyo sokulala? Uyaphuza ukuphenduka yini nxa uzilibazisa labangane bakho? Ulemisebenzi eminengi yendlini kumbe eyesikolo okumele uyenze? Kumbe uchitha isikhathi esinengi usefonini uze uphuze ukulala?

 Ongacabanga ngakho: Ukutshiya izinto ezikuphuzisa ukulala kungaba nzima sibili kodwa kuzakunceda kakhulu. UZaga 21:5 uthi: “Amalungiselelo abakhutheleyo anika umvuzo.”

 Liqiniso ukuthi okunganceda omunye kungabe kungasoze kusebenze kuwe. Ngokwesibonelo, abanye bathi ukulala kancane emini kuyabanceda ukuthi balale ngcono ebusuku. Kodwa abanye bathi ukwenza njalo kwenza baphuze ukulala kumbe baphelelwe yibuthongo ebusuku. Ungakuzama lawe ubone ukuthi yikuphi okungakunceda. Nanku okunye ongakwenza:

 •   Zinike isikhathi sokuphumula. Ukuzinika isikhathi sokuphumula ungakalali kungakusiza ukuthi ujumeke masinyane.

   “Ukwenza imisebenzi yonke kuseselesikhathi kungakunceda ukuthi ungathwali nzima nxa sokumele uyelala.”—UMaria.

 •   Hleleka. Hlela kuhle imisebenzi yakho ukwenzela ukuthi uthole isikhathi eseneleyo sokulala.

   “Kumele ngilale okwamahora angu-8 nsuku zonke. Yikho nxa kuzamele ngiphangise ukuvuka, ngiyaphangisa ukulala ukuze ngilale okwaneleyo.”—UVincent.

 •   Zama ukulala ngesikhathi esifananayo nsuku zonke. Abezempilakahle bakhuthaza ukuthi umuntu alale ngesikhathi esifananayo nsuku zonke. Kuzame lawe okwenyanga yonke ubone ukuthi kuzakunceda njani.

   “Ukulala ngesikhathi esifananayo nsuku zonke kwenza ingqondo iphumule kuhle. Lokho kuzakunceda ukuthi uyenze kuhle kakhulu imisebenzi yakho.”—UJared.

 •   Ungathatheki ngokuzilibazisa. IBhayibhili lithi kumele ‘sizibambe kukho konke esikwenzayo’ okuhlanganisa lokuzilibazisa.—1 KuThimothi 3:2, 11.

   “Ngiyazama ukuthi ngingachithi isikhathi esinengi kwezokuzilibazisa ikakhulu ntambama ngoba ukwenza njalo kungangidlela isikhathi sokulala.”—URebecca.

 •   Ungahlali usefonini. Tshiya ukusebenzisa ifoni yakho kusasele ihora elilodwa ukuthi uyelala. Abalolwazi ngezempucuko bathi ukukhanya okuvela emafonini kumbe ku-TV kungenza kube nzima ukuthi umuntu ajumeke.

   “Bakhona abantu abangabe belokhe befuna ukuxoxa lawe lanxa sokusebusuku. Kodwa khumbula ukuthi ukuze uphumule kuhle kumele utshiyane lefoni.”—UJulissa.