Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Kumele Ngenzeni Nxa Ngibhowakele?

Kumele Ngenzeni Nxa Ngibhowakele?

 Abanye abantu kuyababhowa ukuphonguhlala endlini bengenzi lutho ikakhulu nxa izulu lisina. Ijaha okuthiwa nguRobert lithi: “Ngezikhathi ezinjalo ngiyahlala endlini ngiswele lokuthi ngenzeni.”

 Kuyake kwenzakale kuwe yini lokhu? Nxa kunjalo isihloko lesi sizakunceda.

 Okumele ukwazi

  •   Ukusebenzisa ezempucuko ngeke kukuncede kangako.

     Ukungena ku-inthanethi kungakunceda ukuthi utshove isikhathi kodwa uhlupho yikuthi kungakwenza ubhowakale ngoba akukukhuthazi ukuthi ucabange izinto ezintsha. UJeremy oleminyaka engu-21 uthi: “Kukwenza utshone usekhompiyutheni kumbe efonini kodwa kungelanto entsha oyicabangayo.”

     Owesifazane osakhulayo okuthiwa ngu-Elena laye uthi: “Lanxa kukunengi ongakwenza kwezempucuko ukutshona kuzo kungakwenza ubhowakale nxa ungasazisebenzisi futhi sokumele wenze ezinye izinto eziqakathekileyo.”

  •   Ntshintsha indlela obona ngayo izinto.

     Ukuba lezinto ezinengi zokwenza yikho yini okungenza ungabhowakali? Kuya ngokuthi uyakuthanda yini okwenzayo. Ngokwesibonelo uKaren uthi: “Isikolo sasingibhowa lanxa ngangiphiwa imisebenzi eminengi yokwenza. Ngananzelela ukuthi kumele ukuthande okwenzayo ukuze ukholise.”

 Ubukwazi yini? Ukuswela okokwenza akumelanga kukubhowe, kufanele ukubone kulithuba elihle lokucabanga izinto ezintsha ongazenza.

Isikhathi osiqeda uwedwa sinjengomhlabathi ovundileyo, sikunika ithuba elihle lokucabanga izinto ezintsha ongazenza

 Ongakwenza

 Yenza izinto ezitshiyeneyo. Woba labangane abatsha njalo ukhethe izinto ezintsha ozazilibazisa ngazo. Nabisa ingqondo ngokufunda izinto ezintsha. Kukalutshwana ukuthi abantu abathanda ukwenza izinto ezitshiyeneyo babhowakale futhi labanye abantu bayakukholisa ukuba labo.

 Isimiso esiseBhayibhilini: “Lokho isandla sakho esingakwenza kwenze ngamandla akho wonke.”​—UmTshumayeli 9:10.

 “Khathesi ngifundela isiMandarin seChina futhi ukuphrakithiza nsuku zonke kungenze ngabona ukuthi ukufunda kumnandi. Kuyanginceda ukuba lento yokwenza ngoba ngiyabe ngisebenzisa kuhle isikhathi sami lengqondo yami.”​—UMelinda.

 Hlala ukhumbula inhloso yakho. Ukwazi ukuthi yindaba usenza into ethile kuzakunceda ukuthi uyithande. Lomsebenzi wesikolo uzawukholisa nxa ungahlala ukhumbula isizathu sakho sokufunda.

 Isimiso esiseBhayibhilini: “Akukho okungcono emuntwini ngaphandle kokuthi . . . azuze ukusuthiseka ngomsebenzi wakhe.”​—UmTshumayeli 2:24.

 “Sengizaqeda isikolo ngangibala okwamahora angu-8 ngelanga ngoba ngangisalele emuva kakhulu. Akuzange kungibhowe lokhu ngoba ngangiyazi inhloso yami. Ngangifuna ukupasa futhi ukuhlala ngikhumbula lokhu kwangenza ngabala kakhulu.”​—UHannah.

 Kwamukele ukuthi kukhona ongeke ukuntshintshe. Lanxa ungabe ukholisa ukwenza into ethile kungenzeka ukuthi kube khona ongakuthandiyo ngayo. Kwezinye izikhathi abangane obathembileyo bangakubambisa ilitshe besekubangela ukuthi ubhowakale. Nxa kungaba njalo kwamukele ukuthi kukhona ongeke ukuntshintshe ubusuzama ukudinga ongakwenza.

 Isimiso esiseBhayibhilini: ‘Umuntu othokozayo unjengosedilini kokuphela.’​—IZaga 15:15, The Holy Bible in Ndebele.

 “Umngane wami wake wangitshela ukuthi kumele ngizame ukukholisa lanxa ngingedwa. Wangitshela lokuthi ukuzinika isikhathi sokuba ngedwa lesokuba labanye yinto wonke umuntu okumele ayifunde.”​—U-Ivy.