Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Ngingenzani Ukuze Ngingahlali Ngicabanga Ngezemacansini?

Ngingenzani Ukuze Ngingahlali Ngicabanga Ngezemacansini?

 “Ukucabanga ngezemacansini kuyangifikela ngilibele ngize ngehluleke lokucabanga okunye. Kuyabe kungani kulomunye umuntu oqondisa ingqondo yami.”—UVera oleminyaka engu-24.

 “Kunzima ukubalekela imicabango yemacansini. Kufanana lokufuna ukuphapha ungelampiko.”—UJohn oleminyaka engu-21.

 Lawe iyake ikufikele yini imicabango enjengekaVera loJohn? Nxa kunjalo, isihloko lesi sizakunceda kakhulu.

 Kungani kumele ubalekele ukuhlala ucabanga ngezemacansini?

 Umfana osakhulayo okuthiwa ngu-Alex uthi: “Umalume wangitshela ukuthi uNkulunkulu wayengeke angiphe isifiso sokuya emacansini nxa wayengafuni ngisigcwalise.”

 Okunye okusemazwini kamalume ka-Alex kuliqiniso. UNkulunkulu wasipha isifiso sokuya emacansini futhi kulesizathu esihle esenza wenza njalo. Namuhla kulabantu abanengi emhlabeni ngenxa yaleso sifiso sokuya emacansini. Kodwa kungani kumele ubalekele ukuhlala ucabanga ngezemacansini? Nanzi izizathu ezimbili:

  •   IBhayibhili lifundisa ukuthi okumele bahlangane emacansini yindoda lomfazi abatshadileyo kuphela.—UGenesisi 1:28; 2:24.

     Nxa ungatshadanga njalo ufisa ukuwulandela umthetho lo, ungahlali ucabanga ngezemacansini ngoba kuzakuthwalisa nzima. Ungacina usulingeka ukuya emacansini ungakatshadi ubusuhlala uzisola njengabanengi.

  •   Nxa ungabalekela imicabango yokuya emacansini uyabe utshengisa ukuthi uyazibamba njalo uphawu lolu luzakunceda kakhulu empilweni.—1 KwabaseKorinte 9:25.

 Ukuzibamba kuzakunceda ukuthi uthokoze khathesi lesikhathini esizayo. Abanye abachwayisisayo bathola ukuthi abasakhulayo abenelisa ukuzibamba kabahlupheki kangako kwezempilakahle, ekusebenziseni imali lasekulandeleni umthetho welizwe nxa sebekhulile. *

 Kuyini okwenza kubenzima ukungacabangi ngezemacansini?

 Untshintsho olwenzakala emzimbeni nxa usakhula lwenza kube nzima ukuthi ungacabangi ngezemacansini. Kanti njalo labantu esiphila labo bahlala bekhuluma ngazo.

 “Phose zonke inhlelo zeTV zenza kukhanye angani ukuya emacansini lomuntu ongatshadanga laye akukubi futhi akulampumela emibi. Kulula ukuthi ucine ubona angathi akulanto embi ngemicabango enjalo.”—URuth oleminyaka engu-26.

 “Lapho engisebenza khona abantu bahlala bekhuluma ngezemacansini futhi lokhu kwenza ngiqalise ukucabanga izinto ezimbi. Benza kukhanye angathi ukuziphatha kubi kwezemacansini yinto eqondileyo.”—UNicole oleminyaka engu-21.

 “Kulula ukuthi ucine usukhangela imifanekiso emibi nxa ulokhu ubuka imifanekiso ku-inthanethi. Umfanekiso owodwa nje wezemacansini ungangena engqondweni kubanzima ukuthi uwukhohlwe!”—UMaria oleminyaka engu-21.

 Izizathu ezinjengalezi zingenza uzwe njengomphostoli uPhawuli owathi: “Nxa ngifisa ukwenza okuqondileyo, okubi kuyabe kukimi khonapho.”KwabaseRoma 7:21.

Ungavumeli imicabango emibi yakhele ekhanda lakho

 Ongakwenza

 Gxilisa ingqondo yakho kokunye. Zama ukwenza okuthile okungasusa ingqondo yakho kwezemacansini. Kungaba yikudlala umdlalo othile, ukuqeqetsha umzimba loba okunye nje okungakunceda. Osakhulayo okuthiwa nguValerie uthi: “Ukubala iBhayibhili kuyanceda ngoba lilemicabango kaNkulunkulu ephakeme kakhulu ukwedlula eyethu. Nxa ulibala uyabe ugcwalisa ingqondo yakho ngemicabango yakhe okuzakunceda ukuthi ubalekele imicabango engalunganga.”

 Kuliqiniso sibili ukuthi imicabango yezemacansini ingakufikela. Kodwa kukuwe ukuthi uzakwenzani ngayo. Nxa ungazimisela ukulwisana layo uzenelisa ukuyibalekela.

 “Nxa sengifikelwa yimicabango yezemacansini ngiyazama ukwenza okunye okuzangenza ngikhohlwe ngayo. Ngiyadinga lokuthi kuyini okungabe kubangele ukuthi ngifikelwe yimicabango leyo. Nxa kuyingoma kumbe umfanekiso ngihle ngikucitshe.”—UHelena oleminyaka engu-25.

 Isimiso esiseBhayibhilini: “Loba yiziphi izinto ezilungileyo, loba yiziphi izinto ezimsulwa, . . . qhubekani licabanga ngazo.”—KwabaseFiliphi 4:8.

 Khetha kuhle abangane. Nxa abangane bakho behlala bexoxa ngezemacansini kuzakuba nzima ukuthi ube lemicabango emihle.

 “Ngisakhula kwakunzima ukulwisana lemicabango emibi njalo labangane engangilabo babesenza kube nzima kakhulu. Nxa ungachitha isikhathi eside labantu abangakuqakathekisiyo ukuziphatha kuhle lawe ucina ungasazihluphi ngokulwisana lemicabango emibi. Lokho kufanana lokuthela ipharafini emlilweni.”—USarah oleminyaka engu-20.

 Isimiso esiseBhayibhilini: “Ohamba lezihlakaniphi uyahlakanipha, kodwa othandana leziwula uwela engozini.”—IZaga 13:20.

 Tshiyana lokuzilibazisa ngezinto ezingalunganga. Lezinsuku ezokuzilibazisa zikhuthaza ezemacansini. UNicole uthi: “Mina okujayele ukungiphambanisa zingoma. Zenza imizwa yami ibe lamandla kakhulu.”

 “Ngaqalisa ukubukela amamuvi lezinye inhlelo zeTV ezitshengisa ezemacansini. Kungakayi ngaphi ngasengihlala ngicabanga ngezemacansini. Kwakulula ukubona ukuthi yayibangelwa kuyini leyomicabango. Ngathi sengitshiyane lamamuvi lawo yayingasangihluphi kangako imicabango leyo. Ukukhetha kuhle ezokuzilibazisa kwenza kube lula ukulwisana lemicabango yezemacansini.”—UJoanne oleminyaka engu-19.

 Isimiso esiseBhayibhilini: “Lingaqali ukuxoxa ngokuziphatha okubi kwezemacansini langayo yonke imihlobo yokungcola loba ubuhwaba, ngoba lokhu kakubafanelanga abantu abangcwele.”Kwabase-Efesu 5:3.

 Umcijo yilo: Abanye abantu baqakathekisa kakhulu imizwa yabo okokuthi baze bacine bebona angani kumele baphonguyilandela nje. Kodwa iBhayibhili kaliwusekeli umcabango lo. UNkulunkulu uyasithemba yikho esitshela eLizwini lakhe ukuthi siyenelisa ukuqondisa imicabango yethu.

 Isimiso esiseBhayibhilini: “Indlela elicabanga ngayo kumele iqhubeke isenziwa ukuthi ibentsha.”—Kwabase-Efesu 4:23.

^ indima 9 Ukuzibamba kuqakathekile lasebantwini abatshadileyo, yikho nxa ungakufunda khathesi usakhula kuzakunceda phambili.