Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Kumele Ngenzeni Nxa Umngane Wami Angangizwisa Ubuhlungu?

Kumele Ngenzeni Nxa Umngane Wami Angangizwisa Ubuhlungu?

 Okumele ukwazi

  •   Sonke siyawenza amaphutha. Umngane wakho angenza kumbe akhulume into ekuzwisa ubuhlungu ngenxa yokuthi ulesono. Kanti njalo lawe ungamzwisa ubuhlungu ngoba ulesono.​—Jakobe 3:2.

  •   Okwenzakala kwezokukhulumisana kungakuzwisa ubuhlungu. Omunye osakhulayo okuthiwa nguDavid uthi: “Nxa ungabona imifanekiso yomngane wakho ezikholisela labanye, ungazibuza ukuthi yindaba engakunxusanga. Lokhu kungakwenza ubone angani kakuthandi besekubangela ukuthi uzwe ubuhlungu loba udane.”

  •   Ungenelisa ukulungisa uhlupho.

 Ongakwenza

 Zihlole. IBhayibhili lithi: “Ungaphangisi ukufuthelana ngaphakathi, ngokuba ulaka luhlezi lugonwe yiziwula.”​—UmTshumayeli 7:9.

 “Kwezinye izikhathi ungacina unanzelela ukuthi ozihlupha ngakho yinto encane kakhulu.”​—U-Alyssa.

 Ongacabanga ngakho: Uzonda masinyane yini? Awungeke uzame yini ukubekezelela abanye lanxa besenza amaphutha?​—UmTshumayeli 7:21, 22.

 Cabanga ngobuhle bokuthethelela. IBhayibhili lithi: ‘Kuyikuhlakanipha . . . ukunganaki ukuqalwa.’​—IZaga 19:11.

 “Lanxa ungabe ulesizatho esizwakalayo sokudana kuhle ukuthi uthethelele. Lokhu kutsho ukuthi akumelanga ubambele umngane wakho isikhwili kumbe uhlale ufuna ukuthi axolise sonke isikhathi. Nxa usumxolele khohlwa ngakho.”​—UMallory.

 Ongacabanga ngakho: Indaba le inkulu kakhulu yini? Ngingamxolela yini ukuze kube lokuthula?​—KwabaseKholose 3:13.

Ukubamba izikhwili lokuhlala ukhuluma ngamaphutha omngane wakho kufanana lokuvula umnyango ungenise umoya oqandayo endlini ekhudumalayo

 Tshengisa ukuthi ulendaba lomngane wakho. IBhayibhili lithi: “Lowo lalowo wenu kangakhathaleli inzuzo yakhe kuphela kodwa akhathalele lenzuzo yabanye.”​—KwabaseFiliphi 2:4.

 “Nxa wena lomngane wakho lithandana futhi lihloniphana kumele lizame sibili ukuthi lilungise inhlupho masinyane. Akumelanga livumele lutho ukuthi luphonguqeda ubungane benu.”​—UNicole.

 Ongacabanga ngakho: Zama ukubona okuhle kumngane wakho.​—KwabaseFiliphi 2:3.

 Umcijo yilo: Ukuzifundisa ukungazondi masinyane kuzakunceda nxa usukhulile. Yikho kuzame khathesi.