Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Amacebo Angakunceda Nxa Ufunda Ungekhaya

Amacebo Angakunceda Nxa Ufunda Ungekhaya

 Kulezinsuku abantwana abanengi sebefunda besezindlini. Nxa lawe ungomunye wabo kuyini okungakunceda ukuthi uphumelele ezifundweni zakho? Nanka amacebo angakuncedisa. *

 Amacebo amahlanu azakunceda ukuthi uphumelele

 •   Hlela kuhle imisebenzi yakho. Woba lohlelo ozalulandela njengoba wawusenza usesikolo. Bhala phansi isikhathi sokwenza imisebenzi yesikolo, imisebenzi yangekhaya kanye lesokwenza okunye okuqakathekileyo. Ungatshintsha uhlelo lwakho kusiya ngezimo.

   IBhayibhili lithi: “Izinto zonke kazenziwe . . . ngendlela ehlelwe kuhle.”—1 KwabaseKhorinte 14:40.

   “Qhubeka usenza njengomuntu ovukela esikolo. Yenza zonke izinto ngesikhathi osihlelileyo.”—UKatie oleminyaka engu-20.

   Okumele ucabange ngakho: Kungani kumele ubhale phansi uhlelo lwakho ulufake egcekeni lapho ozabe ulubona khona lula?

 •   Funda ukwenza izinto ngesikhathi osihlelileyo. Okunye okutshengisa ukuthi usukhulile yikwenza izinto ngesikhathi oyabe usihlelile lanxa kwezinye izikhathi udonda. Ungathandi ukubalisa.

   IBhayibhili lithi: “Khuthalani, lingayimayimi nxa lisebenza.”—KwabaseRoma 12:11, amabala angaphansi.

   “Kunzima kakhulu ukunamathela kulokho okuhlelileyo, kulula ukuthi ubulokhu ubalisa usithi, ‘Ngizaphela ngiwenze mbayimbayi umsebenzi wesikolo.’ Kodwa uhlupho yikuthi ucina ungawenzanga futhi usalele emuva.”—U-Alexandra oleminyaka engu-18.

   Okumele ucabange ngakho: Ukwenzela umsebenzi wakho endaweni efananayo langesikhathi esifananayo kungakunceda njani ukuthi ube ngumuntu ohlelekileyo futhi owenza izinto ngesikhathi?

 •   Lungisa indawo ozabe ubalela kuyo. Woba leqiniso lokuthi konke ozakusebenzisa nxa usubala kuseduze. Kanti njalo indawo ozabalela kuyo kumele icoceke ukuze ikwenze ube ledlabuzane lokubala. Kodwa ingabi ntofontofo kakhulu okokuthi iyakwenza ucine uwozela. Phela leso kuyabe kuyisikhathi sokubala hatshi esokulala. Nxa kungelandawo eyenzelwe ukubalela kuyo, ungasebenzisa ikhitshi kumbe indlu yokulala.

   IBhayibhili lithi: “Amalungiselelo abakhutheleyo anika umvuzo.”—IZaga 21:5.

   “Faka khatshana zonke izinto ezingakuphambanisa ezinjengamagemu, ibhora lokunye nje futhi ungakhohlwa ukucitsha ifoni yakho. Kuqakathekile ukuthi ubalele endaweni engelazinto ezingakuphambanisa.”—U-Elizabeth oleminyaka engu-26.

   Okumele ucabange ngakho: Kuyini ongakutshintsha endaweni obalela kuyo ukuze kube lula ukuthi ugxilise ingqondo yakho kulokho okubalayo?

 •   Funda ukufaka ingqondo yakho kulokho okwenzayo. Faka ingqondo yakho kulokho okwenzayo futhi ungazami ukwenza izinto ezinengi ngasikhathi sinye. Nxa ungenza izinto ezinengi ngasikhathi sinye, uzakwenza amaphutha amanengi futhi kuzakuthatha isikhathi eside ukuthi uqede okwenzayo.

   IBhayibhili lithi: “[Sisebenzise] kuhle isikhathi sakho.”—Kwabase-Efesu 5:16.

   “Kwakunzima ukuthi ngifake ingqondo yami kulokho engangikubala nxa ngilefoni yami eduze. Ngangichitha isikhathi esinengi ngisenza izinto ezingelancedo.”—U-Olivia oleminyaka engu-20.

   Okumele ucabange ngakho: Ungenelisa yini ukungezelela isikhathi sokwenza umsebenzi othile wesikolo?

 •   Phumula. Yelula inyawo ngokuhambahamba phandle, tshova ibhayisikili kumbe uqeqetshe umzimba. Ukwenza okuthile okuthandayo lakho kungakuvuselela. Ibhuku elithi School Power lithi: “Lanxa kunjalo qala wenze umsebenzi wesikolo, phela ukuphumula kumnandi nxa ukwazi ukuthi akuselamsebenzi okumele uwenze.”

   IBhayibhili lithi: “Kungcono ukuphumula kancane kulokusebenza nzima kakhulu uxotshana lomoya.”—UmTshumayeli 4:6, NWT.

   “Esikolo uyenelisa ukufunda ukutshaya iziginci kumbe ukudweba. Ngangingakwazi ukuthi ngizazikhumbula izinto lezi sengifundela endlini. Kuqakathekile ukuthi wenze okuthile okuthandayo ngesikhathi uphumula.”—UTaylor oleminyaka engu-17.

   Okumele ucabange ngakho: Kuyini ongakwenza nxa uphumula ukuze ube ledlabuzane lokuqhubeka ngomsebenzi wakho wesikolo?

^ indima 1 Zinengi indlela zokufunda usendlini ezisetshenziswa ngabantu. Yikho phakathi kwamacebo esizaxoxa ngawo lapha, khetha ahambelana lesimo sakho.