Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Kuyini Okunganginceda Ngenelise Ukufaka Ingqondo Yami Kulokho Engikwenzayo?

Kuyini Okunganginceda Ngenelise Ukufaka Ingqondo Yami Kulokho Engikwenzayo?

 Yindaba ngingenelisi ukufaka ingqondo yami kulokho engikwenzayo?

 “Kudala ngangikuthanda ukubala amabhuku kodwa khathesi sokunzima ukuthi ngiqede indima eyodwa nje.”—U-Elaine oleminyaka engu-25.

 “Nxa ngibona angani ividiyo engiyibukeleyo iyaphuza ngiyayitshova phambili ukuze iphele masinyane.”—UMiranda oleminyaka engu-21.

 “Lanxa ngisenza izinto eziqakathekileyo, nxa ifoni yami ingakhala ngiyabe sengifuna ukwazi ukuthi ngubani ongidingayo.”—UJane oleminyaka engu-20.

 Ezempucuko zingakuphambanisa yini kulokho okwenzayo? Abantu abanengi bayakuvuma lokhu. Ngokwesibonelo uNicholas Carr ongumlobi njalo oncedisa abantu ezindabeni zokumaneja amakhampani uthi: “Nxa sisebenzisa i-Internet kakhulu ingqondo yethu ibamba izinto ezinengi masinyane kodwa ngesikhathi esifananayo iyabe ingagxilanga kulokho ekwenzayo.” *

 Ezempucuko zingakuphambanisa ezintweni lezi ezintathu ezilandelayo:

 •   Nxa uxoxa labanye. Enye intombi okuthiwa nguMaria ithi: “Abantu abanengi bajayele ukuthi nxa behlezi labanye bexoxa bayabe belokhu bethumeza amameseji, bedlala amagemu emafonini abo kumbe bekwezokuxhumana. Lokhu kwenza bangenelisi ukugxilisa ingqondo zabo kulowo abaxoxa laye.”

 •   Nxa useklasini. Elinye ibhuku elithi Digital Kids lithi: “Abantwana abanengi nxa beseklasini bayabe besebenzisa amafoni abo besenza izinto ezingelani lokufunda, bethumeza amameseji kumbe bezibonela okunye nje.”

 •   Nxa ubala. UChris oleminyaka engu-22 uthi: “Izikhathi ezinengi nxa kungangena imeseji ngesikhathi ngibala ngiyabe sengifuna ukuyikhangela.” Nxa ungathatheka ngezempucuko ngapha usenza umsebenzi wesikolo, umsebenzi obungathatha ihola elilodwa ucina usuthethe amahola amathathu.

 Umcijo yilo: Nxa ungaphilela ezempucuko futhi uvume ukuthi zikuphambanise, kuzaba nzima ukuthi ugxilise ingqondo yakho kulokho okwenzayo.

Ingqondo ezulazulayo injengebhiza leganga, elingathambisekiyo—ngeke ikuncede ukuthi uphumelele kokwenzayo

 Funda ukugxilisa ingqondo yakho kulokho okwenzayo

 •   Nxa uxoxa labanye. IBhayibhili lithi: “Lingaqakathekisi lokho okufunwa yini kuphela kodwa liqakathekise lalokho okufunwa ngabanye.” (KwabaseFiliphi 2:4) Tshengisa ukuthi ulendaba labanye ngokubalalelisisa nxa bekhuluma. Bakhangele okhuluma labo futhi ungavumeli ezempucuko zikuphambanise.

   “Nxa uxoxa lomuntu akumelanga ubulokhu ukhangela ifoni yakho. Kufanele utshengise ukuthi uyamhlonipha okhuluma laye ngokumlalelisisa.”—UThomas oleminyaka engu-21.

   OKUNGAKUNCEDA: Nxa uxoxa labanye faka ifoni yakho khatshana. Abachwayisisayo babika ukuthi nxa ifoni yakho ikhonapho eduze kwakho, iyakuphambanisa kulokho okwenzayo ngoba uyabe ulokhu ucabanga ukuthi kulento ezakwenzakala.

 •   Nxa useklasini. IBhayibhili lithi: “Nanzelelani indlela elilalela ngayo.” (ULukha 8:18) Nxa esikolo ofunda kuso bevumela ukuthi lisebenzise i-Internet eklasini zama ukungakhangeli amameseji, ungadlali amagemu kumbe uxoxe labanye kwezokuxhumana ngesikhathi sokufunda.

   “Lalelisisa eklasini futhi ubhale ama-notes. Nxa kusenza hlalela phambili ukuze kungabi lezinto ezinengi ezikuphambanisayo.”—UKaren oleminyaka engu-18.

   OKUNGAKUNCEDA: Funda ukubhala ama-notes ngesandla ungawathayiphi nge-computer. Abachwayisisayo bathi ungenza njalo awusoze uphambaniseke futhi awusoze ukhohlwe izinto ozifundileyo.

 •   Nxa ubala. IBhayibhili lithi: “Zuza ukuhlakanipha, zuza ukuqedisisa.” (IZaga 4:5) Lokhu kutsho ukujula endabeni oyibalayo kulokuthi uphongukha phezulu.

   “Nxa ngibala ngifaka ifoni yami ku-airplane mode ukuze kungabi lolutho olungiphambanisayo. Nxa ngingacabanga into okumele ngiyenze ngiyayibhala phansi ukuze ngingayikhohlwa.”—UChris oleminyaka engu-22.

   OKUNGAKUNCEDA: Woba leqiniso lokuthi indawo obalela kuyo ihlanzekile njalo ayikho mahlikilili ukuze kungabi lento ezakuphambanisa.

^ indima 4 Kuthethwe ebhukwini elithi, The Shallows—What the Internet Is Doing to Our Brains.