Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Ungakhulelwa Yimizwa Yakho

Ungakhulelwa Yimizwa Yakho

“Kwezinye izikhathi ngiyabe ngithabile sibili kodwa kwezinye ngiyabe ngidane kakhulu.” Izinto ebengisenelisa ukulwisana lazo izolo, lamuhla sezinzima kakhulu.”​—UCarissa.

Uyake uhlutshwe yikuntshintshantshintsha kwemizwa yakho yini? * Nxa kunjalo, isihloko lesi sizakunceda kakhulu.

 Kungani uzizwa njalo?

 Uhlupho lokuntshintshantshintsha kwemizwa lujayele ukuhlasela abasakhulayo abaleminyaka engu-13 kusiya kwengu-19. Mhlawumbe lawe ulalo uhlupho lolu futhi luyakumangalisa.

 Nxa ukhathazwa yikuthi kungani imizwa yakho intshintshantshintsha, khumbula ukuthi izikhathi ezinengi kwenziwa yikukhula. Kodwa okuhle yikuthi ungenelisa ukulwisana lemizwa yakho.

 Iqiniso: Nxa ungalwisana lemizwa yakho usakhula kuzakunceda nxa usukhulile.

Ukuhlutshwa yimizwa kunjengamagodi asemgwaqweni. Umtshayeli oyingcitshi uyawavika amagodi anjalo

 Izinto ezintathu ongazenza

 Khuluma. IBhayibhili lithi: “Umngane ulothando ngezikhathi zonke, lomzalwane uzalelwa izikhathi zenhlupheko.”​—IZaga 17:17.

 “Kulomunye umngane wami engimbona njengobabakazi. Uyangilalela sibili nxa ngimtshela okusenhliziyweni yami. Nxa ngingakhuluma into eqondileyo uyangincoma kodwa nxa ngingakhuluma okungaqondanga uyangiqondisa.”​—UYolanda.

 Okungakunceda: Ungakhulumi labatsha kuphela ngoba labo kungenzeka bahlutshwa yimizwa efananayo, kodwa khuluma lomzali wakho kumbe umuntu omdala omthembayo.

 Bhala. Ngesikhathi uJobe ephakathi kosizi wathi: “Ngakho sengizasola ngingasathikazi ngithulule ubuhlungu bomphefumulo wami.” (UJobe 10:1) Eyinye indlela ongaveza ngayo imizwa yakho yikubhala phansi.

 “Ngihlala ngithwele okulibhukwana kwami. Nxa kungenzakala into engiphatha kubi ngihle ngiyibhale phansi. Ukubhala phansi kuyanginceda sibili.”​—U-Iliana.

 Okungakunceda: Gcina ibhuku ozabhala kulo indlela ozizwa ngayo, imbangela yakhona lendlela ongakunqoba ngayo. Itshathi elihambisana lesihloko lesi lizakunceda ukuthi wenze njalo.

 Thandaza. IBhayibhili lithi: “Yethula iziswelo zakho kuJehova yena uzakusekela; akazukuyekela abalungileyo bawe.”​—IHubo 55:22.

 “Ngiyathandaza kokuphela kuJehova nxa ngikhathazekile. Nxa ngingamtshela indlela engizizwa ngayo ngiyakhululeka kakhulu.”​—UJasmine.

 Okungakunceda: Kungelani lokuthi ukhathazeke kangakanani bhala izinto ezintathu ofuna ukubonga uJehova ngazo. Nxa usuthandaza mcele akusize kodwa ungakhohlwa ukumbonga ngezibusiso akunike zona.

^ indima 4 Isihloko lesi sikhuluma ngemizwa ehlupha abasakhulayo lamuhla. Nxa uyake uhlulukelwe khangela isihloko esithi “How Can I Deal With Depression?