Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Kumele Ngitshiye Isikolo Yini?

Kumele Ngitshiye Isikolo Yini?

 “Ngiyasizonda isikolo!” Nxa lawe uyake utsho njalo ungazitshela ukuthi okungcono yikuthi utshiye isikolo. Kodwa isihloko lesi sizakunceda ubone ukuthi yikuphi okungcono ongakwenza.

 Kuyini okwenza abanye batshiye isikolo?

 Zwana ukuthi amanye amatitsha athini:

 •   Ukufeyila. ‘Ngihlala ngifeyila, kumnyama kimi lapha.’

 •   Ukungabi lendaba lesikolo. ‘Angiboni ukuthi engikufundayo kunginceda ngani.’

 •   Ukudubeka. ‘Kumele ngisebenze ukuze ngincede abangekhaya.’

 Cabanga ngokuthi kuzakwenzakalani ungatshiya isikolo

 IBhayibhili lithi: “Olengqondo uyakucabangisisa konke akwenzayo.” (IZaga 14:15) Ufundani? Nxa usufuna ukutshiya isikolo, qala ucabange ngokuthi kuzakwenzakalani ngemva kwalokho.

 Zibuze:

 •   ‘Nxa ngingatshiya isikolo ngizawuthola lula yini umsebenzi?’

   “Cabanga ngobunzima ozaba labo nxa usudinga umsebenzi lokuthi ungaba lemuli uzenelisa yini ukuyondla. Nxa imisebenzi itholwa ngabantu abafundileyo wena uzawuthola yini?”—UJulia oleminyaka engu-13.

 •   ‘Nxa ngingatshiya isikolo ngizakwenelisa yini ukulungisa inhlupho engingahlangana lazo?’

   “Isikolo siyakunceda empilweni. Siyakufundisa indlela yokuphila labantu, lokumela ubunzima futhi sizakwenza ukhuthale emsebenzini.”—UDaniel oleminyaka engu-17.

 •   ‘Nxa ngingatshiya isikolo ngizakwenelisa yini ukwenza ezinye izinto nxa sengikhulile?’

   “Isikolo singakhanya singancedi khathesi kodwa nxa usuleminyaka engu-23 usuzama ukubala izimali zakho uzabe ususithi, ‘Kungcono ngayifunda imetsi.’”—U-Anna oleminyaka engu-23.

 Okungcono ongakwenza

 •   Dinga uncedo. IBhayibhili lithi nxa “bebanengi abeluleki” umuntu uyaphumelela. (IZaga 11:14) Nxa ulokhu ufeyila zama ukukhuluma lomzali wakho kumbe umbalisi loba omunye umuntu omdala ongamthemba, akunike amacebo angakunceda.

   “Khuluma lombalisi wakho nxa udonsa nzima. Kwezinye izikhathi ungacabanga ukuthi umbalisi wakho nguye oluhlupho, kodwa okungakunceda yikukhuluma laye umcele ukuthi akusize.”—U-Edward oleminyaka engu-15.

 •   Cabanga ngokuthi ukufunda kuzakunceda ngani kusasa. IBhayibhili lithi: “Isiphetho sendaba singcono kulokuqala kwayo.” (UmTshumayeli 7:8) Esikolo uzathola ulwazi uphinde ufunde lezinye izinto ezizakunceda empilweni.

   “Nxa usukhulile akusoze kudingakale ukuthi ubhale imihloliso njengasesikolo. Kodwa khumbula ukuthi ukuyibhala kuzakufundisa indlela yokumelana lenhlupho ozahlangana lazo kusasa.”—UVera oleminyaka engu-22.

  Ukutshiya isikolo kunjengokwehla esikepeni singakafiki ekhunjini, kuyingozi!

 •   Cabanga ngokunye ongakwenza. IBhayibhili lithi: “Amawala aletha ubuyanga.” (IZaga 21:5) Ungagijimeli ukucabanga ukuthi akula okunye ongakwenza ngaphandle kokutshiya isikolo. Ungadinga amatitsha angakufundisa ungekhaya.

   “Isikolo siyakunceda ukuthi ukhuthale, ulungise inhlupho lokuthi usebenze kuhle labanye. Sizakunceda okwempilo yakho yonke. Kungcono kakhulu ukuthi ufunde uze uqede isikolo.”—UBenjamin oleminyaka engu-23.

 Umcijo yilo: Qeda isikolo. Ungenza njalo uzafunda izinto ezinengi ezizakunceda nxa usungumuntu omdala.