Eyokuqala KuThimothi 4:1-16

  • Isixwayiso mayelana lezimfundiso zamadimoni (1-5)

  • Okungenza ube yisikhonzi sikaKhristu esihle (6-10)

    • Ukuqeqetsha umzimba kuqathaniswa lokuzinikela kuNkulunkulu (8)

  • Qaphela indlela ofundisa ngayo (11-16)

4  Kodwa ilizwi eliphefumulelweyo likutsho* ngendlela ecacileyo ukuthi ezikhathini ezizayo abanye bazaphambuka ekukholweni, belalela amazwi aphefumulelweyo adukisayo*+ kanye lezimfundiso zamadimoni  futhi belalela amanga akhulunywa ngabantu abazenzisayo,+ abalemizwangedwa etshileyo angathi itshiswe ngomtshiso.  Balisa abantu ukutshada+ njalo babatshela ukuthi bayekele ukudla+ izinto uNkulunkulu azidalela ukuthi abantu abalokholo+ futhi abalazi kuhle iqiniso bazidle+ bebonga.  Phela konke okwadalwa nguNkulunkulu kuhle+ njalo akulalutho okufanele lwaliwe+ nxa lusamukelwa ngokubonga  ngoba lungcweliswa ngelizwi likaNkulunkulu langomthandazo.  Nxa unganika abafowethu iseluleko lesi, uzakuba yisikhonzi esihle sikaKhristu uJesu, esondliwe ngamazwi okholo lawemfundiso enhle obulokhu uyilandela eduze.+  Kodwa ungazilaleli izindaba ezingamanga+ ezingamdumisiyo uNkulunkulu ezinjengalezo ezilandiswa yizalukazi. Wena ziqeqetshe ulenhloso yokutshengisa ukuthi uzinikele kuNkulunkulu  ngoba ukuqeqetsha* umzimba kunceda kancane kodwa ukuzinikela kuNkulunkulu kunceda ezintweni zonke njengoba kulesithembiso sempilo yakhathesi lesempilo ezayo.+  Lawomazwi aqotho futhi kufanele amukelwe ngazo zombili. 10  Lokhu yikho okwenza sisebenze nzima singaphumuli+ ngoba sibeke ithemba lethu kuNkulunkulu ophilayo, onguMsindisi+ wayo yonke imihlobo yabantu,+ ikakhulu labo abathembekileyo. 11  Qhubeka ubatshela imilayo le njalo ubafundisa. 12  Ungaqali ukuvumela loba ngubani ukuthi akukhangelele phansi ngenxa nje yokuthi usesemutsha. Kodwa kwabathembekileyo woba yisibonelo ekukhulumeni, lasekuziphatheni, lasethandweni, lasekukholweni lasekubeni msulwa. 13  Qhubeka ukukhuthalele ukubalela uzulu wonke+ lokweluleka* kanye lokufundisa ngize ngifike. 14  Ungasithathi lula isipho olaso owasiphiwa ngesiphrofetho ngesikhathi iqula labadala likubeka izandla.+ 15  Nakana* ngezinto lezi, uzinikele kuzo ukuze abantu bonke bazibonele ngawabo ukuthi uyathuthuka. 16  Ziqaphele zikhathi zonke wena kanye lendlela ofundisa ngayo.+ Phikelela ezintweni lezi ngoba ungenza njalo uzazisindisa wena lalabo abakulalelayo.+

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “umoya ukutsho.”
NgesiGrikhi, “imimoya edukisayo.”
Kumbe, “ukuqinisa.”
Kumbe, “lokukhuthaza.”
Kumbe, “Cabangisisa.”