Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Ngingazibalekela Njani Izilingo?

Ngingazibalekela Njani Izilingo?

 Umphostoli uPhawuli wabhala wathi: “Nxa ngifisa ukwenza okuqondileyo, okubi kuyabe kukimi khonapho.” (KwabaseRoma 7:21) Kuyake kwenzakale lakuwe yini lokhu? Nxa kunjalo isihloko lesi sizakunceda ukuthi wenelise ukubalekela izilingo.

 Okumele ukwazi

 Ukulandela okutshiwo ngabanye kwenza ucine uwela ezilingweni. IBhayibhili lithi “ukuba lobudlelwano labantu ababi kona imikhuba emihle.” (1 KwabaseKhorinte 15:33) Ukulandela okutshiwo ngabanye kumbe lokho okubona ku-TV kungabangela ukuthi ube lesifiso sokwenza into engalunganga. ILizwi likaNkulunkulu lithi: “Ungenzi okubi ulandela inengi labantu.”​—U-Eksodusi 23:2.

 Ongacabanga ngakho: Kungani kuyingozi ukwesaba abantu?​—IZaga 29:25.

 “Ukufuna ukuthandwa ngabantu kwenza ucine ulandela loba yini abayenzayo.”​—UJeremy oleminyaka engu-17.

 Umcijo yilo: Ungavumi ukuthi ontanga bakwenze wehluleke ukulandela izimiso eziseBhayibhilini.

 Ongakwenza

 Bambelela kokukholwayo. Nxa ungelaqiniso ngalokho okukholwayo kulula ukuthi abanye bakwenze upopayi wabo. Yikho kuhle ukulandela iseluleko seBhayibhili esithi: “Hlolisisani zonke izinto; ligagadlele kokuhle.” (1 KwabaseThesalonika 5:21) Nxa ungazwisisa okukholwayo kuzakuba lula ukuthi ubambelele kukho njalo ukusebenzise nxa usulwisana lezilingo.

 Ongacabanga ngakho: Kungani ukholwa ukuthi ukulandela izimiso zikaNkulunkulu kuluncedo?

 “Sengananzelela ukuthi abantu bayangihlonipha nxa ngingahlala ngithembekile futhi ngilandela lokho engikukholwayo.”​—UKimberly oleminyaka engu-21.

 Isibonelo esiseBhayibhilini ongasilingisela: UDanyeli. Esesemncane uDanyeli “wazimisela” ukulalela imithetho kaNkulunkulu.​—UDanyeli 1:8.

Nxa ungelaqiniso ngalokho okukholwayo kulula ukuthi abanye bakwenze upopayi wabo

 Zihlole. IBhayibhili likhuluma ‘ngezifiso zobutsha’ eziba lamandla kakhulu nxa usakhula. (2 KuThimothi 2:22) Izifiso lezi asozokufuna ukuya emacansini kuphela kodwa zihlanganisa lokufuna ukwamukelwa ngabanye lokuzenzela izinqumo usesemncane.

 Ongacabanga ngakho: IBhayibhili lithi “lowo lalowo ulingwa ngokudonswa langokuhugwa yisifiso sakhe.” (UJakhobe 1:14) Yisiphi isifiso esiyisilingo kakhulu kuwe?

 “Zihlole ukuze ubone ukuthi kungaphi lapho olingeka khona lula. Dingisisa ukuthi kuyini ongakwenza ukuze ulwisane lalesosilingo njalo ubhale phansi imicijo eqakathekileyo ofuna ukuyisebenzisa. Lokhu kuzakunceda ukuthi nxa singavela lesosilingo wenelise ukulwisana laso.”​—USylvia oleminyaka engu-19.

 Isibonelo esiseBhayibhilini ongasilingisela: UDavida. Ngezinye izikhathi wayevuma ukuyengwa ngabanye abantu kumbe ukulandela izifiso zakhe. Loba kunjalo uDavida wafunda emaphutheni akhe wasentshintsha impilo yakhe. Wathandaza kuJehova wathi: “Dala phakathi kwami inhliziyo ehlanzekileyo, uvuselele ngaphakathi kwami umoya othembekileyo.”​—IHubo 51:10.

 Ungavumi ukunqotshwa yisilingo. IBhayibhili lithi: “Lingavumi ukunqotshwa ngokubi.” (KwabaseRoma 12:21) Amazwi la atshengisa ukuthi ungenelisa ukulwisana lesilingo usinqobe. Yikho-ke zimisele ukwenza okulungileyo.

 Ongacabanga ngakho: Kuyini ongakwenza ukuze kube lempumela emihle nxa usufikelwe yisilingo?

 “Ngiqala ngicabange ukuthi kuzahamba njani nxa ngingavuma ukukhulelwa yisilingo esithile. Akusoze kungihluphe yini? Akusoze kungilethele intokozo yesikhatshana yini? Umzwangedwa wami uzasala unjani?”​—USophia oleminyaka engu-20.

 Isibonelo esiseBhayibhilini ongasilingisela: UPhawuli. Zazisiba khona izikhathi lapho ayesehlelwa khona yizilingo, kodwa wayengavumi ukuthi zimkhulele. Wabhala wathi: ‘Umzimba wami ngiwenza ube yisigqili.’​—1 KwabaseKhorinte 9:27.

 Umcijo yilo: Nguwe olamandla okukhetha ukuthi uzakwenzani nxa ungahlangana lesilingo.

 Khumbula ukuthi izilingo azihlali zikhona, ziyadlula. UMelissa oleminyaka engu-20 uthi: “Izinto ezaziyisilingo esikhulu ngisasesikolo khathesi sokuyizinto ezingatsho lutho. Ukukhumbula lokhu kunginceda ngibone ukuthi izilingo engihlangana lazo khathesi lazo ziyadlula. Ngiyakwazi ukuthi ngemva kwesikhathi ngiyabe sengizibona njengento encane nje.”