Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Indlela IBhayibhili Elingakunceda Ngayo​—Ingxenye 2: Kukhwabithe Ukulibala

Indlela IBhayibhili Elingakunceda Ngayo​—Ingxenye 2: Kukhwabithe Ukulibala

 Osakhulayo okuthiwa nguWill uthi: “Ukubala iBhayibhili kungakhanya kubhowa nxa ungakwazi indlela eqondileyo yokulibala.”

 Uyafuna yini ukwazi indlela engayenza ukukholise ukubala iBhayibhili? Isihloko lesi sizakunceda.

 Kuzwisise okubalayo

 Zifake phakathi kwendaba oyibalayo. Nanku ongakwenza:

 1.   Khetha indaba ofuna ukuyibala. Ungakhetha indaba ofuna ukubala ngayo kwelinye lamaVangeli kumbe ukhethe kuloba yiliphi elinye ibhuku leBhayibhili. Okunye ongakwenza yikukhetha indaba ekubalweni kweBhayibhili okusadrama okutholakala ku-jw.org.

 2.   Bala indaba oyikhethileyo. Ungakhetha ukuzibalela uwedwa kumbe ulabanye. Omunye angalandisa indaba elibala ngayo, abanye babe ngabantu abasendabeni yakhona.

 3.   Zama okunye kwalokhu okulandelayo:

  •   Dweba amapikitsha atshengisa indaba oyibalayo. Ungawadweba ngokulandelana kwezenzakalo ozibalayo ubusubhala ngaphansi kwawo ukuthi kuyini okwenzakalayo.

  •   Dweba itshathi. Ngokwesibonelo nxa ubala ngomuntu othembekileyo, ungabhala ubuntu bakhe kanye lezibusiso azitholayo.

  •   Landisa indaba obala ngayo angani ubala izindaba eziphuma kuTV. Yenza indaba obala ngayo ibe yingxoxo futhi wenze angani ubabuza imibuzo abantu ababekhona.

  •   Nxa kuyikuthi umuntu obala ngaye wenza isinqumo esibi, cabanga indlela engcono ayengenza ngayo. Ngokwesibonelo cabanga ngesikhathi uPhetro ephika uJesu. (UMakho 14:66-72) Yiphi indlela engcono uPhetro ayengenza ngayo?

  •   Nxa ucabanga ukuthi ungenelisa, bhala eyakho indaba usebenzisa ukulandisa okuthile okuseBhayibhilini. Ungahlanganisa lezifundo ezitholakala endabeni yakhona.​—KwabaseRoma 15:4.

   Kubone ngelihlo lengqondo lokho okubalayo!

 Chwayisisa!

 Ukuchwayisisa kungakunceda ukuthi uthole amagugu acatshileyo. Ngesinye isikhathi ibala elilodwa loba amalutshwana endabeni angabe eqakathekile.

 Ngokwesibonelo qathanisa uMathewu 28:7 loMakho 16:7.

 •    Kungani uMakho wathi uJesu wayezabonakala kubafundi bakhe ‘lakuPhetro’?

 •  Okungakunceda: UMakho wayengekho lokhu kusenzakala, kungenzakala ukuthi watshelwa nguPhetro.

 •  Igugu elicatshileyo: Kungani kwakungamduduza uPhetro ukuzwa ukuthi uJesu wayefuna ukumbona futhi? (UMakho 14:66-72) UJesu watshengisa njani ukuthi ungumngane weqiniso kaPhetro? Ungamlingisela njani uJesu ukuze lawe ube ngumngane weqiniso kwabanye?

 Ukuzifaka endabeni oyibalayo lokuchwayisisa ngayo kwenza ukukholise ukubala iBhayibhili.