Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Kungani Kumele Ngithandaze?

Kungani Kumele Ngithandaze?

 Okunye ukuchwayisisa okwenziwa e-America kutshengisa ukuthi abasakhulayo abangamaphesenti angu-80 bayakhuleka, kodwa abangamaphesenti angu-40 yibo abakhuleka nsuku zonke. Abanye bacabanga ukuthi ukuthandaza yindlela yokuziduduza nje kuphela.

 Uyini umthandazo?

 Ukuthandaza yikukhuluma loMdali wezinto zonke. Lesi yisibusiso esikhulu sibili. UJehova mkhulu kakhulu kulabantu, kodwa ‘kakhatshana komunye lomunye wethu.’ (ImiSebenzi 17:27) IBhayibhili lithi: “Sondelani phansi kukaNkulunkulu laye uzasondela kini.”​—UJakhobe 4:8.

 Ungasondela njani kuNkulunkulu?

  •   Ngokuthandaza ngoba yiyo indlela esikhuluma ngayo laye.

  •   Ngokufunda iBhayibhili ngoba yiyo indlela “akhuluma” ngayo lathi.

 Nxa uthandaza njalo ubale iBhayibhili kuyabe kungathi liyaxoxisana loNkulunkulu futhi lokhu kuzakunceda ukuthi ube ngumngane wakhe oseduze.

 “Ukukhuluma loJehova kuyisibusiso esikhulu kakhulu ngoba ungoPhezukonke.”​—UJeremy

 “Ukuthandaza kuJehova ngimtshela indlela engizizwa ngayo kungenza ngibe seduze laye.”​—UMiranda

 UNkulunkulu uyayilalela yini imithandazo?

 Lanxa abanye bekholwa kuNkulunkulu futhi bekhuleka kuye bacabanga ukuthi kalaleli imithandazo. Kodwa iBhayibhili lithi uJehova ‘uyayizwa imithandazo.’ (IHubo 65:2) Lisinxusa lokuthi ‘sethule kuye konke ukukhathazeka kwethu ngoba yena uyasikhathalela.’​—1 UPhetro 5:7.

 Ongacabanga ngakho: Uyazinika yini isikhathi sokukhuluma labangane bakho? Kumele wenze njalo lakuNkulunkulu. Kufanele uzinike isikhathi sokukhuluma laye futhi usebenzise ibizo lakhe elithi Jehova. (IHubo 86:5-7; 88:9) IBhayibhili lithi “khulekani kokuphela.”​—1 KwabaseThesalonika 5:17.

 “Nxa ngithandaza ngiyabe ngixoxa loBaba osezulwini, yikho lapho engimtshela khona konke okusenhliziyweni yami.”​—UMoises.

 “Ngitshela uJehova konke okusenhliziyweni yami, njengoba nje ngingenza njalo kumama kumbe kumngane wami oseduze.”​—UKaren.

 Kuyini engingakuthandazela?

 IBhayibhili lithi: “Ezintweni zonke, ngokukhuleka langokuncenga, ngokubonga, bekani izicelo zenu kuNkulunkulu.”​—KwabaseFiliphi 4:6.

 Lokhu kutsho ukuthi kuqondile yini ukutshela uNkulunkulu inhlupho zakho? Ye kuqondile. Phela iBhayibhili lithi: “Yethula iziswelo zakho kuJehova yena uzakusekela.”​—IHubo 55:22.

 Kodwa emithandazweni yakho akumelanga utshele uNkulunkulu inhlupho zakho kuphela. Omunye osakhulayo okuthiwa nguChantelle uthi: “Angingeke ngithi uJehova ngumngane wami nxa ngihlala ngithandaza kuye ngicela. Ngibona angani okumele ngikwenze kuqala yikumbonga futhi kumele kube kunengi engimbonga ngakho.”

 Ongacabanga ngakho: Kuyini ongambonga ngakho uJehova? Ungacabanga ngezinto ezintathu ongambonga ngazo lamuhla.

 “Lento elula njengokubuka iluba elihle ingenza sikhuleke kuJehova simbonga.”​—Anita.

 “Cabangisisa ngokudaliweyo okuthandayo kumbe ivesi yeBhayibhili oyithandayo ubusubonga uJehova.​—UBrian.