Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Kuyini Okungakunceda Ukuthi Usebenzise Kuhle Isikhathi Sakho?

Kuyini Okungakunceda Ukuthi Usebenzise Kuhle Isikhathi Sakho?

 Kungani kumele usebenzise kuhle isikhathi?

 •   Isikhathi sinjengemali. Ungasidlalisa, ngeke usithole nxa ususidinga. Kodwa nxa ungasihlela kuhle uzathola isikhathi esinengi sokwenza izinto ozithandayo.

   IBhayibhili lithi: “Ivila liyaloyisa kodwa lingazuzi lutho, kodwa izifiso zokhutheleyo ziyagcwaliseka.”​—IZaga 13:4.

   Umcijo yilo: Ukuhlela kuhle isikhathi sakho kwenza uthole esinengi sokwenza izinto ozithandayo.

 •   Ukufunda ukusebenzisa kuhle isikhathi kuzakunceda kakhulu nxa usukhulile. Kungakunceda lokuthi ungaxotshwa emsebenzini. Wena ubungamgcina yini umuntu ohlala ephuzile nxa ubungaba lenkampani?

   IBhayibhili lithi: “Umuntu othembeke kokuncane uthembekile lakokukhulu.”​—ULukha 16:10.

   Umcijo yilo: Indlela osebenzisa ngayo isikhathi yenza abantu babone ukuthi ungumuntu onjani.

 Iqiniso yikuthi akulula ukusebenzisa kuhle isikhathi. Nanku okunye okwenza kube nzima.

 Okokuqala: Abangane

 Nxa abangane bami bangathi siyevakatsha, ngihle ngivumele phezulu lanxa ngiyabe ngingelaso isikhathi sakhona. Ngiyabe ngizitshela ukuthi imisebenzi engilayo ngizabuya ngiyenza. Lokho yikuziyenga ngoba kucina kungibisela emuva.”​—UCynthia oleminyaka engu-17.

 Okwesibili: Ezempucuko

 “Ukubukela i-TV kuyakuqedela isikhathi ungananzeleli. Uyalingeka ukutshona ubukele ama-movie lenhlelo ezitshiyeneyo eziphumayo.”​—U-Ivy oleminyaka engu-12.

 “Isikhathi sami esinengi ngisiqeda ngisebenzisa i-tablet. Ngima nxa sokuphele ibhatri kuphela. Kuyangiyangisa kakhulu lokhu.”​—UMarie oleminyaka engu-23.

 Okwesithathu: Ukubalisa

 “Ngihlala ngibalisa ukwenza imisebenzi yesikolo leminye nje okuyabe kumele ngiyenze. Khonapho ngiyabe ngisenza izinto ezingelamsebenzi. Lo ngumkhuba omubi sibili.”​—UBeth oleminyaka engu-18.

Ukuhlela kuhle isikhathi sakho kwenza uthole isikhathi esinengi sokwenza izinto ozithandayo

 Ongakwenza

 1.   Bhala phansi okuqakathekileyo okumele ukwenze. Ngokwesibonelo, bhala imisebenzi yendlini kanye leyesikolo okhangelelwe ukuthi uyenze ngeviki. Bhala lesikhathi osiqeda usenza imisebenzi le.

   IBhayibhili lithi: “Libe leqiniso lokuthi yiziphi izinto eziqakatheke kakhulu.”​—KwabaseFiliphi 1:​10.

 2.   Bhala izinto othanda ukuzenza. Kungahlanganisa ukubukela i-TV loba ukusebenzisa ezokuxhumana zakulezinsuku. Bhala lesikhathi osiqeda usenza izinto lezi.

   IBhayibhili lithi: “Qhubekani liphila ngendlela elokuhlakanipha . . . , lisisebenzise kuhle kakhulu isikhathi senu.”​—KwabaseKholose 4:5.

 3.   Qathanisa. Khangela osukubhalile ubusubona ukuthi isikhathi esinengi usiqeda usenzani. Uyabe usenza imisebenzi eqakathekileyo yini? Kulesidingo sokuthi wehlise isikhathi osiqeda usenza izinto ezingaqakathekanga yini?

   Zama lokhu: Bhala izinto ofuna ukuzenza ngelanga. Faka ukhwetshu kulezo osuzenzile.

   IBhayibhili lithi: “Amalungiselelo abakhutheleyo anika umvuzo.”​—IZaga 21:5.

 4.   Landela okubhalileyo. Kwezinye izikhathi kungadingakala ukuthi wale nxa unganxuswa ukuze wenelise ukwenza izinto eziqakathekileyo. Ungenza njalo uzathola isikhathi sokwenza ezinye izinto ozithandayo.

   IBhayibhili lithi: “Khuthalani, lingabi ngamavila”​—KwabaseRoma 12:11.

 5.   Qeda konke okumele ukwenze ubusuphumula. Intombazana okuthwa nguTara ithi: “Ngiyabhala phansi sibili izinto engifuna ukuzenza kodwa kwesinye isikhathi ngicina ngibukela i-TV ngingakaqedi engikwenzayo. Ngiyabe ngizitshela ukuthi ngizabukela okwemizuzu engu-15 kuphela, kodwa icina isingu-30 ngithi ngiyathi, ngibone sekwedlule amahora amabili.”

   Nanku okungakunceda nxa kuyake kwenzakale lakuwe lokhu: Ukuphumula kubone njengembadalo oyithola ngemva kokuqeda umsebenzi obuwuphiwe.

   IBhayibhili lithi: “Akukho okungcono emuntwini ngaphandle kokuthi . . . azuze ukusuthiseka ngomsebenzi wakhe.”​—UmTshumayeli 2:24.