Lingisela Ukholo Lwabo

Kungasinceda njani ukufunda ngamadoda labesifazana ababelokholo?

Itshathi Yezenzakalo

Itshathi yezenzakalo kanye lamamephu kuzakusiza ukuthi ukubone ngelihlo lengqondo ukuthi abantu abathembekileyo okukhulunywa ngabo eBhayibhilini babehlala ngaphi lokuthi baphila nini.

Incwadi Evela KuQula Elibusayo

IQula Elibusayo liyasicela ukuthi silibale njalo silitaditshe ibhuku leli sisodwa lalapho silezimuli zethu ngoba lingasisiza.

Isethulo

IBhayibhili liyisiphala esigcwele izindaba ezake zenzakala eziphathelane labesilisa labesifazana. Kungasinceda ngani ukubalingisela?

U-ABELA

“Ulokhu Ekhuluma, Lanxa Sewafa”

Kuyini esingakufunda ngo-Abela langokholo lwakhe njengoba kukulutshwana iBhayibhili elikukhulumayo ngaye?

UNOWA

“Wabambelela KuNkulunkulu” Weqiniso

Kuyini okwakusenza kube nzima ukuthi uNowa lomkakhe babakhulise kuhle abantwababo? Ukwakha kwabo umkhumbi kwatshengisa njani ukuthi babelokholo?

U-ABHRAHAMA

‘Uyise Wabo Bonke Abakholwayo’

U-Abhrahama watshengisa njani ukuthi wayelokholo? Wena ufuna ukumlingisela njani?

URUTHE

“Lapho Oya Khona Ngizakuya Khona”

Kuyini okwenza uRuthe wazimisela ukutshiya abangakibo kanye lelizwe lakibo? Yibuphi ubuntu ayelabo obenza ukuthi uJehova amqakathekise?

URUTHE

‘Owesifazana Oqotho’

Kungani ukutshada kukaRuthe loBhowazi kwakuqakathekile? URuthe loNawomi basifundisani ngemuli?

UHANA

Watshela UNkulunkulu Konke Okwakusenhliziyweni Yakhe

Okwasiza uHana ukuthi abhensele usizi ayekulo yikuthi wayelokholo kuJehova.

USAMUYELI

Waqhubeka ‘Ekhula Phambi KukaJehova’

Kuyini okwakungajayelekanga ngendlela uSamuyeli akhula ngayo? Kuyini okwanceda uSamuyeli ukuthi ahlale elokholo oluqinileyo ngesikhathi esethabanikeli?

USAMUYELI

Wakhuthazela Lanxa Wehlelwa Yizinto Ezidanisayo

Sonke sehlelwa yibunzima lezinto ezidanisayo ezingaxegisa ukholo lwethu. Pho ukukhuthazela kukaSamuyeli kungasifundisani?

U-ABHIGELI

Watshengisa Ukuthi Wayekhaliphile

Singafundani ku-Abhigeli mayelana lomtshado wakhe owawulezinhlupho?

U-ELIJA

Walwela Ukukhonza Kweqiniso

Singamlingisela njani u-Elija nxa sixoxa labantu abaphikisana lalokho iBhayibhili elikutshoyo?

U-ELIJA

Wahlala Ephapheme Njalo Elindile

Ngesikhathi elindele ukuthi uJehova agcwalise izithembiso zakhe, umphrofethi u-Elija waveza njani ukuthi wayekuqakathekisa ukuthandaza?

U-ELIJA

Waduduzwa NguNkulunkulu Wakhe

Kwakutheni u-Elija aze adane acine esecela ukuthi afe?

UJONA

Amaphutha Akhe Amfundisa Okunengi

Wake wazizwa usesaba njengoJona yini lapho uphiwa umsebenzi wenkonzo? Indaba yakhe isifundisa ukuthi uJehova uyabekezela lokuthi ulozwelo.

UJONA

Wafunda Ukuba Lesihawu

Indaba kaJona ingasisiza njani ukuthi sizihlolisise?

U-ESTA

Wavikela Abantu BakaNkulunkulu

Kumele sibe lokholo lesibindi esinjengesika-Esta ukuze lathi sithande abanye size sizidele ngenxa yabo.

U-ESTA

Wahlakanipha, Waba Lesibindi Futhi Wazinikela

Kwakhanya njani ukuthi u-Esta wayezinikela ngenxa kaJehova labantu bakibo?

UMARIYA

“Ngiyincekukazi YeNkosi”

Indlela uMariya aphendula ngayo ingilosi uGabriyeli iveza ukuthi wayelokholo olunjani? Kanti vele wayengumuntu onjani?

UMARIYA

“Wazizikisa Enhliziyweni Yakhe” Izinto Ayezizwile

Okwenzakala ngesikhathi uMariya eseBhethilehema kwaluqinisa ukholo lwakhe, kwenza wangathandabuzi ukuthi uJehova uyazigcwalisa izithembiso zakhe.

UJOSEFA

Wabavikela, Wabondla Futhi Waqhubeka Ngomsebenzi Ayewuphiwe

UJosefa wayivikela njani imuli yakhe? Kanti kwakutheni uJosefa aze ahambe loMariya kanye loJesu eGibhithe?

UMATHA

“Ngiyakholwa”

UMatha watshengisa njani ukuthi wayelokholo langesikhathi efelwe?

UPHETRO

Walwisana Lokwesaba Kanye Lokuthandabuza

Ukuthandabuza kunjengempehlane, kuyaluphehla ukholo kuluqede du! Lanxa kunjalo uPhetro wakunqoba wacina engasesabi ukuba ngumlandeli kaJesu.

UPHETRO

Wahlala Eqotho Kumnyama Kubomvu

Ukholo lukaPhetro kanye lokuba qotho kwamsiza njani lapho eqondiswa nguJesu?

UPHETRO

INkosi Yakhe Yamfundisa Ukuthethelela

UJesu wamfundisani uPhetro ngokuthethelela? Kwakhanya njani ukuthi uJesu wayesemthethelele uPhetro?

Isiphetho

Kuyini ongakwenza ukuze uqhubeke uqinisa ukholo lwakho futhi ucabangisisa ngezibusiso esizilindeleyo?