Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Kumele Ngibhabhathizwe Yini?—Ingxenye 2: Ukulungiselela Ukubhabhathizwa

Kumele Ngibhabhathizwe Yini?—Ingxenye 2: Ukulungiselela Ukubhabhathizwa

 Nxa ulandela izimiso zeBhayibhili futhi uzama ukuthi ube ngumngane kaNkulunkulu, mhlawumbe usucabanga ukuthi ubhabhathizwe. Manje ungakwazi njani ukuthi usungabhabhathizwa? *

Okusesihlokweni lesi

 Kumele ngibe lolwazi olunganani?

 Ukulungiselela ukubhabhathizwa akudingi ukuthi ubambe zonke izinto ngekhanda njengomuntu ofuna ukupasa emhlolisweni wesikolo, kodwa kumele usebenzise ‘amandla akho okucabanga’ ukuze ukholwe ukuthi lokho okuseBhayibhilini kuliqiniso. (KwabaseRoma 12:1) Ngokwesibonelo:

 Kumele ngibe ngisenzani khathesi?

 Akudingeki ukuthi ube ngumuntu ongaphambanisiyo ukuze ubhabhathizwe kodwa kumele utshengise ukuthi uzimisele “ukutshiya ububi, wenze okulungileyo.” (IHubo 34:14) Ngokwesibonelo:

 •   Uyayilandela yini imithetho kaJehova?

   Okutshiwo liBhayibhili: “Hlalani lilomzwangedwa omuhle.”—1 Phetro 3:16.

   Zibuze: ‘Ngitshengise njani ukuthi amandla ami okuqedisisa afundiswe “ukwehlukanisa okuhle lokubi”?’ (KumaHebheru 5:14) ‘Kulesikhathi yini engisikhumbulayo lapho engenelise khona ukulwisana lokuyengwa ngabanye abasakhulayo? Abangane bami bayangikhuthaza yini ukuthi ngenze okulungileyo?’—IZaga 13:20.

   Okungakunceda: Khangela isihloko esithi “Ngingawuqeqetsha Njani Umzwangedwa Wami?

 •   Uyavuma yini nxa uphambanisile?

   Okutshiwo liBhayibhili: “Ngakho ngamunye wethu uzaziphendulela kuNkulunkulu.”—KwabaseRoma 14:12.

   Zibuze: ‘Ngithembekile yini?’ (KumaHebheru 13:18) ‘Nxa ngingaphambanisa ngiyavuma yini kumbe ngiyafihla kumbe ngesulele icala kwabanye?’—IZaga 28:13.

   Okungakunceda: Khangela isihloko esithi “Ngingawalungisa Njani Amaphutha Ami?

 •   Ungumngane kaJehova yini?

   Okutshiwo liBhayibhili: “Sondelani kuNkulunkulu, laye uzasondela kini.”—UJakhobe 4:8.

   Zibuze: ‘Kukhona yini engikwenzayo ukuze ngisondele kuJehova?’ Ngokwesibonelo, ‘Ngilibala nsuku zonke yini iBhayibhili?’ (IHubo 1:1, 2) ‘Ngithandaza zikhathi zonke yini?’ (1 KwabaseThesalonika 5:17) ‘Nxa ngithandaza, ngiyamtshela konke okusenhliziyweni yami yini uJehova? Abangane bami bayamthanda yini uJehova?’—IHubo 15:1, 4.

   Okungakunceda: Khangela isihloko esithi “Indlela IBhayibhili Elingakunceda Ngayo—Ingxenye 2: Kukhwabithe Ukulibala” lesithi “Kungani Kumele Ngithandaze?

 ICEBO: Ukuze ukulungele ukubhabhathizwa, bala isahluko 37 sebhuku lesiZulu elithi Intsha Iyabuza—Izimpendulo Ezisebenzayo, UMqulu 2. Khangelisisa itshathi elisemakhasini 308 lo-309.

^ indima 1 Bala isihloko esithi “Kumele Ngibhabhathizwe Yini?—Ingxenye 1,” esichasisa ukuthi kutshoni ukuzinikela kuNkulunkulu lokubhabhathizwa kanye lokuthi kuqakatheke ngani.