Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Kumele Ngibhabhathizwe Yini?—Ingxenye 1: Kutshoni Ukubhabhathizwa?

Kumele Ngibhabhathizwe Yini?—Ingxenye 1: Kutshoni Ukubhabhathizwa?

 Minyaka yonke abasakhulayo abanengi abakhulele emulini zaboFakazi bayabhabhathizwa. Lawe usufuna ukubhabhathizwa yini? Nxa kunjalo kumele uqale uzwisise ukuthi kutshoni ukuzinikela lokubhabhathizwa.

 Kutshoni ukubhabhathizwa?

 Ukubhabhathizwa okukhulunywa ngakho eBhayibhilini kuqakathekile njalo kutsho ukucwiliswa ngokupheleleyo emanzini hatshi ukuphongufafazwa ngamanzi.

  •   Ukucwiliswa emanzini ngesikhathi ubhabhathizwa kutshengisa umuntu wonke ukuthi awusaphileli ukwenza lokho okufunwa nguwe.

  •   Ukuphuma emanzini kutshengisa ukuthi usuqalise ukuphilela ukwenza lokho okufunwa nguNkulunkulu.

 Ukubhabhathizwa kutshengisa ukuthi uyavuma phambi kwabantu ukuthi uJehova nguye olelungelo lokusitshela lokho okuqondileyo lokungaqondanga futhi uyabe ukwenza kucace ukuthi uzakwenza lokho akufunayo.

 Ongacabangisisa ngakho: Kungani kumele utshengise phambi kwabantu ukuthi usuzimisele ukulalela imithetho kaJehova? Khangela u-1 Johane 4:19 loSambulo 4:11.

 Kutshoni ukuzinikela?

 Ungakathathi inyathelo lokubhabhathizwa kumele uqale uzinikele kuJehova. Ungakwenza njani lokhu?

 Thandaza kuJehova umthembisa ukuthi uzamkhonza kuze kube nini lanini lokuthi uzakwenza lokho akufunayo kungelani lokuthi kwenzakalani kumbe ukuthi abanye abantu bakhetha ukwenzani.

 Nxa ubhabhathizwa uyabe usutshengisa phambi kwabantu bonke ukuthi usuzinikele kuJehova. Kutshengisa abantu ukuthi awusaziphileli kodwa usuphilela ukwenza intando kaJehova.—UMathewu 16:24.

 Ongacabangisisa ngakho: Kungani impilo yakho ingaba ngcono nxa ungakhetha ukuzinikela kuJehova? Khangela u-Isaya 48:17, 18 loHebheru 11:6.

 Kungani ukubhabhathizwa kuqakathekile?

 UJesu wathi wonke umuntu owayefuna ukuba ngumfundi wakhe kwakumele abhabhathizwe. (UMathewu 28:19, 20) Yikho wonke umuntu ongumKhristu kumele abhabhathizwe. IBhayibhili lithi ukubhabhathizwa kuqakathekile ukuze umuntu asindiswe.—1 Phetro 3:21.

 Kodwa ukuthanda kwakho uJehova lokuqakathekisa ukumkhonza yikho okumele kukwenze ufune ukubhabhathizwa. Kumele ube lombono onjengowomhubi owabhala wathi: “Ngingambonga ngani uJehova ngabo bonke ubuhle bakhe kimi? . . . Ngimemeze ibizo likaJehova. Ngizazigcwalisa izifungo zami kuJehova.”—IHubo 116:12-14.

 Ongacabangisisa ngakho: Kuyini okuhle uJehova akwenzele khona futhi ungambonga ngani? Khangela uDutheronomi 10:12, 13 lo-KwabaseRoma 12:1.