Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Ungavumi Ukuyengwa Ukuthi Uye Emacansini

Ungavumi Ukuyengwa Ukuthi Uye Emacansini

 “Ngisafunda, omunye ekilasini wayesithi angavele athi useke waya emacansini, wonke umuntu wayesizwa esefuna ukwenza into efananayo. Phela akulamuntu ofuna ukuba yindlubu ewele ephokweni.”—U-Elaine oleminyaka engu-21.

 Sewake walingeka yini ukuthi uye emacansini ngoba abanye bekwenza?

 Sewake walingeka yini ukuthi ulale lomuntu othandana laye ukuze umthabise?

 Nxa kunjalo isihloko lesi sizakunceda ukuthi ungavumi ukuyengwa ngabanye abantu kumbe ukulandela izifiso zakho.

 Amanga leqiniso mayelana lezemacansini

 AMANGA: Wonke umuntu uyakwenza ngaphandle kwami.

 IQINISO: Okunye ukuhlolisisa okwenziwayo kwaveza ukuthi abantu ababili kwabathathu kwabaleminyaka engu-18 sebake baya emacansini. Lokhu kutshengisa ukuthi kulabasakhulayo abanengi abangakaze baye emacansini, abedlula amaphesenti angu-30. Iqiniso yikuthi ayisibo bonke abantu abenza ezemacansini.

 AMANGA: Ukulala lomuntu engithandana laye kuzakwenza sithandane kakhulu.

 IQINISO: Abanye abafana bangatsho njalo besenzela ukuyenga amankazana ukuthi avume ukulala labo. Kodwa izikhathi ezinengi umfana uyayitshiya inkazana ngemva kokulala layo. Lokhu kuyizwisa ubuhlungu kakhulu inkazana ngoba iyabe izitshela ukuthi isemathandweni. *

 AMANGA: IBhayibhili lithi ukuya emacansini kubi.

 IQINISO: IBhayibhili alikutsho ukuthi ukuya emacansini kubi kodwa lithi kumele kwenziwe ngumuntu lomkakhe abatshadileyo.—UGenesisi 1:28; 1 KwabaseKhorinte 7:3.

 AMANGA: Ukulandela imithetho eseBhayibhilini kwenza impilo yami ibe nzima.

 IQINISO: Ukungalali lomuntu ongatshadanga laye kuzakunceda ukuthi ungakhathazwa yizinto ezijayele ukuhlupha labo abakwenzayo.

 Umcijo yilo: Ukulinda uze utshade akusoze kukulimaze. Kodwa ukuya emacansini ungakatshadi yikho okuzakulimaza.

 Ongakwenza ukuze ungayengwa ukuthi uye emacansini

 •   Zimisele ukwenza into eqondileyo. IBhayibhili lithi kumele ‘sizifundise ukwehlukanisa okuhle lokubi ngokusebenzisa amandla okuqedisisa.’ (KumaHebheru 5:14) Nxa ukwazi okuhle awusoze uthatheke ngokwenza okubi.

   “Ngizimisele ukuhlala ngisenza okuqondileyo lokuthi ngingangcolisi ibizo lami, angifuni ukwenza loba yini engaqondanga.”—U-Alicia oleminyaka engu-16.

   Ongacabanga ngakho: Ufuna ukwaziwa njengomuntu onjani? Kambe ungangcolisa ibizo lakho ngenxa yokufuna ukuthabisa omunye umuntu?

 •   Cabanga ngempumela engabakhona. IBhayibhili lithi: “Loba yini umuntu ayihlanyelayo uzavuna yona futhi.” (KwabaseGalathiya 6:7) Zama ukucabanga ngenhlupho ongaba lazo nxa ungavuma ukuya emacansini lomuntu ongatshadanga laye. *

   “Ukulala lomuntu ungakatshadi kungenza ukhathazeke, uhlale uzisola singasayiphathi eyokuthi ungazithwala kumbe ube lemikhuhlane ethelelwana kwezemacansini.”—USienna oleminyaka engu-16.

   Ongacabanga ngakho: Ibhuku elithi Sex Smart lithi: “Nxa abangane bakho bekubamba ngamandla ukuthi wenze izinto ezizakufaka emanyaleni, ubona angani kuqondile yini ukuthi utshone labo lokuthi usebenzise amacebo abakunika wona nxa usenza izinqumo eziqakathekileyo?”

 •   Woba lombono oqondileyo. Akukubi ukuya emacansini ngoba phela iBhayibhili liveza ukuthi kuyisipho uNkulunkulu asinike abantu abatshadileyo.—IZaga 5:18, 19.

   “UNkulunkulu ufuna abantu bakukholise ukuya emacansini. Kodwa uthi kumele kwenziwe ngabantu abatshadileyo kuphela.”—UJeremy oleminyaka engu-17.

   Ongacabanga ngakho: Nxa ungatshada uyabe usukhululekile ukuya emacansini futhi awusoze wesabe ukuthi uzakwehlelwa yimpumela emibi esike saxoxa ngayo.

^ indima 8 Kwezinye izikhathi ngamankazana ayenga abafana ukuthi balale lawo.

^ indima 17 Eminye impumela engabakhona yikuzithwala kumbe ukubotshwa ngabomthetho ngenxa yokuya emacansini lomuntu omncane.