Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Kuyingozi Yini Ukuzilibazisa Ngezinto Ezilesidimoni?

Kuyingozi Yini Ukuzilibazisa Ngezinto Ezilesidimoni?

 Ubona njani?

  •   Kuyingozi yini ukusebenzisa ama-horoscopes loba ukuya kubosiyazi kumbe ezangomeni?

  •   Kuqondile yini ukuzilibazisa ngezindaba ezilokwenza lesidimoni kumbe kuyingozi?

 Esihlokweni lesi sizabona ukuthi kuyini okungenza kukhanye kuqondile ukwenza izinto zesidimoni lokuthi kungani kumele sizixwaye.

 Okwenza izinto zesidimoni zikhanye ziqondile

 Izinto eziphathelane lesidimoni sezande kakhulu kwezokuzilibazisa ezinjengamafilimu, inhlelo eziphuma kuTV, emidlalweni yamavidiyo lasemabhukwini. Lokhu kwenze abasakhulayo abanengi bathanda izinto ezilesidimoni ezinjengobuthakathi, amavempaya lokunye okuhambelana lakho. Okwenza kube njalo yikuthi:

  •   Balesifiso sokufuna ukwazi ukuthi akhona yini sibisibili amadimoni

  •   Bakhathazekile ngekusasa labo

  •   Bafisa ukukhuluma lezihlobo zabo ezafayo

 Izizatho lezi kazizimbi ngoba sonke silesifiso sokwazi ngekusasa lethu futhi siyazikhumbula izihlobo zethu esezafayo. Kodwa ungayekela ukunanzelela kungakuphambanisa ekukhonzeni.

 Kungani kumele unanzelele?

 IBhayibhili liyasixwayisa ngezinto eziphathelane lesidimoni. Lithi:

 ‘Akungabi lamuntu phakathi kwenu . . . oyisanuse loba ochasisa ngemibono, ochasisa imilingo njalo ophathelene lobuthakathi, ophosayo, loba olamadlozi loba olemimoya loba okhangelele kwabafileyo. Loba ngubani owenza lezizinto uyisinengiso kuJehova.’​—UDutheronomi 18:10-​12.

 Kungani iBhayibhili lisithi izinto zesidimoni zimbi?

  •   Ukuthanda izinto zesidimoni kwenza sibe lobungane lamadimoni. IBhayibhili lisitshela ukuthi kulezingilosi ezahlamuka zaba yizitha zikaNkulunkulu. (UGenesisi 6:2; UJuda 6) Izingilosi lezi ezimbi ezibizwa ngokuthi ngamadimoni zidukisa abantu zisebenzisa izangoma, osiyazi lalabo abachasisa amaphupho. Ukwenza izinto lezi kumbe ukuya ebantwini abenza lokhu kusenza sibe yizitha zikaNkulunkulu.

  •   Abantu abenza ezesidimoni bangakhanya angathi bayenelisa ukubona okuzakwenzakala kwelakusasa. Kodwa nguNkulunkulu kuphela owenza “isiphetho sazakale kusukela ekuqaleni; lokuzakwenzakala kusukela ezikhathini zasendulo.”​—U-Isaya 46:10; UJakhobe 4:13, 14.

  •   Abantu abenza isidimoni benza kukhanye angani bayenelisa ukukhuluma labantu abafileyo. Kodwa iBhayibhili lithi: “Abafileyo kabazi lutho;  . . Engcwabeni lapho oya khona akusetshenzwa, akulakulungiselela, kakulalwazi kumbe ukuhlakanipha.”​—UmTshumayeli 9:​5, 10.

 Ngenxa yezizatho lezi oFakazi bakaJehova abazihlanganisi laloba yini elesidimoni. Kabazilibazisi langezinto ezitshengisa izipoko, amavempaya kumbe amasalamusi. Intombazane okuthiwa nguMaria ithi: “Nxa ngingabona ukuthi engifuna ukukubukela kulesidimoni ngihle ngitshiyane lakho.” *

Umuntu oliqili uyazifihla lokho ayikho khona. Amadimoni lawo ayazifihla azenze izihlobo zethu ezafayo

 Ongakwenza

  •   Zimisele “ukuba lomzwangedwa omsulwa” phambi kukaJehova ngokungazihlanganisi laloba yini ephathelane lesidimoni.​—ImiSebenzi 24:16.

  •   Lahla konke ongabe ulakho okuphathelane lesidimoni. Bala ImiSebenzi 19:19, 20 ukuze ubone okwenziwa ngamanye amaKhristu ayelohlupho lolu.

 Khumbula ukuthi nxa ungazimisela ukutshiyana lezinto zesidimoni uyabe utshengisa ukuthi usekela uJehova njalo lokhu kuzamthokozisa kakhulu!​—IZaga 27:11.

^ indima 16 Kodwa lokhu akutsho ukuthi zonke izinganekwane zisekela isidimoni. UmKhristu ngamunye kumele asebenzise umzwangedwa wakhe oqeqetshwe liBhayibhili ukuze angazilibazisi ngaloba yini elokwenza lesidimoni.​—2 KwabaseKhorinte 6:​17; KumaHebheru 5:​14.