Yeqa uye kokuphakathi

IMIBUZO EBUZWA NGABASAKHULAYO

Ngingenzani Ukuze Abazali Bami Bangithembe?

Ngingenzani Ukuze Abazali Bami Bangithembe?

 Okumele ukwazi

 Ukuthenjwa kwakho kuzakuya ngokuthi uthembekile yini. Ukulalela imithetho oyiphiwa ngabazali bakho kunjengokubhadala isikwelede. Ungahlala ubalalela bazakukweledisa kanengi okutsho ukuthi bazakunika inkululeko enengi. Kodwa nxa ungathembekanga, uzabona bengasakukweledisi kumbe bengasakuniki inkululeko.

 Kuthatha isikhathi ukuthi uthenjwe. Abazali bakho bazakunika inkululeko enengi nxa sebesuthiseka ukuthi okwenzayo kutshengisa ukuthi awuseyilo sane.

 OKWENZAKALAYO: UCraig uthi: “Ngisakhula ngangikwazi mhlophe lokho abazali bami ababefuna ngikwenze. Kodwa ngangikwenza kuphela nxa bengikhangele, besengizenzela okwekhanda lami nxa sengingedwa. Lokhu kwenza kwaba nzima ukuthi abazali bami bangithembe. Ngokuya kwesikhathi ngazibonela ukuthi akumelanga ngibe liqili nxa ngifuna ukuthenjwa. Kumele ngibe ngumuntu othembekileyo.”

 Ongakwenza

 Khuluma iqiniso lanxa kunzima. Wonke umuntu uyaphambanisa, kodwa ukuqamba amanga kumbe ukufihlela abazali bakho izinto okumele babezazi kuzakwenza ukuthi bangakuthembi. Kodwa ungahlala uthembekile futhi uvuma amaphutha akho abazali bakho bazabona ukuthi usukhulile njalo bazakuthemba.

 U-Anna uthi: “Ukwenza amaphutha kayisikho okwenza abantu bangakuthembi. Ukungathenjwa kubangelwa yikuzama ukuwafihla.”

 IBhayibhili lithi: “Sifisa ukuhlala ngobuqotho ngezindlela zonke.”​—KumaHebheru 13:18.

  •   Ongacabanga ngakho: Nxa abazali bakho bengakubuza ukuthi uyangaphi lokuthi uyakwenzani, ubatshela iqiniso yini? Nxa bengakubuza ukuthi ubungaphi futhi ubusenzani, uyabafihlela yini?

 Yenza konke okhangelelwe ukuthi ukwenze. Lalela imithetho ebekiweyo. Yenze masinyane imisebenzi oyabe uyiphiwe. Kuqakathekise ukubamba isikhathi. Yenza yonke imisebenzi yesikolo. Fika endlini isikhathi esibekiweyo singakadluli.

 URyan uthi: “Nxa abazali bakho bangakuvumela ukuthi uyezikwejisela labangane bakho kodwa bakubekele isikhathi okumele uphenduke ngaso endlini, wena ubusuphuza ukuphenduka ungacabangi ukuthi bazaphinda bakuvumele futhi!”

 IBhayibhili lithi: “Ngoba lowo lalowo kumele athwale umthwalo wakhe.”​—KwabaseGalathiya 6:5.

  •   Ongacabanga ngakho: Uyabamba yini isikhathi? Uyenza yonke imisebenzi oyiphiwayo yini? Uyalandela yini imithetho oyiphiweyo lanxa ungayithandi?

 Bekezela. Nxa abazali bakho bengasakuthembi ngenxa yalokho ongabe ukwenzile, kuzathatha isikhathi ukuthi baphinde bakuthembe. Yikho kumele ubekezele.

 URachel uthi: “Abazali bami babengangivumeli ukwenza ezinye izinto lanxa ngangizibona sengikhulile. Lokhu akuzange kungiphathe kuhle. Ngangingakunanzeleli ukuthi ukukhula ngeminyaka ayisikho okwenza umuntu akhethe ngokuhlakanipha. Kwathatha isikhathi ukuthi baphinde bangithembe. Ngokuya kwesikhathi ngafunda ukuthi ukuthenjwa akuyi ngokuthi uleminyaka emingaki kodwa kuya ngalokho okwenzayo.”

 IBhayibhili lithi: “Zihloleni.”​—2 KwabaseKhorinte 13:5.

  •   Ongacabanga ngakho: Ungenzani ukuze utshengise abazali bakho ukuthi bangakuthemba (kumbe ukuthi bangaphinda bakuthembe)?

 ZAMA LOKHU: Zimisele ukubamba isikhathi, ukwenza yonke imisebenzi oyiphiwayo, ukufika endlini ngesikhathi esibekiweyo lokunye nje. Tshela abazali bakho lokho ozimisele ukukwenza njalo ubabuze ukuthi ungenzani ukuze bakuthembe. Zama ukulandela okutshiwo ngumbhalo othi ‘lilahle uqobo lwenu oludala.’ (Kwabase-Efesu 4:22) Ngokuhamba kwesikhathi abazali bakho bazabona ukuthi uyathuthuka!