Sudiniwe yini ngokuba “labangane” abakudla izithende? Nanka amacebo okuthi ungabathola njani abangane beqiniso lokuthi lawe ungaba njani ngumngane weqiniso!