KumaHebheru 13:1-25

  • Ukweluleka lokubingelela kokucina (1-25)

    • Lingakhohlwa ukwamukela izivakatshi (2)

    • Umtshado kumele uhlonitshwe (4)

    • Lalelani abakhokhelayo (7, 17)

    • Ukunikela umhlatshelo wokudumisa (15, 16)

13  Qhubekani litshengisa ukuthi lilothando lobuzalwane.+  Lingakhohlwa ukwamukela abantu bemzini*+ ngoba abanye ababekwenza lokho bamukela izingilosi bengazi.+  Hlalani likhumbula abasemajele,+ kube angathi libotshwe labo+ futhi likhumbule labaphathwa kubi njengoba lani lingabantu.*  Umtshado kumele uhlonitshwe yibo bonke njalo umbheda womtshado akumelanga ungcoliswe+ ngoba uNkulunkulu uzakwahlulela abantu abaziphatha kubi* kanye labafebayo.+  Ekuphileni kwenu lingabi ngabantu abathanda imali+ kodwa suthisekani ngalokho elilakho+ ngoba yena uthe: “Angisoze ngikutshiye loba sekutheni, angisoze ngikulahle loba sekutheni.”+  Lokhu kwenza sibe lesibindi sokuthi: “UJehova* ungumsizi wami, angisoze ngesabe. Umuntu angangenzani?”+  Khumbulani abakhokhelayo phakathi kwenu+ abakhuluma ilizwi likaNkulunkulu kini njalo likhangelisise impumela yokuziphatha kwabo okuhle, beselilingisela ukholo lwabo.+  UJesu Khristu ulokhu enguye izolo lalamuhla futhi uzahlala enguye kuze kube nini lanini.  Lingadukiswa zimfundiso ezitshiyeneyo ezingaziwayo ngoba kungcono ukuthi inhliziyo iqiniswe ngomusa omkhulu kulokuthi iqiniswe yikudla* okungabancediyo labo abakuqakathekisa kakhulu.+ 10  Silalo i-alithare njalo abenza inkonzo engcwele etendeni abalalungelo lokudla okukulo.+ 11  Phela izidumbu zezifuyo zazitshiselwa phandle kwezihonqo, besekusithi igazi lazo lithathwe ngumphristi omkhulu angene lalo endaweni engcwele libe ngumnikelo wesono.+ 12  Yikho-ke loJesu wahlutshwa ngaphandle kwegedi ledolobho+ ukuze angcwelise abantu ngegazi lakhe.+ 13  Ngakho kasiyeni kuye phandle kwezihonqo sithwele ihlazo lelo yena alithwalayo.+ 14  Phela lapha asilalo idolobho elihlala kokuphela kodwa silindele ngabomvu idolobho elizayo.+ 15  Ngaye asiqhubekeni sinikela kuNkulunkulu umhlatshelo wokudumisa,+ okutsho amazwi aphuma emilonyeni yethu*+ simemezela ibizo lakhe obala.+ 16  Kanti njalo lingakhohlwa ukwenza okuhle lokunika abanye lokho elilakho+ ngoba imihlatshelo enjalo iyamthokozisa kakhulu uNkulunkulu.+ 17  Lalelani abakhokhelayo phakathi kwenu,+ lizehlise kubo+ ngoba bayalilinda* futhi bazalandisa kuNkulunkulu.+ Lingenza njalo bazakwenza umsebenzi wabo bethokoza hatshi bekhonona ngoba lokho kungalilimaza. 18  Qhubekani lisithandazela ngoba sithemba ukuthi silomzwangedwa omsulwa* njengoba sifisa ukuthembeka kukho konke.+ 19  Engilikhuthaza khona kakhulu yikuthi lithandazele ukuthi ngibuyiselwe kini masinyane. 20  Sengathi uNkulunkulu wokuthula owayivusa kwabafileyo iNkosi yethu uJesu engumelusi omkhulu+ wezimvu, ilegazi lesivumelwano esingapheliyo, 21  angalipha konke okuhle ukuze lenze intando yakhe. Kwangathi angasebenza kithi ngoJesu Khristu ukuze senze okumthokozisayo. Yena kakhazinyuliswe kuze kube nini lanini. Ameni. 22  Khathesi ngiyalicela bafowethu ukuthi lililalele ngesineke ilizwi leli engilikhuthaza ngalo ngoba ngilibhalele incwadi emfitshane. 23  Ngifuna likwazi ukuthi umfowethu uThimothi usekhululiwe. Nxa angafika masinyane ngizabuya laye sengizolibona. 24  Bingelelani bonke abakhokhelayo phakathi kwenu kanye labo bonke abangcwele. Abase-Ithali+ bayalibingelela. 25  Umusa omkhulu kawube lani lonke.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ukuba lomusa ebantwini elingabaziyo.”
NgesiGrikhi, “lisemzimbeni.” Ezinye inguqulo zithi, “kube angathi lihlupheka labo.”
Khangela iNgcazelo Yamabala ebaleni elithi, “Ubufebe.”
Lapha kutshiwo imithetho emayelana lokudla.
NgesiGrikhi, “isithelo sezindebe zethu.”
Kumbe, “balinda imiphefumulo yenu.”
NgesiGrikhi, “omuhle.”