Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Jehova U “Fa Ba Ba Mu Bata Mupuzo”

Jehova U “Fa Ba Ba Mu Bata Mupuzo”

 Jehova U “Fa Ba Ba Mu Bata Mupuzo”

“Ya taha ku Mulimu u swanezi ku lumela kuli Mulimu u teñi, ni kuli ki Yena ya fa ba ba mu bata mupuzo.”—MAHEBERU 11:6.

1, 2. Ki kabakalañi batanga ba Jehova ba bañwi ha ba kana ba katazwa ki maikuto a maswe?

BARBARA * u talusa kuli: “Se ni bile Paki ya Jehova ka lilimo ze bat’o eza 30, kono na li ku ba ni sa ikutwi kuli na swanela ku bizwa Paki. Niha se ni ezize bupaina ni ku eza misebezi ye miñwi ye miñata, ha ku na ku yona o ni kolwisa kuli ni Paki.” Keith ni yena kona mw’a ikutwela cwalo. U li: “Fokuñwi ni ikutwile kuli ha ni swaneli ku ba Paki kakuli batanga ba Jehova ba na ni mabaka a mañata a ku ba ni tabo, kono na ne ni si na tabo. Taba yeo ne i ni sisita lizwalo, ili nto ye n’e ekeza kwa bumaswe bwa muinelo.”

2 Batanga ba Jehova ba bañata ba ba sepahala, ba kwakale ni ba cwale, ba bile ni maikuto a cwalo. Kana ku bile cwalo ni ku mina? Mwendi mu imelwa ki matata a tahanga ka ku tatamana, kono balumeli sina mina ba bonahala kuli ba ikola bupilo, ba si na se si ba kataza. Kacwalo, mu kana mwa ikutwa kuli Jehova h’a mi tabeli ni kuli ha mu konwi ku iswa pilu ki yena. Mu si ke mwa matela ku nga kuli kona mo ku inezi cwalo. Bibele i lu kolwisa kuli: “[Jehova] h’a si ka shwaula, kamba ku nyenya, manyando a ya nyandile; h’a si ka mu hanela ku bona pata ya hae; kono u mu utwile ha n’a huweleza ku Yena.” (Samu 22:24) Manzwi a bupolofita ka za Mesiya  ao a bonisa kuli Jehova wa utwa ba ba sepahala ku yena ni ku ba fa mupuzo.

3. Ki kabakalañi ha lu kona ku tahelwa ki matata a muinelo wo wa linto?

3 Ha ku na mutu ya sa koni ku tahelwa ki matata a muinelo wo wa linto—nihaiba kwa batu ba Jehova. Lu pila mwa lifasi le li buswa ki Satani Diabulosi, yena sila se situna sa Jehova. (2 Makorinte 4:4; 1 Joani 5:19) Ku fita ku silelezwa ka makazo, batanga ba Jehova ki bona mane b’a yemi hahulu Satani. (Jobo 1:7-12; Sinulo 2:10) Kacwalo, ku isa nako y’a ketile Mulimu, lu tokwa ku ‘itiisa mwa manyando’ ni ku ‘tundamena mwa ku lapela,’ inze lu kolwa kuli Jehova wa lu tokomela. (Maroma 12:12) Lu si ke lwa komiwa ki muhupulo wa kuli Jehova, Mulimu wa luna h’a lu lati!

Mitala ya Kwakale ya Buitiiso

4. Mu fe mitala ya batanga ba Jehova ba ba sepahala ba ne ba bile mwa miinelo ye maswe.

4 Batanga ba Jehova ba bañata ba kwakale ne ba tiyezi miinelo ye maswe. Ka mutala, Anna n’a “swabile mwa pilu ya hae” kakuli n’a si na mwana—mi n’a nga kuli muinelo wo ne u swana ni ku libalwa ki Mulimu. (1 Samuele 1:9-11) Elia ha n’a zumiwa ki Muoli Jezabele ya n’a li sibulai, n’a sabile mi a lapela ku Jehova kuli: “Mawe [Muñ’a] Bupilo, nga moyo wa ka cwale, kakuli ha ni fiti bokuku ba kale kwa ku luka.” (1 Malena 19:4) Mi muapositola Paulusi u lukela ku ba ya n’a utwile butuku bwa ku sa petahala kwa hae ha n’a itumelezi kuli: “Ha ni lata ku eza se sinde, se si maswe ki sona se si li teñi ku na.” A ekeza kuli: “Ni mutu ya maibile cwañi!”—Maroma 7:21-24.

5. (a) Anna, Elia, ni Paulusi ne ba fuyauzwi cwañi? (b) Linzwi la Mulimu li kona ku lu omba-omba cwañi ha lu ba ni maikuto a maswe?

5 Kiniti, lwa ziba kuli Anna, Elia, ni Paulusi kaufela ne ba nyandile ha ne ba sebeleza Jehova, mi Mulimu n’a ba fuyauzi luli. (1 Samuele 1:20; 2:21; 1 Malena 19:5-18; 2 Timotea 4:8) Niteñi, ne ba katalizwe ki matata a shutana-shutana, a’ kopanyeleza ku tomoha pilu, ku swaba, ni ku saba. Kacwalo, lu si ke lwa komoka haiba fokuñwi lu banga ni maikuto a maswe. Kono ki lifi ze mu kona ku eza muta lipilaelo za mwa bupilo li tahisa kuli mu nahane ka za haiba Jehova wa mi lata luli? Mwa kona ku omba-ombiwa ki Linzwi la Mulimu. Ka mutala, mwa taba ye felile, ne lu buhisani manzwi a Jesu a kuli Jehova u balile ‘milili ya toho ya mina.’ (Mateu 10:30) Manzwi a susueza ao a bonisa kuli Jehova u iyakatwa hahulu yo muñwi ni yo muñwi wa batanga ba hae. Hape mu hupule swanisezo ya Jesu ya litaha. Haiba Jehova a lemuha taha kaufela ye wela fafasi, n’a ka palelwa cwañi ku lemuha manyando a mina?

6. Bibele i kona ku omba-omba cwañi ba ba na ni maikuto a maswe?

6 Kana luli kwa konahala kuli luna batu ba ba si ka petahala lu be ba butokwa ku Jehova Mulimu, yena Mubupi ya m’ata ote? Kwa konahala! Mane mwa Bibele ku na ni mañolo a mañata a’ lu kolwisa cwalo. Ka ku yeya mañolo ao, lu kona ku bulela sina mwa n’a bulelezi walisamu kuli: “Mwa buñata bwa minahano ya ka, likutazo za hao ki zona ze ni tiisize pilu.” (Samu 94:19) Ha lu nyakisiseñi a mañwi ku ona manzwi a tiisa pilu ao a mwa Linzwi la Mulimu a’ ka lu tusa ku utwisisa kuli Mulimu wa lu nga ka butokwa ni kuli u ka lu fuyaula ha lu nze lu zwelapili ku eza tato ya hae.

“Bufumu” bwa Jehova

7. Ka Malaki, Jehova n’a file sicaba se ne si sinyehile bupolofita mañi bo bu susueza?

7 Mwahal’a Majuda ne ku na ni muinelo o maswe mwa lilimo za ma-400 B.C.E. Baprisita ne ba amuhela lifolofolo ze si ka konda mi ne ba li eza matabelo fa aletare ya Jehova. Baatuli ne ba atula ka sobozi. Buloi, buhata, busholi, ni buozwa ne li atile. (Malaki 1:8; 2:9;  3:5) Kwa sicaba seo se ne si sinyehile ka nzila ye iponahaza luli, Malaki n’a bulezi bupolofita bo bu komokisa. Nako ha ne i nze i ya, Jehova n’a ka kutiseza batu ba hae mwa muinelo o munde. Lu bala kuli: “[Muñ’a] Bupilo wa limpi a li: Ba ka ba ba ka mwa lizazi le ni tomile: e, ba be bufumu bwa ka tota; mi ni ka ba shwela makeke sina mutu h’a shwela mwan’a hae makeke ya mu sebeleza.”—Malaki 3:17.

8. Ki kabakalañi Malaki 3:17 ha i kona ku ama hape ni kwa buñata bo butuna?

8 Bupolofita bwa Malaki bu na ni talelezo ya cwale, ye ama Bakreste ba ba tozizwe ka moya, ba ba li sicaba sa kwa moya sa b’a 144,000. Ku Jehova, sicaba seo kaniti ki “bufumu” kamba ‘sicaba tota’ se si ketilwe. (1 Pitrosi 2:9) Bupolofita bwa Malaki bu kona ku ba hape bo bu susueza ku ba “buñata bo butuna bwa batu” ba ba “yemi fapil’a Lubona ni fapil’a Ngunyana, ba apezi likubo ze sweu.” (Sinulo 7:4, 9) Bona bao ba ba mutapi u li muñwi ni batoziwa, ba li mwatas’a Mulisana a li muñwi, Jesu Kreste.—Joani 10:16.

9. Ki kabakalañi batu ba Jehova ha ba li “bufumu” bwa hae?

9 Jehova u nga cwañi ba ba keta ku mu sebeleza? Ka mo ku boniselizwe kwa Malaki 3:17, u b’a nga sina mushemi ya lilato mw’a ngela mwan’a hae. Mi mu bone mw’a taluseza batu ba hae ka ku ba babaza luli—u li ki “bufumu.” Litoloko ze ñwi li toloka manzwi ao kuli “ba ka tota,” “bufumu bwa ka bwa butokwa ka ku fitisisa,” ni “buswa bwa ka.” Ki kabakalañi Jehova h’a nga ba ba mu sebeleza ku ba ba butokwa cwalo? Libaka la pili ki la kuli ki Mulimu ya na ni buitebuho. (Maheberu 6:10) U sutelela ku ba ba mu sebeleza ku zwelela kwa pilu mi u ba nga ku ba ba butokwa.

10. Jehova u sileleza cwañi batu ba hae?

10 Kana ku na ni nto ye mu luwile ye mu nga kuli ki ya butokwa luli? Kaniti mwa lika ka mo mu konela kaufela ku i babalela. Jehova ni yena u babalela “bufumu” bwa hae cwalo. Ki niti kuli h’a silelezi batu ba hae kwa miliko ni likozi kaufela mwa bupilo. (Muekelesia 9:11) Kono Jehova u kona ku sileleza kwa moya batanga ba hae ba ba sepahala mi u ka eza ona cwalo. U ba fa m’ata e ba tokwa a ku tiyela miliko kaufela. (1 Makorinte 10:13) Kacwalo, Mushe n’a bulelezi Maisilaele, batu ba Mulimu ba kwakale kuli: “Mu itiise, mi mu tiye lipilu . . . [Muñ’a] Bupilo Mulimu wa hao, ki Yena ya zamaya ni wena; h’a na ku ku tuhela kamba ku ku tokomoloha.” (Deuteronoma 31:6) Jehova u fuyaulanga batu ba hae. Ku yena, ki “bufumu.”

Jehova ‘Mufi wa Mupuzo’

11, 12. Ku itebuha kuli Jehova ki Mufi wa mupuzo ku kona ku lu tusa cwañi ku felisa buhononi?

11 Bupaki bo buñwi bwa kuli Jehova u nga ka butokwa batanga ba hae ki bwa kuli u ba fa mupuzo. N’a bulelezi Maisilaele kuli: “Mu ni like ka seo, ku bulela [Muñ’a] Bupilo wa limpi, mi mu ka bona nji ni si ke na mi tibululela mahaulo a kwa lihalimu, na mi sululela mbuyoti, mane sibaka mo mu ka i amuhelela si taele.” (Malaki 3:10) Kaniti kwa mafelelezo, Jehova u ka fa batanga ba hae bupilo bo bu sa feli. (Joani 5:24; Sinulo 21:4) Mupuzotuna w’o u bonisa fo li fita lilato ni bufani bwa Jehova. Hape u bonisa kuli u nga ka butokwa luli ba ba keta ku mu sebeleza. Ku ituta ku nga Jehova sina Mufi wa mupuzo ku kona ku lu tusa ku felisa buhononi kaufela ka za  mwa lu ngela Mulimu. Mane Jehova u lu susueza ku mu nga sina Mufi wa mupuzo! Paulusi n’a ñozi kuli: “Ya taha ku Mulimu u swanezi ku lumela kuli Mulimu u teñi, ni kuli ki Yena ya fa ba ba mu bata mupuzo.”—Maheberu 11:6.

12 Kono lu sebeleza Jehova kakuli lwa mu lata—isi fela ka libaka la kuli u sepisa ku lu fa mupuzo. Niteñi ku buluka mwa munahano sepo ya ku fumana mupuzo ha ku si ka fosahala mi ha ku bonisi buitati. (Makolose 3:23, 24) Kabakala lilato la hae ku bona ni kuli u ba nga ka butokwa luli, Jehova u nga muhato wa ku fa mupuzo ku ba ba mu bata.

13. Ki kabakalañi tukiso ya sitabelo ha i li bupaki bo butuna ka ku fitisisa bwa lilato la Jehova ku luna?

13 Nto ye bonisa hande ka ku fitisisa kuli batu ki ba butokwa ku Jehova ki tukiso y’a ezize ya sitabelo. Muapositola Joani n’a ñozi kuli: “Mulimu u latile lifasi hahulu, mane u li file Mwan’a hae wa libanda, kuli mutu ufi kamba ufi ya lumela ku yena a si ke a shwa, kono a be ni bupilo bo bu sa feli.” (Joani 3:16) Tukiso ya sitabelo sa tiululo sa Jesu Kreste i lwanisana ni muhupulo wa kuli ku Jehova ha lu na tuso mi h’a koni ku lu lata. Luli, haiba Jehova u lu lekile ka teko ye tuna cwalo—ya Mwan’a hae wa libanda—u lukela ku ba ya lu lata hahulu.

14. Ki sifi se si bonisa mwa n’a ngela Paulusi sitabelo?

14 Kacwalo, haiba mu kenelwa ki maikuto a maswe, mu hupule sitabelo. Mu nge mpo yeo ku ba ya mina luli ye zwelela ku Jehova. Ki mona mwa n’a ngezi lika muapositola Paulusi. Mu hupule kuli n’a bulezi kuli: “Ni mutu ya maibile cwañi!” Kono hape n’a zwezipili ku bulela kuli: “N’itumezi ku Mulimu, ka Jesu Kreste Mulen’a luna” ya ‘ni latile, mi a itobohile mwa sibaka sa ka.’ (Maroma 7:24, 25; Magalata 2:20) Ka ku bulela cwalo, Paulusi n’a sa ikuhumusi. N’a na ni buikolwiso bwa kuli Jehova n’a mu nga ku ba wa butokwa. Sina Paulusi, ni mina mu itute ku nga sitabelo sina mpo ya mina luli ye zwelela ku Mulimu. Jehova ki Mupulusi ya m’ata mi hape ki Mufi wa mupuzo ya lilato.

Mu Tokomele ‘Mikwa’ ya Satani

15-17. (a) Diabulosi u sebelisanga cwañi maikuto a maswe? (b) Lu kona ku fumana susuezo mañi ku ze n’e ezahezi ku Jobo?

15 Niteñi, ku kana kwa mi bela t’ata ku lumela kuli manzwi a’ omba-omba a’ ñozwi ka ketelelo ya moya a’ mwa Linzwi la Mulimu a sebeza ku mina luli. Mu kana mwa ikutwa kuli mupuzo wa ku pila ku ya ku ile mwa lifasi le linca la Mulimu ki mupuzo fela wa ba bañwi, kono mina ha mu u swaneli. Haiba ki mona mo mu ikutwela cwalo, mu kona ku eza cwañi?

16 Kaniti mwa ziba kelezo yeo Paulusi n’a file Maefese ye li: “Mu swale lilwaniso kaufela za Mulimu, kuli mu kone ku tiya kwa lunya lwa Diabulosi.” (Maefese 6:11) Ha lu nahana mikwa y’a itusisa Satani, lika ze cwale ka ku lata bufumu ni buhule li kana za taha honaf’o mwa munahano, mi kwa swanela ku ba cwalo luli. Miliko yeo i swasize batu ba Mulimu ba bañata mwa linako za kwakale ni za cwale. Nihakulicwalo, lu swanela ku hupula mukwa o muñwi wa Satani—ili buikatazo bwa hae bwa ku kolwisa batu kuli Jehova Mulimu h’a ba lati.

17 Diabulosi u ziba hahulu ku sebelisa maikuto a cwalo mwa ku lika ku zwisa batu ku Mulimu. Mu hupule za n’a bulezi Bilidadi ku Jobo kuli: “Mutu a ka luka cwañi fapil’a Mulimu? Mi ya pepilwe ki musali a ka ba ya kenile cwañi? Mbali kweli i bonahala i si na liseli, mi linaleli ha li si ka kena mwa meto a hae. Mutu bo? Yena ki libuku fela; ni mwan’a mutu ki lubukunyana!” (Jobo 25:4-6; Joani 8:44) Manzwi ao a lukela ku ba a n’a zwafisize Jobo luli. Mu si ke mwa tuhelela Satani ku mi zwafisa. Kono hape, mu zibe mikwa ya Satani ilikuli ite mu be ni bundume ni m’ata a ku lwana ka mo mu konela kaufela kuli mu eze  ze lukile. (2 Makorinte 2:11) Jobo yena niha n’a hakuluzwi, Jehova n’a mu file mupuzo kabakala buitiiso bwa hae ka ku mu yoliseza habeli ku za n’a latehezwi ki zona kaufela.—Jobo 42:10.

Jehova “Ki Yo Muhulu kwa Lipilu za Luna”

18, 19. Ki ka nzila ifi yeo Mulimu a li “yo muhulu kwa lipilu za luna,” mi ki ka nzila ifi yeo a “ziba litaba kamukana”?

18 Ki niti kuli ku felisa maikuto a ku zwafa ku kona ku ba t’ata haiba maikuto ao ki a matuna hahulu. Niteñi, moya wa Jehova u kona ku mi tusa hanyinyani-hanyinyani “ku wisa makwakwa . . . [a] pahamela ku lwanisa zibo ya Mulimu.” (2 Makorinte 10:4, 5) Ha ku bonahala kuli maikuto a maswe a bata ku mi imeza, mu kengeele manzwi a muapositola Joani a’ li: “Ki ka se, lu ka ziba kuli lu na ni niti, mi lu ka tiisa lipilu za luna fapil’a hae. Lipilu za luna niha li lu nyaza, Mulimu ki yo muhulu kwa lipilu za luna, mi u ziba litaba kamukana.”—1 Joani 3:19, 20.

19 Pulelo ya kuli “Mulimu ki yo muhulu kwa lipilu za luna” i talusañi? Fokuñwi, lipilu za luna li kana za lu nyaza, sihulu ha lu fita fa ku ziba h’a butuku ka za ku sa petahala ni mafosisa a luna. Kamba ku kona ku ba kuli kabakala mo lu hulezi, lu na ni mukwa wa ku iponanga bumaswe, inge kuli ha ku na se lu eza s’a kona ku amuhela Jehova. Manzwi a muapositola Joani a lu kolwisa kuli Jehova h’a yo cwalo! H’a isi pilu kwa mafosisa a luna kono mane u bona ze nde ze lu kona ku eza. Hape wa ziba milelo ni maikuto a luna a mwa pilu. Davida n’a ñozi kuli: “U ziba se lu bupilwe ka sona, u nz’a hupula kuli lu liluli fela.” (Samu 103:14) Kaniti, Jehova u lu ziba hande ku fita mo lu izibela luna!

“Kuwani Ye Nde” ni “Mushukwe wa Bulena”

20. Bupolofita bwa Isaya bwa ku kutiswa sinca bu bonisañi ka za m’o Jehova a ngela batanga ba hae?

20 Ka mupolofita Isaya, Jehova n’a file batu ba hae ba kwakale sepo ya ku ba kutisa sinca. Ha ne ba ka ba mwa buhapiwa mwa Babilona, batu ba ba zwafile bao ne ba ka tokwa luli ku omba-ombiwa cwalo! Ha n’a bulela za kwapili, ka za nako yeo ne ba ka kutisezwa habo bona, Jehova n’a ize: “U ka ba kuwani ye nde ya bulena y’a sweli mwa lizoho [Muñ’a] Bupilo, u be mushukwe wa bulena o mwa lizoho la Mulimu wa hao.” (Isaya 62:3) Ka ku bulela manzwi ao, Jehova n’a file batu ba hae likute ni ku kateleha luli. U ezize cwalo ni kwa sicaba sa hae sa Isilaele wa kwa moya kacenu. Ku swana inge kuli u ba kambamisize ilikuli ba ebelwe ki mañi ni mañi.

21. Mu kona ku fita cwañi fa ku kolwa kuli Jehova u ka mi fa mupuzo kabakala ku itiisa kwa mina ka busepahali?

21 Bupolofita b’o niha bu talelezwa sihulu kwa batoziwa, bu bonisa likute leo Jehova a fa ba ba mu sebeleza kaufela. Kacwalo, ha mu kenelwa ki maikuto a ku honona, mu hupule kuli niha mu si ka petahala, ku Jehova mu kona ku ba ba butokwa sina “kuwani ye nde” ni “mushukwe wa bulena.” Kacwalo mu zwelepili ku tabisa pilu ya hae ka ku lika ka t’ata ku eza tato ya hae. (Liproverbia 27:11) Ka ku eza cwalo, mu kona ku kolwa kuli Jehova u ka mi fa mupuzo kabakala ku itiisa kwa mina ka busepahali!

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 1 Mabizo a mañwi a cincizwe.

Kana Mwa Hupula?

• Ki ka nzila ifi yeo lu li “bufumu” bwa Jehova?

• Ki kabakalañi ha ku li kwa butokwa ku nga Jehova sina Mufi wa mupuzo?

• Ki ‘mikwa’ mañi ya Satani ye lu swanela ku tokomela?

• Mulimu ki “yo muhulu kwa lipilu za luna” ka nzila ifi?

[Lipuzo za Tuto]

[Siswaniso se si fa likepe 26]

Paulusi

[Siswaniso se si fa likepe 26]

Elia

[Siswaniso se si fa likepe 26]

Anna

[Siswaniso se si fa likepe 28]

Mwa Linzwi la Mulimu ku na ni manzwi a mañata a’ omba-omba