Kwa Makolose 3:1-25

  • Butu bwakale ni bobunca (1-17)

    • Mubulaye lilama za mubili (5)

    • Lilato liswalisanisa batu ka kutala (14)

  • Kelezo kwa mabasi a Bakreste (18-25)

3  Kono haiba nemuzusizwe hamoho ni Kreste,+ muzwelepili kubata lika ze kwahalimu, ko Kreste ainzi ku la bulyo la Mulimu.+  Muise minahano yamina kwa lika ze kwahalimu,+ isiñi kwa lika ze mwa lifasi.+  Kakuli nemushwile, mi bupilo bwamina bupatilwe hamoho ni Kreste kulikana ni tato ya Mulimu.  Kreste, yena bupilo bwaluna,+ hakabonahala, fohe ni mina mukabonahala ni yena mwa kanya.+  Ka mukwa ocwalo, mubulaye lilama za mubili wamina+ ze mwa lifasi kwa neku la muzamao wa buhule,* masila, litakazo za kulobala ni mutu zetulile tikanyo,+ litakazo zemaswe, ni mukwañuli, ili nto yetalusa kulapela milimu ya maswaniso.  Ki ka zona lika zeo buhali bwa Mulimu habutaha.  Ni mina ki mone muinezi* mwa mupilelo wamina wakale.*+  Kono cwale mulukela kulituhela kaufela: ili mabifi, buhali, bumaswe,+ lipulelo zemaswe,+ ni manzwi aswabisa+ mwa mulomo wamina.  Musike mwapumana.+ Mutubule butu* bwakale+ ni likezo zabona, 10  mi muapale butu bobunca,+ ili bobusweli kuuncafazwa ka zibo yenepahezi kulikana ni siswaniso sa yanaa bubupile,+ 11  fokusina Mugerike kamba Mujuda, kuya kwa mupato kamba kusaya kwa mupato, muzwahule, Mu-kwa-Sitia,* mutanga, kamba yalukuluhile; kono Kreste ki lika kaufela mi u mwa lika kaufela.+ 12  Cwale, ka kuba baketiwa ba Mulimu,+ babakenile ni babalatwa, muapale lilato ni mukekecima,+ sishemo, buikokobezo,*+ bunolo,+ ni pilu-telele.+ 13  Muzwelepili kutuhelelana ni kuswalelana ka pilu kaufela+ mutu ni kwanani libaka la kutongoka yomuñwi.+ Sina Jehova* hamiswalezi ka pilu kaufela, ni mina mueze nto yeswana.+ 14  Kono kwandaa lika zeo kaufela, muapale lilato,+ kakuli lilato liswalisanisa batu ka kutala.+ 15  Hape, haike kozo ya Kreste ibuse mwa lipilu zamina,*+ kakuli nemubizelizwe kwa kozo yeo kuli mube mubili ulimuñwi. Mi mubonise buitumelo. 16  Haike linzwi la Kreste liyahe ku mina ka butali kaufela. Muzwelepili kulutana ni kususuezana* ka lisamu,+ ka milumbeko ku Mulimu, ka lipina za kwa moya zeopelwa ka buitumelo, inze muopelela Jehova* mwa lipilu zamina.+ 17  Zemueza kaufela ka manzwi kamba ka likezo, kaufelaa zona mulieze ka libizo la Mulena Jesu, inze muitumela ka yena ku Mulimu yena Ndate.+ 18  Mina basali, muipeye kwatasaa baana bamina,+ kakuli ki mona momuswanela kuezeza ku Mulena. 19  Mina baana, muzwelepili kulata basali bamina+ mi musike mwaba ni buhali bobutuna ku bona.+ 20  Mina bana, muutwe bashemi bamina mwa lika kaufela,+ kakuli kueza cwalo kutabisa Mulena. 21  Mina bo ndate bana, musike mwahalifisa* bana bamina,+ kuli basike bazwafa. 22  Mina batanga, muutwe malena bamina ba batu mwa lika kaufela,+ isiñi feela haba mitalimezi, inge kuli mubata feela kutabisa batu, kono ka pilu yesepahala, mueze cwalo ka kusaba Jehova.* 23  Semueza kaufela, musieze ka moyo* kaufela inge babaezeza Jehova,*+ isiñi batu, 24  kakuli mwaziba kuli ki Jehova* yaka mifa saanda sina mupuzo.+ Musebeleze Mulena, yena Kreste. 25  Kaniti yafosa ukafiwa koto kabakala bufosi bwaezize,+ mi hakuna ketululo.+

Litaluso ze kwatasi

Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “mone muzamaela.”
Kamba “hane mupila cwalo.”
Linzwi ka linzwi, “mutu.”
“Mu-kwa-Sitia” neitalusa “mutu yasiyalezi hahulu.”
Kamba “kuba ni munahano o kwatasi.”
Kamba “izamaise lipilu zamina.”
Kamba “kukalimelana.”
Kamba “mwanyemisa.”
Mubone Litaluso za Manzwi, “Moyo.”