Liñolo Lapili la Pitrosi 2:1-25

  • Mushukelwe linzwi (1-3)

  • Macwe apila ayahilwe kuba ndu ya kwa moya (4-10)

  • Kupila sina bazwahule mwa lifasi (11, 12)

  • Kuipeya kwatasi kokuswanela (13-25)

    • Kreste ki mutala waluna (21)

2  Cwale muzwise ku mina bumaswe kaufela,+ bupumi ni buipi ni muna ni lusebo kaufela.  Sina limbututu zesazo pepwa,+ mushukelwe mabisi aasika zwakwa* a linzwi, kuli ka ona mukone kuhula ni kupuluswa,+  ibile feela muiponezi kuli Mulena unani sishemo.  Hamunze mutaha ku yena, yena licwe lelipila lelihanilwe ki batu,+ kono ki leliketilwe mi ki la butokwa ku Mulimu,+  mina luli, sina macwe apila, musweli mwayahiwa kuli mube ndu ya kwa moya+ kuli mufetuhe buprisita bobukenile, ilikuli mufe matabelo a kwa moya+ aamuhelwa ku Mulimu ka Jesu Kreste.+  Kakuli mwa Liñolo kuizwe: “Hamubone! Nibeya mwa Sione licwe leliketilwe, licwe la mutomo la mwa kona, la butokwa, mi hakuna yabonisa tumelo ku lona yakaswaba nikamuta.”+  Hakulicwalo, ki ku mina kwali wa butokwa, kakuli mu balumeli; kono ku babasa lumeli, “licwe lebahanile bayahi+ lifetuhile licwe la butokwa la mwa kona,”*+  ni “licwe lelisitatalisa ni licwe leliwisa.”+ Basitatala kabakala kuli habautwi linzwi. Mi ki sona sebaketezwi ni bona.  Kono mina mu “lusika loluketilwe, mu buprisita bwa silena, mu sicaba sesikenile,+ mu buswa bwahae bobuipitezi,+ kuli mushaele litaba zende kai ni kai”+ za yanaa mibizize kuzwa mwa lififi ni kukena mwa liseli lahae lelinde.+ 10  Kakuli sapili nemusi sicaba, kono cwale mu sicaba sa Mulimu;+ pili nemusika boniswa sishemo, kono cwale mushemubilwe.+ 11  Balatiwa, namieleza ka kuba bazwahule ni baenyi mwa lifasi+ kuli muzwelepili kuikambusa kwa litakazo za nama,+ zemilwanisa.+ 12  Muzwelepili kuba ni muzamao omunde mwahalaa macaba,+ kuli haba mitameleza kuba lifosi, babe lipaki zeiponezi misebezi yamina yeminde,+ mi kabakaleo, bakanyise Mulimu mwa lizazi la kutatuba kwahae. 13  Kabakala Mulena, muutwe babazamaisa kaufela,+ ibe mulena+ kakuli wamifita 14  kamba babusisi kakuli balumilwe ki yena kuli bafe koto lifosi ni kulumba babaeza hande.+ 15  Kakuli tato ya Mulimu kikuli ka kueza hande, mukone kukuzisa batu babasina kutwisiso bababulela litaba za butoto.+ 16  Mube sina sicaba sesilukuluhile,+ musaitusisi tukuluho yamina sina kubo* ya kukwahela bufosi ka yona,+ kono mube sina batanga ba Mulimu.+ 17  Mukuteke batu ba mufuta kaufela,+ mulate kopano ya mizwale bamina kaufela,+ musabe Mulimu,+ mukuteke mulena.+ 18  Haike batanga baipeye kwatasaa malenaa bona ka kubonisa likute leli baswanela,+ isiñi feela kwa malena babande ni babautwisisa, kono ni ku babataata. 19  Kakuli ki nto yende mutu haiba aitiisa mwa manyando* mi anyandiswa asina mulatu kabakala lizwalo lahae ku Mulimu.+ 20  Kakuli ki bunde bufi bomufumana ka kuitiisa hamunyandisezwa zemufosize?+ Kono haiba muitiisa hamunyandiswa kabakala kueza zende, yeo ki nto yende ku Mulimu.+ 21  Mane bo ki bona bupilo bone mubizelizwe ku bona, kakuli nihaiba Kreste naanyandile bakeñisa mina,+ amisiyela mutala kuli muhate ka busepahali mwanaahatile.+ 22  Naasika eza sibi,+ mi bupumi nebusika fumanwa mwa mulomo wahae.+ 23  Hanaatapaulwa,+ naasika tapaula ni yena.+ Hanaanyandiswa,+ naasika fumbela, kono aipeya ku yaatula+ ka kuluka. 24  Naalwezi libi zaluna+ mwa mubili wahae fa kota,+ ilikuli lukone kulukululwa kwa libi mi lupilele kueza zelukile. Mi “ka mañiba ahae nemufolisizwe.”+ 25  Kakuli nemuswana sina lingu zelatehile,+ kono cwale mukutezi ku mulisana+ ni muokameli wa bupilo bwamina.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “aakenile.”
Linzwi ka linzwi, “toho ya mwa kona.”
Kamba “libaka la kuikemela ka lona.”
Kamba “maswabi; butuku.”