Muekelesia 9:1-18

  • Kaufelaa bona batahelwa ki nto yeswana (1-3)

  • Muikole bupilo kusina taba kuli kunani lifu (4-12)

    • Babashwile habana sebaziba (5)

    • Hakuna musebezi oezwa mwa Libita (10)

    • Nako ni likezahalo zesika libelelwa (11)

  • Butali habuitebuhiwangi kamita (13-18)

9  Cwale nanyakisisa lika ze kaufela mi nalemuha kuli babalukile ni bababutali, hamoho ni misebezi yabona, ba mwa mazoho a Mulimu wa niti.+ Batu habazibi za lilato ni sitoyo zenebile teñi basika pepwa kale.  Kaufelaa bona batahelwa* ki nto yeswana,+ babalukile ni babamaswe,+ babande ni babakenile ni babasika kena, babafa matabelo ni babasafi matabelo. Yomunde uswana ni muezalibi; yaitama ka kukonka uswana ni yasamatukeli kuitama ka kukonka.  Ki ye taba yeziyeza yeezahala mwatasaa lizazi: Kabakala kuli kaufelaa bona batahelwa* ki nto yeswana,+ lipilu za batu ni zona litezi bumaswe; mi bupulumuki butezi mwa lipilu zabona ka nako ya bupilo bwabona, mi hasamulaho bashwa!*  Mutu yafumaneha mwahalaa babapila wasepisa, kakuli nja yepila inani tuso kufita tau yeshwile.+  Kakuli babapila baziba kuli bakashwa,+ kono babashwile hakuna sebaziba,+ mi habasana kufumana mupuzo,* kakuli habasa hupulwa nihanyinyani.+  Hape lilato labona ni sitoyo sabona ni muna wabona lifelile, mi habasana kabelo kwa lika zeezwa mwatasaa lizazi.+  Zamaya, uyo ca lico zahao inze utabile, mi unwe waine yahao ka pilu yetabile,+ kakuli Mulimu wa niti saatabezi misebezi yahao.+  Liapalo zahao libe zesweu* kamita, mi usike wapalelwa kutola oli kwa toho yahao.+  Uikole bupilo ni musalaa hao yeulata+ mwa mazazi kaufela a bupilo bwahao bobusina tuso, bwakufile Mulimu mwatasaa lizazi, mwa mazazi ahao kaufela asina tuso, kakuli ki yona kabelo yahao mwa bupilo ni ya musebezi otaata ouikataza kueza mwatasaa lizazi.+ 10  Nto kaufela yeubata kueza ka mazoho ahao, uieze ka maata ahao kaufela, kakuli hakuna musebezi kamba milelo kamba zibo kamba butali mwa Libita*+ mouya. 11  Hape niboni nto yeñwi mwatasaa lizazi, kuli babalubilo haki kamita bawina mwa siyano,+ mi babamaata haki kamita batula mwa ndwa, mi bababutali haki kamita baba ni lico, mi babanani ngana haki kamita baba ni sifumu,+ mi babanani zibo haki kamita bakondisa,+ kakuli nako ni likezahalo zesika libelelwa* zabatahelanga kaufelaa bona. 12  Kakuli mutu hazibi nako yahae.+ Sina litapi haliswasiwa mwa kanyandi kakalunya ni linyunywani haliswasiwa mwa katwa, ni bana ba batu baswasiwa cwalo mwa nako ya kozi,* haibatahela ka sipundumukela. 13  Hape nilemuhile taba ye, ka za butali mwatasaa lizazi—mi initabisize: 14  Nekunani muleneñi omunyinyani mone kupila baana basikai; mulena yamaata ato ulwanisa, aubeya mwahali, mi auubelela liuba za ndwa zetuna kuuambeka. 15  Ku ona nekunani muuna wa mubotana, kono naanani butali, mi apilisa muleneñi wo ka butali bwahae. Kono hakuna mutu yanaahupuzi muuna wa mubotana yo.+ 16  Mi naipulelisa, nali: ‘Butali ki bobunde kufita maata;+ nihakulicwalo, butali bwa mubotana bwakendiwa, mi hakuna yamamela manzwi ahae.’+ 17  Ki hande kumamela manzwi a yabutali abulelelwa mwatasi kufita kumamela mihuwo ya mutu yabusa mwahalaa likuba. 18  Butali ki bobunde kufita lilwaniso za ndwa, kono muezalibi alimuñwi feela ukona kusinya lika zende zeñata.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “baezahalelwa.”
Kamba “baezahalelwa.”
Linzwi ka linzwi, “mi hasamulaho baya ku babashwile!”
Kamba “lituwelo.”
Fo kikuli, liapalo zebenya zebonisa kuli mutu utabile, isiñi liapalo za maswabi.
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “lika zeikezahalela feela.”
Kamba “ziyezi.”