Liñolo Labubeli Makorinte 10:1-33

  • Mitala yeli litemuso kwa litaba zeneezahezi kwa Maisilaele (1-13)

  • Temuso yeama kuambuka kulapela milimu ya maswaniso (14-22)

    • Tafule ya Jehova, tafule ya madimona (21)

  • Kulukuluha ni kuiseza babañwi pilu (23-33)

    • “Mueze lika kaufela kuli Mulimu akanyiswe ka zona” (31)

10  Cwale mizwale, nibata kuli muzibe kuli bo kuku waluna nebali mwatasaa lilu kaufelaa bona+ mi nebasilile liwate kaufelaa bona+  mi kaufelaa bona nebakolobelizwe ku Mushe ka lilu ni ka liwate,  mi kaufelaa bona nebacile sico sesiswana sa kwa moya+  mi kaufelaa bona nebanwile mezi aswana a kwa moya.+ Kakuli nebanwanga mezi a mwa licwe la kwa moya lene libalatelela, mi licwe leo neliyemela* Kreste.+  Nihakulicwalo, Mulimu naasika tabiswa ki buñata bwabona, mi nebabulaezwi mwa lihalaupa.+  Cwale litaba zeo lifetuhile litemuso ku luna, kuli lusike lwalakaza lika zemaswe, sina mone baezelize.+  Mi lusike lwalapela milimu ya maswaniso, mone baezelize babañwi ku bona; sina hakuñozwi kuli: “Batu baina fafasi mi baca ni kunwa. Kihona bayema mi baitabisa.”+  Mi lusike lwaba ni muzamao wa buhule,* sina babañwi ku bona hane babile ni muzamao wa buhule,* mi kwashwa ku bona ba 23,000 mwa lizazi lililiñwi.+  Hape lusike lwalika Jehova,*+ sina mone bamulikezi babañwi ku bona, mi babulaiwa ki linoha.+ 10  Mi hape lusike lwatongoka, sina mone batongokezi+ babañwi ku bona, mi babulaiwa ki muyundisi.+ 11  Cwale lika zeo neliezahezi ku bona sina mitala, mi neliñolezwi kulemusa luna+ babatahezwi ki linako za maungulo. 12  Ka mukwa ocwalo, yanahana kuli uyemi atokomele kuli asike awa.+ 13  Hakuna muliko omitahezi konji otahela batu kaufela.+ Kono Mulimu wasepahala, mi hana kumituhelela kuli mulikwe ki muliko omusa koni kutiyela,+ kono hamutahelwa ki muliko uka mifa ni nzila ya kuzwa ku ona ilikuli mukone kuutiyela.+ 14  Ka mukwa ocwalo, mina balatiwa baka, musabe kwa sebelezo ya milimu ya maswaniso.+ 15  Nibulela sina yabulela kwa batu babanani temuho; muikatulele zenibulela. 16  Komoki ya mbuyoti yeluitumela, kana haitalusi kuabana hamoho mwa mali a Kreste?+ Sinkwa selukomauna, kana hasitalusi kuabana hamoho mwa mubili wa Kreste?+ 17  Kakuli kunani sinkwa silisiñwi, mi luna nihaluli babañata, lu mubili ulimuñwi,+ kakuli kaufelaa luna luca kwa sinkwa silisiñwi seo. 18  Hamunahane za Isilaele wa nama: Kana babacanga matabelo habaikabelangi ni aletare?+ 19  Cwale ki sifi senitalusa? Kana zetabezwi mulimu wa siswaniso ki sesiñwi, kamba mulimu wa siswaniso ki sesiñwi nji? 20  Kutokwa; kono senitalusa kikuli lika zeo macaba afa sina sitabelo, alifa kwa madimona isiñi ku Mulimu;+ mi hanilati kuli muikabele ni madimona.+ 21  Hamukoni kunwa mwa komoki ya Jehova* ni mwa komoki ya madimona; hamukoni kuca kwa “tafule ya Jehova”*+ ni kwa tafule ya madimona. 22  Kamba ‘kana lubata kushemaeta Jehova* kuli abe ni lifufa’?+ Kana lunani maata kumufita? 23  Lika kaufela lilumelelizwe, kono haki lika kaufela zetusa. Lika kaufela lilumelelizwe, kono haki lika kaufela zeyahisa.+ 24  Mutu ni mutu asike aipatela sesiswanela yena anosi, kono abate sesiswanela yomuñwi.+ 25  Muce nto kaufela yelekiswa fa musika wa nama, musabuzi sesiñwi kabakala lizwalo lamina, 26  kakuli “lifasi ki la Jehova,* ni zeinzi mwateñi kaufela.”+ 27  Haiba mutu yasalumeli amimema mi mwalata kuya, muce lico kaufela zamifa, musabuzi sesiñwi kabakala lizwalo lamina. 28  Kono haiba yomuñwi amibulelela kuli: “Ze ki zefilwe sina matabelo,” musike mwaca kabakala yo yamibulelezi cwalo ni kabakala lizwalo.+ 29  Fo hanitalusi lizwalo lamina, kono nitalusa la yomuñwi. Kakuli tukuluho yaka kiñi seika atulelwa ki lizwalo la mutu yomuñwi?+ 30  Haiba nica ka buitumelo, kiñi senika nyefulelwa kabakala sico senifela buitumelo?+ 31  Ka mukwa ocwalo, niha muca niha munwa kamba hamueza nto ifi kamba ifi, mueze lika kaufela kuli Mulimu akanyiswe ka zona.+ 32  Mutuhele kuba lisitataliso kwa Majuda ni kwa Magerike ni kwa puteho ya Mulimu,+ 33  sina na monilikela kutabiseza batu kaufela mwa lika kaufela, nisabati zeswanela na ninosi+ kono zeswanela babañata, ilikuli bakone kupiliswa.+