Kwa Magalata 2:1-21

  • Paulusi ukopana ni baapositola mwa Jerusalema (1-10)

  • Paulusi uhakulula Pitrosi (Kefasi) (11-14)

  • Kubeiwa babalukile ki ka tumelo feela (15-21)

2  Cwale hamulaho wa lilimo ze 14, nakambamela hape kwa Jerusalema ni Barnabasi,+ mi naya hamoho ni Tite.+  Neniile kwateñi kabakala kuli nenisinulezwi cwalo, mi neni baiselize taba yende yenisweli kukutaza mwahalaa macaba. Kono neniezeza cwalo kwa mukunda, fapilaa baana babakutekeha hahulu, ilikuli kufumanwe kuli nenisa mati, kamba kuli nenisika mata, kusatusi sesiñwi.  Nihakulicwalo, nihaiba Tite+ yanaali ni na, naasika hapelezwa kukena mwa mupato,+ nihaike naali Mugerike.  Kono taba yeo neizuhile kabakala mizwale ba buhata bane batisizwe ka kusalemuseha,+ bane bakeni kuto twela kuli babone tukuluho+ yene lunani yona ka kuswalisana ni Kreste Jesu, ilikuli balukenye mwa butanga ka kutala;+  nelusika ipeya kwatasaa bona,+ batili, nihaiba ka nakonyana,* kuli niti ya taba yende ikone kuzwelapili ku mina.  Kono haili ka za batu bane baangiwa kuba ba butokwa+—ibe kuli nebabanga batu babacwañi, ku na, haniboni shutano, kakuli Mulimu hayi ka ponahalo ya kwande ya mutu—mane batu bao bane bakutekiwa hahulu nebasika niluta nto yenca niyekana.  Kono hane baboni kuli nenifilwe musebezi wa kukutaza taba yende ku babasika ya kwa mupato,+ sina Pitrosi hanaafilwe musebezi wa kukutaza taba yende ku babaile kwa mupato—  kakuli yanaafile Pitrosi maata a kuba muapositola ku babaile kwa mupato ki yena hape yanaa nifile maata a kuba muapositola kwa batu ba macaba+  mi hane balemuhile sishemo sa Mulimu sene nifilwe,+ Jakobo,+ Kefasi,* ni Joani, bane babonahala kuba misumo, bafa Barnabasi ni na+ lizoho la bulyo la kulumelelana ni luna,* kuli luna luye kwa macaba kono bona baye ku babaile kwa mupato. 10  Nebakupile feela kuli luhupulange babotana, mi nilikile ka taata kueza cwalo.+ 11  Kono Kefasi*+ hanaatile kwa Antioke,+ neni muhanezi* patalaza, kabakala kuli naafosize luli.* 12  Kakuli pili batu babañwi bane bazwile ku Jakobo+ basika fita kale, naacanga ni batu ba macaba;+ kono habafitile, atuhela kueza cwalo mi aikambusa ku bona, kabakala kusaba babaile kwa mupato.+ 13  Majuda babañwi kaufela ni bona baswalisana ni yena mwa buipumisi* bo, kuli mane nihaiba yena Barnabasi aswalisana ni bona mwa buipumisi* bwabona. 14  Kono haneni boni kuli nebasa zamayi ka kuya ka niti ya taba yende,+ nabulelela Kefasi* fapilaa bona kaufela, nali: “Haiba wena, niha uli Mujuda, upila sina mobapilela ba macaba, mi isiñi ka mobapilela Majuda, ukona kuhapeleza cwañi batu ba macaba kupila ka mukwa wa Sijuda?”+ 15  Luna babali Majuda ka sipepo, mi halu baezalibi babazwa mwa macaba, 16  lwaziba kuli mutu ubeiwa kuba yalukile, isiñi ka misebezi ya mulao, kono ka kubonisa feela tumelo+ ku Jesu Kreste.+ Ka mukwa ocwalo, lubeile tumelo yaluna ku Kreste Jesu, kuli lukone kubeiwa kuba babalukile ka tumelo ku Kreste mi isiñi ka misebezi ya mulao, kakuli hakuna mutu yakabeiwa kuba yalukile ka misebezi ya mulao.+ 17  Cwale haiba ni luna lufumanwi kuba baezalibi halunze lubata kubeiwa kuba babalukile ka Kreste, kana Kreste ki yena yalususueza kueza sibi? Kutokwa nihanyinyani! 18  Kakuli haiba lika zeswana zene nikile nawisa ki zona zeniyaha hape, nibonisa kuli niloba mulao. 19  Kakuli ka mulao nenishwile kwa neku la mulao,+ kuli nikone kupilela Mulimu. 20  Nikokotezwi fa kota hamoho ni Kreste.+ Haisali na yapila,+ kono ki Kreste yapila ka kuswalisana ni na. Kaniti bupilo bonipila cwale ka nama nibupila ka tumelo ku Mwanaa Mulimu,+ yanaa nilatile ni kufana bupilo bwahae kabakala ka.+ 21  Hanihani* sishemo sa Mulimu,+ kakuli haiba kuluka kutaha ka mulao, uzibe Kreste hakuna sanaashwezi.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “ka hora.”
Hape ubizwa Pitrosi.
Kamba “kusebeza hamoho.”
Hape ubizwa Pitrosi.
Kamba “neni muatumezi.”
Kamba “naaswanela kuatulwa.”
Kamba “buipi.”
Kamba “buipi.”
Hape ubizwa Pitrosi.
Kamba “Hanikashezi kwatuko.”