Proverbio 30:1-33

 • SASAO NI AGUR (1-33)

  • Dinak pagbalinen a napanglaw wenno nabaknang (8)

  • Bambanag a saan a mapmapnek (15, 16)

  • Bambanag a saan a masurotan ti dalanna (18, 19)

  • Mannakikamalala a babai (20)

  • Dagiti animal a nainkasigudan ti siribna (24)

30  Ti napateg a mensahe a linaon ti sasao ni Agur nga anak ni Jakeh, nga imbagana kada Itiel ken Ucal.   Naig-ignoranteak ngem iti asinoman,+Ken awan kaniak ti pannakaawat a rumbeng nga adda iti maysa a tao.   Saanko a nasursuro ti sirib,Ken awan kaniak ti pannakaammo Daydiay Kasasantuan.   Asino ti immuli idiay langit sa immulog?+ Asino ti nangummong iti angin kadagiti dakulapna? Asino ti nangbungon iti danum iti badona?+ Asino ti nangisaad* iti amin nga ungto ti daga?+ Ania ti naganna ken ti nagan ti anakna—​no ammom?   Nasudi ti tunggal sao ti Dios.+ Isu ket kalasag kadagidiay agkamang kenkuana.+   Dimo naynayonan dagiti saona,+Tapno dinaka tubngaren,Ket mapaneknekan nga ulbodka.   Dua a banag ti kiddawek kenka. Dimo ipaidam dagita sakbay a matayak.   Iyadayom kaniak ti di umiso ken kinaulbod.+ Dinak pagbalinen a napanglaw wenno nabaknang. Ipalubosmo a kanek ti taraon a kasapulak laeng,+   Tapno diak mapnek ket tallikudanka sa kunaek, “Asino ni Jehova?”+ Ken dimo ipalubos a pumanglawak ket agtakawak ken ibabainko* ti nagan ti Diosko. 10  Dimo padaksen ti adipen iti amona,Tapno dinaka ilunod ket makabasolkanto.+ 11  Adda henerasion a mangilunod iti amanaKen dina respetuen ti inana.+ 12  Adda henerasion a mangipagarup a nadalus+Ngem saan pay a nadalusan iti kinarugitna.* 13  Adda henerasion a nakatangtangsit dagiti matanaKen nakapangpangas ti panagkitana!+ 14  Adda henerasion a kasla espada dagiti ngipennaKen kasla pagparti a kutsilio dagiti pangana;Alun-onenda dagiti nanumo iti dagaKen dagiti napanglaw a tattao.+ 15  Iyik-ikkis ti dua nga annak a babbai dagiti alimatek, “Ikkannak! Ikkannak!” Adda tallo a banag a saan a mapmapnek,Uppat ti di pulos mangibaga, “Huston!” 16  —​Ti Tanem*+ ken ti lupes* a babai,Ti daga a napaidaman iti danum,Ken ti apuy a di pulos mangibaga, “Huston!” 17  Ti mata a manguyaw iti ama ken manglais iti panagtulnog iti ina+—​Tuktokento dayta dagiti wak iti tanap*Ken kanento dagiti sibong ti agila.+ 18  Adda tallo a banag a diak matarusan,*Ken uppat ti saanko a maawatan: 19  Ti dalan ti agila iti tangatang,Ti dalan ti uleg iti rabaw ti bato,Ti dalan ti barko iti taaw,Ken ti dalan ti lalaki iti puso ti balasang. 20  Kastoy ti ar-aramiden ti mannakikamalala a babai: Mangan, punasanna ti ngiwatna;Sa ibagana, “Awan ti dakes nga inaramidko.”+ 21  Adda tallo a banag a manggunggon iti dagaKen uppat a banag ti saan a maibturan: 22  No agturay ti adipen kas ari,+No sobra ti bussog ti maag, 23  No maala kas asawa ti magurgura* a babai,Ken no agawen* ti adipen a babai ti saad ti amona a babai.+ 24  Uppat a banag iti daga ti karaman kadagiti kabassitan,Ngem nainkasigudan ti siribda:*+ 25  Dagiti kuton ket saan a napigsa a parsua,*Ngem isaganada ti taraonda iti kalgaw.+ 26  Dagiti koneho iti kabatuan+ ket saan a nabileg a parsua,*Ngem aramidenda ti balayda iti dadakkel a bato.+ 27  Dagiti dudon+ ket awanan iti ari,Ngem naurnos ti panagabanteda.*+ 28  Ti tekka+ ket kumpet babaen kadagiti sakana,Ken mapan iti palasio ti ari. 29  Adda tallo a parsua a nagpintas a buyaen,Uppat ti nagsayaat ti panaggunayda: 30  Ti leon, a kabilgan kadagiti animal,Saanna nga atrasan ti asinoman;+ 31  Ti aso a paganup; ti kalakian a kalding;Ken ti ari a kaduana ti armadana. 32  No simamaag nga intan-okmo ti bagim+Wenno implanom nga aramiden dayta,Apputem ti ngiwatmo.+ 33  Ta no kasano a mangpataud iti mantekilia ti panangbatil iti gatasKen agdara ti agong no mapisel,Mangpataud met iti riri ti narubroban a pungtot.+

Footnotes

Lit., “nangingato.”
Wenno “laisek.”
Lit., “takkina.”
Wenno “Sheol,” kayatna a sawen, simboliko a pagtungpalan dagiti natay. Kitaem ti Glosario.
Saan nga agsikog.
Karayan a maaddaan laeng iti danum no panagtutudo.
Wenno “nakakaskasdaaw unay kaniak.”
Wenno “di maipatpateg.”
Wenno “padisien.”
Wenno “nakasirsiribda.”
Lit., “saan a napigsa nga ili.”
Lit., “saan a nabileg nga ili.”
Wenno “nagrupogrupoda.”