Proverbio 19:1-29

  • Ti pannakatarus ti maysa ti mangpabannayat iti ungetna (11)

  • Ti mannakiapa nga asawa a babai ket kas iti agub-ubo nga atep (13)

  • Ipaay ni Jehova ti masirib nga asawa a babai (14)

  • Disiplinaen ti ubing bayat nga adda pay namnama (18)

  • Nainsiriban ti dumngeg iti balakad (20)

19  Nasaysayaat ti napanglaw nga addaan integridad+Ngem ti maag nga agsao iti kinaulbod.+   Saan a nasayaat ti tao* nga awanan pannakaammo,+Ken agbasbasol daydiay nadarasudos ti tignayna.*   Ti kinamaag ti tao ti mangkillo iti dalanna,Ken kagura ti pusona ni Jehova.   Adu ti gagayyem ti nabaknang,Ngem ti napanglaw panawanto uray ti gayyemna.+   Sigurado a madusanto ti ulbod a testigo,+Ken dinto makalibas ti kanayon nga agulbod.+   Adu ti mangbirok iti pabor ti natan-ok,*Ket gayyem ti amin ti tao a mangmangted iti regalo.   Ti napanglaw guraen ti amin a kakabsatna;+Ad-adda pay nga adaywan ti gagayyemna!+ Ikagumaanna ti agkiddaw kadakuada, ngem awan ti dumngeg.   Ti gumun-od iti pannakaawat* ay-ayatenna ti bagina.*+ Ti mangipateg iti pannakatarus agballiginto.*+   Sigurado a madusanto ti ulbod a testigo,Ken maawanto ti kanayon nga agulbod.+ 10  Saan a maibagay iti maag ti nanam-ay a biag;Ad-adda a saan a maibagay ti adipen a mangituray kadagiti prinsipe!+ 11  Ti pannakatarus ti tao ti mangpabannayat iti pungtotna,+Ken kinapintas kenkuana ti panangpakawan* iti basol.*+ 12  Ti pungtot ti ari ket kas iti ngernger ti leon,*+Ngem ti paborna ket kas iti linnaaw kadagiti mula. 13  Ti maag nga anak mangyeg iti pakarigatan ti amana,+Ken ti mannakiapa* nga asawa a babai ket kas iti agub-ubo nga atep.+ 14  Ti balay ken kinabaknang ti ipatawid dagiti amma,Ngem ti masirib nga asawa a babai ipaay ni Jehova.+ 15  Ti kinasadut mangyeg iti naimas a turog,Ken ti nabuntog a tao* agbisinto.+ 16  Ti mangtungtungpal iti bilin mataginayonna ti biagna;*+Ti saan a naannad iti dalanna matayto.+ 17  Ti mangngaasi iti nanumo papautanganna ni Jehova,+Ket bayadanto* ti Dios gapu iti inaramidna.+ 18  Disiplinaem ti anakmo bayat nga adda pay namnama,+Ket saanmonto a basol* ti ipapatayna.+ 19  Madusanto ti managpudpudot a tao;No padasem nga ispalen, ulit-ulitemto nga aramiden dayta.+ 20  Denggem ti balakad ken awatem ti disiplina,+Tapno agbalinkanto a masirib.+ 21  Adu ti plano ti puso ti tao,Ngem ti balakad* ni Jehova ti agballigi.+ 22  Ti makaay-ayo iti maysa a tao ket ti napudno nga ayatna;+Ken nasaysayaat ti napanglaw ngem ti naulbod. 23  Ti panagbuteng ken Jehova mangiturong iti biag;+Daydiay addaan iti dayta nasayaatto ti panaginanana ken saanto a madangran.+ 24  Ikabil ti nasadut ti imana iti dakkel a malukong,Ngem dina man la isubo dayta.+ 25  Kabilem ti nauyaw,+ tapno agbalin a masirib ti awanan kapadasan,+Ken tubngarem ti mannakaawat, tapno umadu ti pannakaammona.+ 26  Ti mangmaltrato iti amana ken mangpapanaw iti inanaKet anak a pakaibabainan ken pakaumsian.+ 27  Anakko, no sumardengka a dumngeg iti disiplina,Mayaw-awankanto manipud iti nainsiriban a sasao. 28  Ti awan serserbina a testigo uyawenna ti hustisia,+Ken ti ngiwat ti dakes alun-onenna ti kinadakes.+ 29  Maukomto dagiti nauyaw,+Ken masaplitto ti bukot dagiti maag.+

Footnotes

Wenno “kararua.”
Lit., “agganat dagiti sakana.”
Wenno “naparabur a tao.”
Lit., “puso.”
Wenno “kararuana.”
Lit., “makasarakto iti naimbag.”
Lit., “panangpalabas.”
Wenno “kamali.”
Wenno “burboran a bumaro a leon.”
Wenno “sao a sao.”
Wenno “kararua.”
Wenno “kararuana.”
Wenno “gunggonaanto.”
Wenno “tarigagayan.”
Wenno “panggep.”