Proverbio 14:1-35

  • Ammo ti puso ti marikriknana a ladingit (10)

  • Mabalin nga agtungpal iti ipapatay ti dalan a kasla umiso (12)

  • Patien ti awan ammona ti tunggal sao (15)

  • Adu ti gayyem ti baknang (20)

  • Ti kalmado a puso mangted iti biag iti bagi (30)

14  Ti pudno a masirib a babai bangonenna ti balayna,+Ngem rebbaen dayta ti maag babaen ti imana.   Daydiay magmagna iti kinalinteg agbuteng ken Jehova,Ngem daydiay nasikap* ti dalanna umsienna ti Dios.   Ti natangsit a panagsasao ti maag ket kas iti pang-or,Ngem ti bibig ti masirib salaknibanna ida.   Nadalus ti kulluong no awan dagiti baka,Ngem mangyeg iti adu nga apit ti pigsa ti kalakian a baka.   Saan nga agulbod ti matalek a testigo,Ngem kanayon nga agulbod ti ulbod a testigo.+   Agbirok iti sirib ti mananglais ket awan ti masarakanna,Ngem nalaka a maaddaan iti pannakaammo ti tao a mannakaawat.+   Adaywam ti maag a tao,Ta awan ti pannakaammo a mangngegmo iti bibigna.+   Babaen ti sirib, ammo ti masirib a tao ti pagturonganna,Ngem maallilaw dagiti maag* iti kinamaagda.+   Pagaangawan dagiti maag ti basol,*+Ngem nakasagana a makiareglo* dagiti nalinteg. 10  Ammo ti puso ti kinaladingitna,*Ken awan ti sabali a makarikna iti ragsakna. 11  Madadaelto ti balay ti dakes a tao,+Ngem dumakkelto ti tolda ti nalinteg. 12  Adda dalan a kasla umiso iti maysa a tao,+Ngem patay ti pagtungpalanna.+ 13  Uray no agkatkatawa ti maysa, mabalin nga agpapaut-ot ti pusona,Ken mabalin nga agtungpal iti ladingit ti panagragsakna. 14  Ti nasukir ti pusona apitennanto ti bunga ti aramidna,+Ngem magunggonaanto ti naimbag a tao gapu iti aramidna.+ 15  Patien ti awan ammona* ti tunggal sao,Ngem panunoten ti masirib ti tunggal addangna.+ 16  Naannad ti masirib ken adaywanna ti dakes,Ngem saan a naannad* ti maag ken nalabes ti panagtalekna iti bagina. 17  Minamaag ti tignay daydiay alisto nga agpungtot,+Ngem magurgura ti tao a mangpanunot iti bambanag.* 18  Dagiti awan ammona* tawidendanto ti kinamaag,Ngem dagiti masirib makoronaanda iti pannakaammo.+ 19  Agruknoyto ti dakes a tattao iti sanguanan ti naimbag,Ken agdumogto ti dakes a tao iti ruangan dagiti nalinteg. 20  Ti napanglaw a tao ket guraen uray dagiti kaarrubana,+Ngem adu ti gayyem ti nabaknang a tao.+ 21  Agbasbasol ti mangumsi iti kaarrubana,Ngem naragsak ti asinoman a mangngaasi iti nanumo.+ 22  Saan kadi a mayaw-awanto dagiti agpanggep iti dakes? Ngem dagiti agpanggep nga agaramid iti naimbag umawatdanto iti napudno nga ayat ken kinamatalek.+ 23  Makagunggona ti tunggal kita ti napinget a panagtrabaho,Ngem rigat ti pagtungpalan ti sao laeng.+ 24  Ti korona dagiti masirib ket ti kinabaknangda;Ngem ti aramid ti maag agtungpal iti nakarkaro a kinamaag.+ 25  Ti pudno a testigo mangisalakan iti biag,*Ngem kanayon nga agulbod ti manangallilaw. 26  Napigsa ti panagtalek daydiay agbuteng ken Jehova,+Ket agbalinto dayta a kamang dagiti annakna.+ 27  Ti panagbuteng ken Jehova ket ubbog ti biag,A mangyadayo iti maysa kadagiti silo ni patay. 28  Nadayag ti maysa nga ari nga adu ti umilina,+Ngem awan serserbi ti agturay nga awan ti iturayanna. 29  Ti nabannayat nga agpungtot nauneg ti pannakatarusna,+Ngem ti saan a makaan-anus ipakpakitana ti kinamaagna.+ 30  Ti kalmado a puso mangted iti biag* iti bagi,Ngem ti imon ti mangrunot iti tulang.+ 31  Ti mangsaur iti nanumo insultuenna ti Nangaramid kenkuana,+Ngem ti mangngaasi iti napanglaw idaydayawna ti Dios.+ 32  Maipababanto ti dakes a tao gapu iti kinadakesna,Ngem masalaknibanto ti nalinteg a tao gapu iti kinamatalekna.+ 33  Ti sirib agtalinaed a naulimek iti puso ti mannakaawat a tao,+Ngem ipakaammo dayta dagiti maag. 34  Kinalinteg ti mangitan-ok iti maysa a nasion,+Ngem basol ti mangibabain iti maysa nga ili. 35  Maragsakan ti ari iti adipen a masirib ti panagtignayna,+Ngem makapungtot iti maysa a nakababain ti panagtignayna.+

Footnotes

Wenno “nakillo.”
Wenno mabalin nga, “allilawen dagiti maag ti sabsabali.”
Wenno “makikappia.”
Wenno “adda kinaimbag.”
Wenno “ti kinaladingit ti kararuana.”
Wenno “awan kapadasanna.”
Wenno “agpupungtot.”
Wenno “nga addaan iti abilidad nga agpanunot.”
Wenno “awan kapadasanna.”
Wenno “kararua.”
Wenno “mangpasalun-at.”