Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ti Libro a Proverbio

Kapitulo

Dagiti Linaonna

 • 1

  • Panggep dagiti proverbio (1-7)

  • Peggad ti dakes a kakadua (8-19)

  • Agpukpukkaw ti pudno a sirib iti publiko (20-33)

 • 2

  • Ti pateg ti sirib (1-22)

   • Biroken ti sirib kas iti nalmeng a gameng (4)

   • Proteksion ti abilidad nga agpanunot (11)

   • Makadangran ti immoralidad (16-19)

 • 3

  • Agmasirib ken agtalek ken Jehova (1-12)

   • Idayaw ni Jehova iti napapateg a banag (9)

  • Mangted ti sirib iti kinaragsak (13-18)

  • Mangted ti sirib iti kinatalged (19-26)

  • Umiso a panangtrato iti sabsabali (27-35)

   • Agaramid iti kinaimbag iti sabsabali no posible (27)

 • 4

  • Masirib nga instruksion ti ama (1-27)

   • Kapatgan iti amin, gun-oden ti sirib (7)

   • Adaywan ti dakes a dana (14, 15)

   • Lumawlawag ti dana ti nalinteg (18)

   • “Saluadam ta pusom” (23)

 • 5

  • Pakdaar maipapan iti immoral a babbai (1-14)

  • Agragsakka iti asawam (15-23)

 • 6

  • Agannad iti pananggarantia iti utang (1-5)

  • “Mapanka ken kuton, sika a sadut” (6-11)

  • Dakes ken awan serserbina a tao (12-15)

  • Pito a banag a kagura ni Jehova (16-19)

  • Agannad iti dakes a babai (20-35)

 •  7

  • Tungpalen dagiti bilin ti Dios tapno agbiag (1-5)

  • Nagargari ti inosente nga agtutubo a lalaki (6-27)

   • “Kas iti baka nga agturong iti pagpartian” (22)

 • 8

  • Agsao ti sirib a kasla persona (1-36)

   • ‘Siak ti kaunaan nga aramid ti Dios’ (22)

   • ‘Kas eksperto a trabahador iti abay ti Dios’ (30)

   • ‘Maragsakanak kadagiti annak ti tattao’ (31)

 • 9

  • Agawis ti pudno a sirib (1-12)

   • “Umadunto ti aldawmo babaen kaniak” (11)

  • Agawis ti maag a babai (13-18)

   • “Nasam-it ti natakaw a danum” (17)

 • DAGITI PROVERBIO NI SOLOMON (10:1–24:34)

  • 10

   • Ti masirib nga anak maparagsakna ni tatangna (1)

   • Mangpabaknang ti ima ti nagaget a tao (4)

   • Mamagbasol ti adu unay a sao (19)

   • Mangpabaknang ti bendision ni Jehova (22)

   • Ti panagbuteng ken Jehova paatiddogenna ti biag (27)

  • 11

   • Ti sirib adda kadagiti naemma (2)

   • Ti apostata dadaelenna ti sabsabali (9)

   • “Adda balligi no adu ti mamalbalakad” (14)

   • Rumang-ayto ti naparabur a tao (25)

   • Matnagto daydiay agtaltalek iti kinabaknangna (28)

  • 12

   • Saan a manakem ti manggura iti pannubngar (1)

   • “Ti di pinampanunot a sasao ket kas kadagiti duyok ti espada” (18)

   • Mangparagsak ti panangiparegta iti talna (20)

   • Kagura ni Jehova ti ulbod a bibig (22)

   • Madagsenan ti puso gapu iti danag (25)

  • 13

   • Masirib dagiti agpabalakad (10)

   • Ti namnama a maitantan pagsakitenna ti puso (12)

   • Mangyeg iti pannakapaimbag ti matalek a mensahero (17)

   • Ti makikadua iti masirib agbalinto a masirib (20)

   • Disiplina, ebkas ti ayat (24)

  • 14

   • Ammo ti puso ti marikriknana a ladingit (10)

   • Mabalin nga agtungpal iti ipapatay ti dalan a kasla umiso (12)

   • Patien ti awan ammona ti tunggal sao (15)

   • Adu ti gayyem ti baknang (20)

   • Ti kalmado a puso mangted iti biag iti bagi (30)

  • 15

   • Ti naalumamay a sungbat pabaawenna ti pungtot (1)

   • Adda dagiti mata ni Jehova iti amin a lugar (3)

   • Makaay-ayo iti Dios ti kararag ti nalinteg (8)

   • Mapaay dagiti plano no awan ti panagsasarita (22)

   • Agpanunot nga umuna sakbay a sumungbat (28)

  • 16

   • Sukimaten ni Jehova dagiti motibo (2)

   • Italekmo ken Jehova dagiti aramidmo (3)

   • Naggapu ken Jehova dagiti umiso a timbangan (11)

   • Ti kinapannakkel agturong iti pannakadadael (18)

   • Uban, napintas a korona (31)

  • 17

   • Saan a subadan iti dakes ti naimbag (13)

   • Pumanaw sakbay a mangrugi ti riri (14)

   • Ti pudno a gayyem agayat iti amin a tiempo (17)

   • “Ti naragsak a puso ket nasayaat nga agas” (22)

   • Ti tao nga addaan pannakatarus lapdanna ti ibagana (27)

  • 18

   • Managimbubukodan ken saan a masirib ti mangisina iti bagina (1)

   • Ti nagan ni Jehova ket natibker a torre (10)

   • Ti kinabaknang ket saan a pudno a salaknib (11)

   • Kinasirib ti panangdengngeg iti dua a dasig (17)

   • Gayyem a nadekdekket ngem iti kabsat (24)

  • 19

   • Ti pannakatarus ti maysa ti mangpabannayat iti ungetna (11)

   • Ti mannakiapa nga asawa a babai ket kas iti agub-ubo nga atep (13)

   • Ipaay ni Jehova ti masirib nga asawa a babai (14)

   •  Disiplinaen ti ubing bayat nga adda pay namnama (18)

   • Nainsiriban ti dumngeg iti balakad (20)

  • 20

   • Ti arak ket nauyaw (1)

   • Saan nga agarado ti sadut no tiempo ti lam-ek (4)

   • Ti pampanunot ti tao ket kas iti adalem a danum (5)

   • Pakdaar maipapan iti nadarasudos a panagkari (25)

   • Ti dayag dagiti agtutubo a lallaki ket ti pigsada (29)

  • 21

   • Iturong ni Jehova ti puso ti ari (1)

   • Nasaysayaat ti hustisia ngem ti daton (3)

   • Agtungpal iti balligi ti kinagaget (5)

   • Saanto a masungbatan ti saan a mangipangag iti nanumo (13)

   • Awan ti sirib nga agballigi maibusor ken Jehova (30)

  • 22

   • Nasaysayaat ti naimbag a nagan ngem ti adu a kinabaknang (1)

   • Tungpal-biag ti pagsayaatan ti nasapa a pannakasanay (6)

   • Kabuteng ti sadut ti leon iti ruar (13)

   • Ikkaten ti disiplina ti kinamaag (15)

   • Agserbi ti eksperto a trabahador kadagiti ari (29)

  • 23

   • Agannadka no adda mangpakan kenka (2)

   • Dika agpabaknang (4)

   • Agtayab ti kinabaknang nga umadayo kenka (5)

   • Dika makikadua kadagiti nalaing nga uminum (20)

   • Kumagat ti arak a kas iti uleg (32)

  • 24

   • Dimo apalan ti dakes a tattao (1)

   • Mapatibker ti balay babaen ti sirib (3)

   • Matuang ti nalinteg a tao ngem bumangonto (16)

   • Dika agibales (29)

   • Ti ridep mangyeg iti kinapanglaw (33, 34)

 • DAGITI PROVERBIO NI SOLOMON NGA INSURAT DAGITI OPISIAL NI ARI EZEKIAS (25:1–29:27)

  • 25

   • Kompidensial a banag (9)

   • Napili a sasao (11)

   • Panangraem iti kinapribado (17)

   • Panagurnong iti beggang iti ulo ti kabusor (21, 22)

   • Ti naimbag a damag ket kas iti nalamiis a danum (25)

  • 26

   • Mailadawan ti sadut (13-16)

   • Adaywan ti riri ti sabali (17)

   • Liklikan ti di nasayaat nga angaw (18, 19)

   • No awan ti sungrod, awan ti apuy (20, 21)

   • Ti sasao ti manangpadakes ket kas iti naimas a makan (22)

  • 27

   • Makagunggona ti pannubngar ti gayyem (5, 6)

   • Anakko, paragsakem ti pusok (11)

   • Ti landok patademenna ti landok (17)

   • Ammuem ti kasasaad ti arbanmo (23)

   • Ti kinabaknang ket saan nga agpaut iti agnanayon (24)

  • 28

   • Makarimon ti kararag ti saan a dumngeg (9)

   • Maipakitaan iti asi ti agipudno (13)

   • Agbasol ti agganat a bumaknang (20)

   • Nasaysayaat ti pannubngar ngem ti pammasablog (23)

   • Addanto amin a kasapulan ti naparabur (27)

  • 29

   • Mangibabain ti mabaybay-an nga ubing (15)

   • Nagulo dagiti umili no awan ti sirmata (18)

   • Ti makapungpungtot a tao rubrobanna ti riri (22)

   • Mapadayawan ti napakumbaba a tao (23)

   • Ti panagbuteng iti tao ket maysa a silo (25)

 • 30

  • SASAO NI AGUR (1-33)

   • Dinak pagbalinen a napanglaw wenno nabaknang (8)

   • Bambanag a saan a mapmapnek (15, 16)

   • Bambanag a saan a masurotan ti dalanna (18, 19)

   • Mannakikamalala a babai (20)

   • Dagiti animal a nainkasigudan ti siribna (24)

 • 31

  • SASAO NI ARI LEMUEL (1-31)

   • Asino ti makasarak iti nagsayaat nga asawa a babai? (10)

   • Nagaget ken napinget (17)

   • Adda iti dilana ti kinaimbag (26)

   • Padayawan dagiti annak ken asawana (28)

   • Agkupas ti imnas ken pintas (30)