Proverbio 29:1-27

  • Mangibabain ti mabaybay-an nga ubing (15)

  • Nagulo dagiti umili no awan ti sirmata (18)

  • Ti makapungpungtot a tao rubrobanna ti riri (22)

  • Mapadayawan ti napakumbaba a tao (23)

  • Ti panagbuteng iti tao ket maysa a silo (25)

29  Ti mangpatangken iti teltelna* kalpasan ti adu a pannubngar+Ket biglanto a matukkol ken saanen nga umimbag.+   Agragsak dagiti umili no adu ti nalinteg,Ngem agsennaay dagiti umili no agturay ti dakes.+   Naragsak ti ama ti tao a mangay-ayat iti kinasirib,+Ngem ti makikadkadua kadagiti balangkantis saysayangenna ti kinabaknangna.+   Babaen ti hustisia, natalged ti pagarian ti ari,+Ngem dadaelen dayta ti tao nga umawat iti pasuksok.   Ti tao a mangpaspasablog iti kaarrubanaKet mangiwaywayat iti iket iti sakana.+   Masiluan ti dakes a tao iti biddutna,+Ngem sirarag-o nga agpukkaw ken agragsak ti nalinteg a tao.+   Maseknan ti nalinteg a tao iti kalintegan dagiti napanglaw,+Ngem saan a pakaseknan dayta ti dakes a tao.+   Dagiti napangas pagpungtotenda ti ili,+Ngem dagiti masirib pabaawenda ti pungtot.+   No makiriri ti masirib a tao iti maag,Agbinnugkaw ken aglinnaisda, ngem awan ti nasayaat a pagbanaganna.+ 10  Dagiti mawaw iti dara kagurada ti asinoman nga inosente,*+Ken kayatda a patayen ti nalinteg.* 11  Iyebkas ti maag ti amin a riknana,*+Ngem sikakalma a kontrolen ti masirib ti riknana.+ 12  No dumngeg ti agturay iti kinaulbod,Dakesto amin nga adipenna.+ 13  Daytoy ti pagpadaan* ti napanglaw ken ti manangirurumen: Ikkan ni Jehova iti lawag ti matada.* 14  No patas ti panangukom ti ari iti napanglaw,+Kanayonto a natalged ti tronona.+ 15  Mangted iti sirib ti pagbaut* ken pannubngar,+Ngem ti ubing a mabaybay-an ibabainna ni inana. 16  No umadu dagiti dakes, umadu ti biddut,Ngem makitanto dagiti nalinteg ti pannakadadaelda.+ 17  Disiplinaem ti anakmo ket paginanaennakanto;Ken ipaayaannaka iti dakkel a ragsak.+ 18  Nagulo dagiti umili no awan ti sirmata,*+Ngem naragsak dagiti mangtungpal iti linteg.+ 19  Saan nga agpailinteg ti adipen iti sasao laeng,Ta uray maawatanna, saan nga agtulnog.+ 20  Nakakitaka kadin iti tao a nadarasudos nga agsao?+ Ad-adu ti namnama ti maag ngem isuna.+ 21  No napanuynoyan ti adipen sipud kinaagtutubona,Agbalinto a saan a managyaman. 22  Ti managpungpungtot a tao rubrobanna ti riri;+Asinoman a nalaka nga agpungtot adu ti maaramidna a biddut.+ 23  Ti kinatangsit ti maysa a tao ti mangipababanto kenkuana,+Ngem mapadayawanto ti asinoman a napakumbaba ti espirituna.+ 24  Ti kadua ti mannanakaw guraenna ti bagina.* Mangngegna ti panawagan a panagtestigo,* ngem awan ti ipadamagna.+ 25  Ti panagbuteng* iti tao ket maysa a silo,+Ngem masalaknibanto ti agtalek ken Jehova.+ 26  Adu ti agtarigagay a mapan iti* agturay,Ngem ni Jehova ti mangipaay iti hustisia iti tao.+ 27  Kagurgura dagiti nalinteg ti di nainkalintegan a tao,+Ngem kagurgura dagiti dakes ti tao nga umiso ti ar-aramidenna.*+

Footnotes

Wenno “agtalinaed a nasukir.”
Wenno “awan pakababalawanna.”
Wenno mabalin a, “Ngem ikagumaan ti nalinteg a salakniban ti biagna.”
Lit., “nga espirituna.”
Lit., “pagsabtan.”
Kayatna a sawen, ikkanna ida iti biag.
Wenno “disiplina; dusa.”
Wenno “naimpadtuan a sirmata; paltiing.”
Wenno “kararuana.”
Wenno “ti sapata nga adda kakuyogna a lunod.”
Wenno “panagpigerger.”
Wenno “agtarigagay iti pabor ti.” Lit., “mangsapsapul iti rupa ti.”
Lit., “a diretso ti dalanna.”