Proverbio 11:1-31

  • Ti sirib adda kadagiti naemma (2)

  • Ti apostata dadaelenna ti sabsabali (9)

  • “Adda balligi no adu ti mamalbalakad” (14)

  • Rumang-ayto ti naparabur a tao (25)

  • Matnagto daydiay agtaltalek iti kinabaknangna (28)

11  Kagura ni Jehova ti nakusit a pagtimbang,Ngem maragsakan iti umiso a timbangan.*+   No dumteng ti kinatangsit, sumaruno ti pannakaibabain,+Ngem ti sirib adda kadagidiay naemma.+   Ti integridad dagiti nalinteg ti mangigiya kadakuada,+Ngem ti kinasikap dagiti manangallilaw ti mangdadaelto kadakuada.+   Awanto ti serserbi ti kinabaknang* iti aldaw ti pungtot,+Ngem ti kinalinteg ti mangisalakanto manipud ken patay.+   Ti kinalinteg daydiay awan pakababalawanna ti mangpalinteg iti dalanna,Ngem matnagto ti dakes gapu iti kinadakesna.+   Ti kinalinteg dagiti nalinteg ti mangisalakanto kadakuada,+Ngem masiluanto dagiti manangallilaw babaen ti bukodda a tarigagay.+   No matay ti dakes a tao, mapukaw ti namnamana;Ken mapukaw met ti panagtalekna iti bilegna.+   Maisalakan ti nalinteg a tao iti rigat,Ket ti dakes a tao ti sumukat iti kasasaadna.+   Babaen ti ngiwat ti apostata,* madadael ti kaarrubana,Ngem maisalakan ti nalinteg babaen ti pannakaammo.+ 10  Ti kinaimbag ti nalinteg ti mangparagsak iti siudad,Ken adda panagpukkaw gapu iti rag-o no maawan ti dakes.+ 11  Gapu iti bendision dagiti nalinteg, maitan-ok ti siudad,+Ngem ti ngiwat ti dakes ti mangdadael iti dayta.+ 12  Ti asinoman a saan a masirib* guraenna* ti kaarrubana,Ngem agulimek laeng ti tao nga umiso ti pannakatarusna.+ 13  Ti manangpadakes iwarasna ti kompidensial a saritaan,+Ngem ti mapagtalkan a tao* pagtalinaedenna dayta a kompidensial.* 14  Madadael dagiti umili no awan ti nasayaat* a panangiwanwan,Ngem adda balligi* no adu ti mamalbalakad.*+ 15  Sigurado a dakes ti pagbanagan ti manggarantia iti utang* ti estranghero.+Ngem natalgedto ti saan a makialamano* tapno makitulag. 16  Ti nasayaat* a babai umawat iti dayag,+Ngem agagaw iti kinabaknang dagiti awanan asi. 17  Ti nasingpet a lalaki* gunggonaanna ti bagina,*+Ngem ti naranggas a tao irubona* ti bagina.+ 18  Ti dakes a tao makagun-od iti awan mamaayna a tangdan,+Ngem ti agmulmula iti kinalinteg umawat iti pudno a gunggona.+ 19  Ti sititibker nga agtaktakder iti kinalinteg ket nakalinia iti biag,+Ngem ti mangkamkamat iti dakes ket nakalinia iti ipapatay. 20  Kagura ni Jehova dagiti nakillo ti pusoda,+Ngem pakaragsakanna dagiti awan pakababalawan ti dalanda.+ 21  Masiguradoyo daytoy:* Madusanto ti dakes a tao,+Ngem makalasatto ti annak dagiti nalinteg. 22  Mayarig iti balitok a singsing iti subsob ti baboyTi napintas a babai a saan a mangus-usar iti panunotna. 23  Naimbag ti pagtungpalan ti tarigagay ti nalinteg,+Ngem unget ti pagtungpalan ti namnama ti dakes a tao. 24  Adda mangmangted a sipaparabur* ket umawat iti ad-adu;+Adda met mangyim-imut iti rumbeng nga itedna, ngem pumanglaw.+ 25  Rumang-ayto* ti naparabur a tao,*+Ken mabang-aranto ti asinoman a mangbang-ar* iti sabsabali.+ 26  Ilunodto dagiti umili ti mangyimut iti bukbukel,Ngem bendisionandanto ti aglako iti bukbukel. 27  Daydiay napinget nga agaramid iti naimbag makasarak iti pabor,+Ngem daydiay agbirbirok iti dakes—​sigurado a masarakannanto dayta.+ 28  Matnagto daydiay agtaltalek iti kinabaknangna,+Ngem daydiay nalinteg rumangpayanto a kas bulbulong.+ 29  Agtawidto iti angin ti asinoman a mangriribuk* iti sangakabbalayanna,+Ket ti maag adipento ti masirib. 30  Ti bunga ti nalinteg ket kayo ti biag,+Ken masirib daydiay makatignay iti sabsabali nga agaramid iti naimbag.+ 31  No magunggonaan ti nalinteg ditoy daga,Sigurado met a madusa ti dakes ken ti managbasol!+

Footnotes

Wenno “kompleto a padagsen a bato.”
Wenno “napateg a bambanag.”
Wenno “tao nga awan diosna.”
Lit., “nga awanan iti puso.”
Wenno “uyawenna.”
Lit., “ti matalek iti espiritu.”
Lit., “abbonganna ti maysa a banag.”
Wenno “nainsiriban.”
Wenno “pannakaisalakan.”
Wenno “mammagbaga.”
Wenno “mangted iti pammatalged.”
Kayatna a sawen, mamatalged.
Wenno “makaay-ayo.”
Wenno “lalaki nga addaan iti napudno nga ayat.”
Wenno “agar-aramid iti naimbag iti kararuana.”
Wenno “ibabainna.”
Lit., “Ima iti ima.”
Lit., “nga agiwaras.”
Lit., “Lumukmegto.”
Wenno “kararua.”
Lit., “nga adu ti isibugna.”
Wenno “mangibabain.”