Proverbio 20:1-30

  • Ti arak ket nauyaw (1)

  • Saan nga agarado ti sadut no tiempo ti lam-ek (4)

  • Ti pampanunot ti tao ket kas iti adalem a danum (5)

  • Pakdaar maipapan iti nadarasudos a panagkari (25)

  • Ti dayag dagiti agtutubo a lallaki ket ti pigsada (29)

20  Nauyaw ti arak,+ naariwawa ti naingel nga inumen;+Saan a masirib ti agpayaw-awan kadagita.+   Ti panagbuteng iti ari ket kas iti ngernger ti leon;*+Agpeggad ti biag ti asinoman a mamagpungtot kenkuana.+   Pakaidayawan ti tao no liklikanna ti riri,+Ngem makiraman iti dayta dagiti maag.+   Saan nga agarado ti sadut iti tiempo ti lam-ek,Isu nga agpalimos bayat ti panagani inton awananen.*+   Dagiti panunot* ti puso ti tao ket kas iti adalem a danum,Ngem iyaon dagita ti tao nga adda pannakatarusna.   Ipakaammo ti adu a tao ti napudno nga ayatda,Ngem asino ti makasarak iti matalek a tao?   Magmagna ti nalinteg nga awan pagkuranganna.+ Naragsak ti annakna* a sumurot kenkuana.+   No agtugaw ti ari iti trono tapno mangukom,+Kumita a naimbag tapno iwarana ti amin a kinadakes.+   Asino ti makaibaga: “Dinalusak ti pusok;+Nadalusakon, awanen ti basolko”?+ 10  Ti suitik a timbangan ken saur a pagsukatan*Ket agpada a kagura ni Jehova.+ 11  Maam-ammo ti ubing* babaen ti ar-aramidna,No nadalus ken umiso ti kababalinna.+ 12  Ti makangngeg a lapayag ken makakita a mataKet agpada nga inaramid ni Jehova.+ 13  Saanmo nga ayaten ti turog, tapno dika pumanglaw.+ Luktam dagiti matam, tapno mapnekka iti tinapay.+ 14  “Madi dayta, madi!” kuna ti gumatgatang;Kalpasanna, pumanaw ket agpannakkel.+ 15  Adda balitok, ken adu a korales,*Ngem ti bibig ti pannakaammo ket nakapatpateg.+ 16  Alaem ti bado ti lalaki no itedna kas garantia para iti maysa nga estranghero;+Alaem kenkuana ti pammatalged no itedna para iti ganggannaet a babai.*+ 17  Naimas iti maysa a tao ti tinapay a sinisuitik a naala,Ngem kalpasanna mapnonto ti ngiwatna iti graba.+ 18  Agballigi* dagiti plano no adda panagsasarita,*+Ket makigubatka babaen ti nasayaat* a panangiwanwan.+ 19  Ti manangpadakes mapanna ibagabaga ti kompidensial a saritaan;+Dika makikadkadua iti daydiay pagaayatna ti agtsismis.* 20  Asinoman a mangilunod iti ama ken inana,Maiddepto ti lamparana iti kasipngetan.+ 21  Uray no maala ti tao ti tawidna iti inaagum a pamay-anSaanto a mabendisionan iti kamaudiananna.+ 22  Saanmo nga ibaga: “Agibalesakto iti dakes!”+ Mangnamnamaka ken Jehova,+ ket isalakannakanto.+ 23  Kagura ni Jehova ti suitik a timbangan,*Ken saan a nasayaat ti saur a pagsukatan. 24  Iturong ni Jehova dagiti addang ti tao;+Kasano a matarusan ti tao ti bukodna a dalan?* 25  Maysa a silo iti tao no sidadarasudos nga ipukkawna, “Nasantuan!”+ Sa agpanunot kalpasan a nagkari.+ 26  Ti masirib nga ari isinana dagiti dakes+Ket pilidanna ida iti pagirik.+ 27  Ti anges ti tao ket kas lampara ni Jehova,A mangsukimat iti kinataona. 28  Napudno nga ayat ken kinamatalek ti mangsalaknib iti ari;+Mataginayonna ti tronona babaen ti napudno nga ayat.+ 29  Ti dayag ti agtutubo a lallaki ket ti pigsada,+Ken ti kinangayed ti lallakay ket ti ubanda.+ 30  Dagiti dunor ken sugat ti mangikkat* iti dakes,+Ken dagiti saplit ti mangdalus iti kaunggan ti maysa a tao.

Footnotes

Wenno “burboran a bumaro a leon.”
Wenno mabalin nga, “Agbirokto bayat ti panagani ngem awan ti masarakanna.”
Wenno “plano.” Lit., “balakad.”
Lit., “annak a lallaki.”
Wenno “Ti dua a nagduma a padagsen a bato ken dua a nagduma a pagsukatan.”
Wenno “ubing a lalaki.”
Kitaem ti Glosario.
Wenno “iti ganggannaet.”
Wenno “Tumibker.”
Wenno “balakad.”
Wenno “nainsiriban.”
Wenno “daydiay mangallukoy babaen ti bibigna.”
Wenno “dua a nagduma a padagsen a bato.”
Wenno “ti dalan a papananna.”
Wenno “mangkarus.”