Proverbio 27:1-27

  • Makagunggona ti pannubngar ti gayyem (5, 6)

  • Anakko, paragsakem ti pusok (11)

  • Ti landok patademenna ti landok (17)

  • Ammuem ti kasasaad ti arbanmo (23)

  • Ti kinabaknang ket saan nga agpaut iti agnanayon (24)

27  Dimo ipangas ti aramidem inton bigat,Ta saanmo nga ammo ti mapasamak iti* tunggal aldaw.+   Ti koma sabali* ti mangpadayaw kenka, saan a ti ngiwatmo;Ti sabsabali,* saan a ti bibigmo.+   Nadagsen ti maysa a bato ken ti sangakarga a darat,Ngem ti problema a gapuanan ti maag ket nadagdagsen ngem kadagita.+   Naranggas ti pungtot ken kasla layus ti unget,Ngem asino ti makaibtur iti imon?+   Nasaysayaat ti prangka a pannubngar ngem ti nailemmeng nga ayat.+   Mangtubngar ti matalek a gayyem uray no kasla nasakit,+Ngem adu* ti bisong ti kabusor.   Daydiay* nabsog saannan a kayat* ti kaal-ala a diro,Ngem iti mabisin,* nasam-it uray ti napait.   Ti tao nga agtalaw iti balaynaKet kas iti billit a nangtalaw iti umokna.   Ti lana ken insienso paragsakenda ti puso;Kas iti gayyem a mangted iti naimpusuan a balakad.*+ 10  Dimo baybay-an ti gayyemmo wenno ti gayyem ni amam,Ket dika sumrek iti balay ni kabsatmo iti aldaw ti pannakadidigram;Nasaysayaat ti kaarruba nga asideg ngem ti kabsat nga adayo.+ 11  Agmasiribka, anakko, ket paragsakem ti pusok,+Tapno masungbatak daydiay mangin-insulto kaniak.+ 12  Makita ti masirib a tao ti peggad ket aglemmeng,+Ngem agdiretso latta ti awanan kapadasan ket agsagaba.* 13  Alaem ti bado ti lalaki no itedna kas garantia para iti maysa nga estranghero;Alaem kenkuana ti pammatalged no itedna para iti ganggannaet a babai.*+ 14  No napigsa ti kablaaw ti maysa iti padana a tao iti agsapa,Maibilangto dayta kas lunod kenkuana. 15  Ti mannakiapa* nga asawa a babai ket kas iti agub-ubo nga atep no agtudtudo.+ 16  Ti makalapped kenkuana malapdanna met ti anginKen mapetpetanna ti lana iti kannawan nga imana. 17  No kasano a ti landok patademenna ti landok,Patademen met ti maysa a tao ti gayyemna.*+ 18  Ti mangaywan iti kayo a higos kanennanto ti bungana,+Ken ti mangasikaso iti amona maidayawto.+ 19  No kasano nga iyanninaw ti danum ti rupa ti maysa a tao,Iyanninaw met ti puso ti maysa a tao ti puso ti sabali. 20  Saan a mapmapnek ti Tanem ken ti lugar ti pannakadadael,*+Saan met a mapmapnek ti mata ti tao. 21  No kasano a ti paggugoran a banga ket para iti pirak ken ti urno ket para iti balitok,+Masubok met ti tao babaen ti pammadayaw a maawatna.* 22  Uray no baywem ti maag iti al-oKas iti narumek a bukbukel iti alsong,Saan latta a maikkat ti kinamaagna. 23  Ammuem a naimbag ti kasasaad ti arbanmo.Aywanam a naimbag dagiti* karnerom,+ 24  Ta ti kinabaknang ket saan nga agpaut iti agnanayon,+Saan met nga agpaut ti korona iti amin a henerasion. 25  Agpukaw ti berde a ruot, agparang ti baro a ruot,Ket maummong ti mulmula nga adda kadagiti bantay. 26  Ipaay dagiti urbon a kalakian a karnero ti badom,Ken ipaay dagiti kalakian a kalding ti panggatang iti talon. 27  Addanto gatas ti kalding nga umanay a pagtaraonmo,Pagtaraon ti sangakabbalayam, ken ti adipenmo a babbai.

Footnotes

Lit., “iyanak ti.”
Lit., “estranghero.”
Lit., “ganggannaet.”
Wenno mabalin a, “saan a napasnek; mapilpilit.”
Wenno “Ti kararua a.”
Lit., “ipayatpayatna.”
Wenno “mabisin a kararua.”
Wenno “iti balakad ti kararua.”
Wenno “madusa.”
Wenno “iti ganggannaet.”
Wenno “sao a sao.”
Lit., “ti rupa ti gayyemna.”
Wenno “ti Sheol ken ti Abaddon.”
Wenno “Kasta met ti tao sigun iti pannakaidayawna.”
Wenno “Isaadmo ti pusom kadagiti; Siputam dagiti.”