Proverbio 15:1-33

  • Ti naalumamay a sungbat pabaawenna ti pungtot (1)

  • Adda dagiti mata ni Jehova iti amin a lugar (3)

  • Makaay-ayo iti Dios ti kararag ti nalinteg (8)

  • Mapaay dagiti plano no awan ti panagsasarita (22)

  • Agpanunot nga umuna sakbay a sumungbat (28)

15  Ti naalumamay* a sungbat pabaawenna ti pungtot,+Ngem ti nagubsang* a sao rubrobanna ti unget.+   Ti dila ti masirib umiso ti panangusarna iti pannakaammo,+Ngem ti ngiwat ti maag ibagana ti kinamaag.   Adda dagiti mata ni Jehova iti amin a lugar,Kitkitaenna ti dakes ken ti naimbag.+   Ti kalmado a dila* ket kayo ti biag,+Ngem ti tiritir a panagsasao mangyeg iti pannakapaay.*   Ti maag saanna a raemen ti disiplina ni amana,+Ngem ti masirib awatenna ti panangilinteg.*+   Adu ti gameng iti balay ti nalinteg a tao,Ngem mangyeg iti riribuk ti apit* ti dakes a tao.+   Ti bibig ti masirib agiwaras iti pannakaammo,+Ngem saan a kasta ti puso ti maag.+   Kagura ni Jehova ti daton dagiti dakes,+Ngem maragsakan iti kararag dagiti nalinteg.+   Kagura ni Jehova ti dalan ti dakes a tao,+Ngem ay-ayatenna daydiay mangsurot iti kinalinteg.+ 10  Agparang a dakes* ti disiplina iti daydiay mangpanaw iti naimbag a dalan,+Ngem matayto ti asinoman a manggura iti pannubngar.+ 11  No makita ni Jehova dagidiay adda iti Tanem* ken iti lugar ti pannakadadael,*+ Ad-adda a makitana ti linaon ti puso dagiti tattao!+ 12  Ti mananglais saanna nga ayaten daydiay mangilinlinteg* kenkuana.+ Saanto nga agkonsulta kadagiti masirib.+ 13  Ti naragsak a puso paragsakenna ti rupa,Ngem makapaupay* ti naladingit a puso.+ 14  Ti mannakaawat a puso agbirok iti pannakaammo,+Ngem ti ngiwat dagiti maag mangan* iti kinamaag.+ 15  Dakes ti amin nga aldaw daydiay agrigrigat,+Ngem inaldaw nga agpiesta daydiay naragsak* ti pusona.+ 16  Nasaysayaat daydiay bassit ti sanikuana nga agbuteng ken Jehova+Ngem daydiay adu ti kinabaknangna a madandanagan.*+ 17  Nasaysayaat ti putahe a natnateng a napakuyogan iti ayat+Ngem ti nalukmeg* a baka a napakuyogan iti gura.+ 18  Ti managpungpungtot a tao rubrobanna ti riri,+Ngem daydiay nabannayat nga agpungtot pagkalmaenna ti riri.+ 19  Ti dalan ti sadut ket kas iti siitan nga alad,+Ngem ti dalan ti nalinteg ket kas iti patag a kalsada.+ 20  Ti masirib nga anak paragsakenna ti amana,+Ngem ti maag a tao laisenna ti inana.+ 21  Maragsakan ti saan a masirib* iti kinamaag,+Ngem nalinteg ti pannagna ti tao a nauneg ti pannakatarusna.+ 22  Mapaay dagiti plano no awan ti panagsasarita,*Ngem adda maitungpal no adu ti mamalbalakad.*+ 23  Naragsak ti tao a mangted iti umiso a sungbat,*+Ken anian a nagsayaat ti sao iti umiso a tiempo!+ 24  Ti dalan ti biag ket agpangato iti daydiay addaan pannakatarus,+Tapno mailiklik iti Tanem* iti baba.+ 25  Rakrakento ni Jehova ti balay dagiti napangas,+Ngem taginayonennanto ti muhon ti balo a babai.+ 26  Kagura ni Jehova dagiti panggep ti dakes a tao,+Ngem maragsakan iti makaay-ayo a sasao.+ 27  Daydiay sinasaur ti panguartaanna mangyeg iti riribuk* iti sangakabbalayanna,+Ngem agtultuloyto nga agbiag daydiay manggura iti pasuksok.+ 28  Ti puso ti nalinteg agpanunot nga umuna sakbay a sumungbat,*+Ngem ti ngiwat ti dakes a tao ibagana ti dakes a bambanag. 29  Adayo ni Jehova kadagiti dakes,Ngem denggenna ti kararag dagiti nalinteg.+ 30  Ti naraniag a mata* paragsakenna ti puso;Ti naimbag a damag patibkerenna* dagiti tulang.+ 31  Daydiay dumngeg iti makaited-biag a pannubngarKet makipagnaed kadagiti masirib.+ 32  Ti di mangikankano iti disiplina dina ipatpateg ti biagna,*+Ngem ti dumngeg iti pannubngar gumun-od iti pannakaawat.*+ 33  Ti panagbuteng ken Jehova mangisuro iti kinasirib,+Ket mapadayawan ti napakumbaba.+

Footnotes

Wenno “naemma.”
Wenno “nasakit.”
Wenno “Ti makaagas a dila.”
Lit., “mangrebba iti espiritu.”
Wenno “pannubngar.”
Wenno “sapul.”
Wenno “nakaro.”
Wenno “Sheol,” kayatna a sawen, simboliko a pagtungpalan dagiti natay. Kitaem ti Glosario.
Wenno “ken iti Abaddon.”
Wenno “mangtubtubngar.”
Wenno “marba ti espiritu.”
Wenno “agsapul.”
Wenno “naimbag.”
Wenno “mariribukan.”
Lit., “napakan iti kulluong.”
Lit., “awanan iti puso.”
Wenno “kompidensial a saritaan.”
Wenno “mammagbaga.”
Lit., “iti sungbat ti ngiwatna.”
Wenno “Sheol,” kayatna a sawen, simboliko a pagtungpalan dagiti natay. Kitaem ti Glosario.
Wenno “pannakaibabain.”
Wenno “siaannad a sumungbat; agpanunot sakbay nga agsao.”
Wenno “Ti naragsak nga ikikita.”
Lit., “palukmegenna.”
Wenno “kararuana.”
Lit., “puso.”