Proverbio 17:1-28

  • Saan a subadan iti dakes ti naimbag (13)

  • Pumanaw sakbay a mangrugi ti riri (14)

  • Ti pudno a gayyem agayat iti amin a tiempo (17)

  • “Ti naragsak a puso ket nasayaat nga agas” (22)

  • Ti tao nga addaan pannakatarus lapdanna ti ibagana (27)

17  Nasaysayaat ti mangan iti namaga a tinapay iti balay nga addaan iti talna*+Ngem ti mangan iti adu a taraon* iti balay nga adda panagaapa.+   Ti nalaing nga adipen iturayannanto ti anak a nakababain ti aramidna;Agtawidto a kas iti dadduma nga annak.   Ti paggugoran a banga ket para iti pirak ken ti urno ket para iti balitok,+Ngem ni Jehova ti mangsukimat kadagiti puso.+   Ipangag ti dakes a tao ti makapasakit a sasao,Ken denggen ti manangallilaw a tao ti dakes a dila.+   Asinoman a manguyaw iti napanglaw in-insultuenna ti Nangaramid kenkuana,+Ken asinoman nga agragsak iti pannakadidigra ti sabali sigurado a madusanto.+   Dagiti appoko ti korona dagiti nataengan,Ket dagiti amma* ti dayag dagiti annakda.   Saan a maibagay iti maag ti nalinteg* a panagsasao.+ Ad-adda a saan a maibagay iti maysa nga agturay* ti ulbod a panagsasao!+   Ti sagut ket kas iti napateg a bato* iti makinkukua iti dayta;+Dayta ti mamagballigi kenkuana iti sadinoman a papananna.+   Ti mangpakawan* iti basol sapsapulenna ti ayat,+Ngem ti mangisarsarita iti dayta pagsisinaenna ti nasinged nga aggagayyem.+ 10  Naun-uneg ti epekto ti pannubngar iti maysa a mannakaawat+Ngem ti mamin-100 a panangsaplit iti maag a tao.+ 11  Panagrebelde laeng ti sapsapulen ti dakes a tao,Ngem naranggas a mensahero ti maibaonto a mangdusa kenkuana.+ 12  Nasaysayaat ti makasabat iti oso a naipanaw dagiti urbonnaNgem ti makasabat iti maag a tao a nasiluan iti kinamaagna.+ 13  No ti asinoman subadanna iti dakes ti naimbag,Saanto a pumanaw iti balayna ti dakes.+ 14  Ti panangirugi iti riri ket kas iti panangilukat iti ruangan ti danum;*Sakbay a bumara dayta, pumanawkan.+ 15  Ti mangabsuelto iti dakes a tao ken ti mangkondenar iti nalinteg a tao+Ket agpada a kagura ni Jehova. 16  Ania ti pagimbagan ti pananggun-od ti maag iti siribNo awan met ti nasayaat a motibona* a nanggun-od iti dayta?+ 17  Ti pudno a gayyem agayat iti amin a tiempo+Ken maysa a kabsat a mapangnamnamaan no adda rigat.+ 18  Ti tao a saan a masirib* makialamano ken umanamongA mangted iti garantia* iti sanguanan ti kaarrubana.+ 19  Ti mangay-ayat iti riri ay-ayatenna ti biddut.+ Asinoman a mangipangato iti pagserkanna aw-awisenna ti pannakatnag.+ 20  Saanto a makasarak iti balligi* daydiay nakillo ti pusona,+Ken madidigranto daydiay agsao iti makaallilaw. 21  Agladingitto ti ama ti maag nga ubing;Ken saan a naragsak ti ama ti nakuneng nga ubing.+ 22  Ti naragsak a puso ket nasayaat nga agas,*+Ngem ti naladingit nga espiritu ibusenna ti pigsa.*+ 23  Ti dakes a tao sililimed nga umawat iti pasuksok*Tapno killuenna ti hustisia.+ 24  Adda ti sirib iti sanguanan ti tao nga adda pannakatarusna,Ngem agallaalla ti mata ti maag iti pagpatinggaan ti daga.+ 25  Ti maag nga anak pagladingitenna ti amanaKen saktanna ti puso ti* nangyanak kenkuana.+ 26  Saan a nasayaat a dusaen* ti nalinteg,Ken saan nga umiso a sapliten dagiti mararaem a tattao. 27  Ti tao nga addaan pannakaammo lapdanna ti ibagana,+Ket kalmado* ti tao nga adda pannakatarusna.+ 28  Uray ti maag nga agulimek maibilangto a masirib,Ken ti mangikaem kadagiti bibigna ket mannakaawat.

Footnotes

Wenno “kinaulimek.”
Lit., “daton.”
Wenno “nagannak.”
Wenno “nasayaat.”
Wenno “a natan-ok.”
Wenno “ket bato a mangyeg iti pabor.”
Lit., “mangabbong.”
Wenno “panangilukat iti puttot.” Lit., “panangibuang iti danum.”
Lit., “ti pusona.”
Lit., “nga awanan iti puso.”
Wenno “kolateral.”
Lit., “naimbag.”
Wenno “a pagpaimbag.”
Wenno “pagmagaenna ti tulang.”
Lit., “pasuksok manipud iti barukong.”
Lit., “mangyeg iti ladingit iti.”
Wenno “multaen.”
Lit., “nalamiis ti espiritu.”