Proverbio 25:1-28

  • Kompidensial a banag (9)

  • Napili a sasao (11)

  • Panangraem iti kinapribado (17)

  • Panagurnong iti beggang iti ulo ti kabusor (21, 22)

  • Ti naimbag a damag ket kas iti nalamiis a danum (25)

25  Dagitoy met ti proverbio ni Solomon,+ nga insurat* dagiti opisial ni Ezekias+ nga ari ti Juda:   Pakaidayawan ti Dios ti panangilimed iti maysa a banag,+Ken pakaidayawan dagiti ari ti panangsukimat iti maysa a banag.   No kasano a nangato ti langit ken nauneg ti daga,Saan met a masukimat ti puso dagiti ari.   Ikkatem ti rugit iti pirak,Ket naan-anayto a madalusan.+   Ikkatem ti dakes a tao iti sanguanan ti ari,Ket maisaadto a sititibker ti tronona iti kinalinteg.+   Dimo idayaw ti bagim iti sanguanan ti ari,+Ken dika mapan iti ayan ti prominente a tattao,+   Ta nasaysayaat nga ibagana, “Umayka ditoy,” Ngem ti ibabainnaka iti sanguanan ti natan-ok a tao.+   Dika agdardaras nga agidarum,Ta anianto ti aramidem no ibabainnaka ti kaarrubam?+   Makiaregloka iti kaarrubam,+Ngem dimo ipakaammo ti kompidensial* a naibaga kenka,+ 10  Tapno saannaka nga ibabain ti makangngeg kenkaKet makaiwaraska iti dakes a damag* a saanen a maibabawi. 11  Ti sao a naibaga iti umiso a tiempo+Ket kas kadagiti mansanas a balitok iti nakitikitan a pirak. 12  Ti masirib a mangtubngar iti mangipangag a lapayag+Ket kas aritos a balitok ken arkos a naaramid iti nasayaat a balitok. 13  Ti mensahero a matalek iti nangibaon kenkuanaKet kas kalamiis ti niebe iti aldaw ti panagani,Ta mabang-aranna ti amona.*+ 14  Ti tao a mangipangas iti sagut a saanna a maited*+Ket kas iti ulep ken angin a saan a mangyeg iti tudo. 15  Makombinsir ti komander babaen ti kinaanus,Ken ti naalumamay* a dila matukkolna ti tulang.+ 16  No adda masarakam a diro, kanem laeng ti kasapulam,Ta no masobraam, amangan no isaruam.+ 17  Dimo kanayonen ti mapan iti balay ti kaarrubam,Tapno saan a mauma kenka ket guraennaka. 18  Ti tao nga agtestigo iti ulbod iti kaarrubana+Ket kas iti pang-or, espada, ken natirad a pana. 19  Ti panagtalek iti saan a mapagpiaran* a tao iti tiempo ti rigatKet kas iti natippingan a ngipen ken agpilaypilay a saka. 20  Ti mangkankanta iti naliday a puso+Ket kas iti mangus-ussob iti badona iti nalamiis nga aldawKen kas iti suka a maibukbok iti soda.* 21  No mabisin ti kabusormo,* ikkam iti tinapay a kanenna;No mawaw, ikkam iti danum nga inumenna,+ 22  Ta mangur-urnongka iti beggang iti ulona,*+Ket gunggonaannakanto ni Jehova. 23  Mangyeg iti tudo ti angin iti amianan,Ken mangyeg iti makaung-unget a rupa ti managtsismis a dila.+ 24  Nasaysayaat ti agnaed iti suli ti atepNgem ti makikabbalay iti mannakiapa* nga asawa a babai.+ 25  Ti naimbag a damag manipud adayo a dagaKet kas iti nalamiis a danum iti nabannog a kararua.*+ 26  Ti nalinteg a tao a sumurot* iti dakesKet kas iti nalibeg nga ubbog ken nadadael a bubon. 27  Saan a nasayaat ti mangan iti adu unay a diro,+Saan met a pakaidayawan ti agbirok iti bukod a dayaw.+ 28  Ti tao a saan a makakontrol iti pungtotna,*Ket kas iti siudad a naserrek, nga awanan iti pader.+

Footnotes

Wenno “a kinopia ken inummong.”
Wenno “sekreto ti sabsabali.”
Wenno “makadadael a tsismis.”
Wenno “kararua ti amona.”
Lit., “sagut ti kinaulbod.”
Wenno “naasi.”
Wenno mabalin nga, “iti manangallilaw.”
Wenno “alkali.”
Lit., “manggurgura kenka.”
Kayatna a sawen, tapno lumukneng ti natangken a puso dayta a tao.
Wenno “sao a sao.”
Kitaem ti Glosario.
Wenno “makikompromiso.” Lit., “agibar-ibar iti sanguanan.”
Wenno “saanna a maigawid ti espirituna.”