Proverbio 16:1-33

  • Sukimaten ni Jehova dagiti motibo (2)

  • Italekmo ken Jehova dagiti aramidmo (3)

  • Naggapu ken Jehova dagiti umiso a timbangan (11)

  • Ti kinapannakkel agturong iti pannakadadael (18)

  • Uban, napintas a korona (31)

16  Isagana ti tao ti pampanunot ti pusona,*Ngem aggapu ken Jehova ti isungbatna.*+   Ibilang ti tao nga umiso* ti amin a dalanna,+Ngem sukimaten ni Jehova dagiti motibo.*+   Italekmo ken Jehova ti aniaman nga aramidem,*+Ket agballiginto dagiti planom.   Iturturong ni Jehova ti amin a banag para iti panggepna,Uray dagiti dakes para iti aldaw ti didigra.+   Kagura ni Jehova ti asinoman a natangsit ti pusona.+ Sigurado* a madusanto.   Maabbongan ti basol babaen ti napudno nga ayat ken kinamatalek,+Ket umadayo ti maysa a tao iti dakes gapu ta agbuteng ken Jehova.+   No maragsakan ni Jehova iti aramid ti maysa a tao,Ikappiana kenkuana uray dagiti kabusorna.+   Nasaysayaat ti bassit a sanikua nga addaan kinalinteg+Ngem iti dakkel a sapul nga awanan hustisia.+   Mabalin nga iplano ti puso ti tao ti aramidenna,Ngem ni Jehova ti mangiturong iti addangna.+ 10  Adda koma iti bibig ti ari ti desision ti Dios;+Masapul a saanna a killuen ti hustisia.+ 11  Naggapu ken Jehova ti umiso a pagsukatan ken timbangan;Nagtaud kenkuana ti amin a pagtimbang a nakasupot.+ 12  Kagura dagiti ari ti dakes nga aramid,+Ta maisaad a sititibker ti trono babaen ti kinalinteg.+ 13  Makaay-ayo kadagiti ari ti nalinteg a sasao. Ipatpategda daydiay agsasao iti pudno.+ 14  Ti pungtot ti ari ket kas iti mensahero ni patay,+Ngem lapdan* dayta ti masirib a tao.+ 15  Adda biag iti lawag ti rupa ti ari;Ti paborna ket kas iti ulep a mangyeg iti naladaw a tudo.+ 16  Adayo a nasaysayaat a gun-oden ti sirib ngem ti balitok!+ Nasaysayaat a pilien ti pannakaawat ngem ti pirak.+ 17  Ti kalsada dagiti nalinteg liklikanna ti dakes. Asinoman a mangsalaknib iti dalanna mataginayonna ti biagna.*+ 18  Ti kinapannakkel agturong iti pannakadadael,Ken ti kinatangsit* agtungpal iti pannakatnag.+ 19  Nasaysayaat ti napakumbaba* a kadua dagiti naemma+Ngem ti makibingay iti samsam dagiti natangsit. 20  Agballiginto* daydiay mangtarus iti maysa a banag,Ken naragsak daydiay agtaltalek ken Jehova. 21  Maikuna a mannakaawat daydiay masirib ti pusona,+Ken makaguyugoy ti panagsasao* daydiay naasi.+ 22  Ti pannakatarus ket ubbog ti biag kadagidiay addaan iti dayta,Ngem madisiplina dagiti maag iti bukodda a kinamaag. 23  Ti puso ti masirib ikkanna ti ngiwatna iti pannakatarus+Ken makaguyugoy ti panagsasaona. 24  Ti makaay-ayo a sasao ket kas iti agtedtedted a diro,Nasam-it iti kararua* ken makapaimbag iti tulang.+ 25  Adda dalan a kasla umiso iti maysa a tao,Ngem patay ti pagtungpalanna.+ 26  Ti ganas a mangan ti mangtignay iti trabahador nga agtrabaho a sipapasnekTa ti bisinna* ti mangdagdag kenkuana.+ 27  Agkali iti dakes ti awan serserbina a tao;+Ti panagsasaona ket kas iti makasinit nga apuy.+ 28  Ti manangriribuk* pataudenna ti panagaapa,+Ket ti manangpadakes pagsisinaenna dagiti nasinged nga aggagayyem.+ 29  Ti naranggas a tao impluensiaanna ti kaarrubanaKen iturongna iti di umiso a dalan. 30  Ikiremna ti matana bayat nga iplanona ti mangdangran. Ikaemna ti bibigna bayat nga itungpalna ti dakes a panggepna. 31  Ti uban ket napintas* a korona+No adda iti dalan ti kinalinteg.+ 32  Nasaysayaat ti tao a nabannayat nga agpungtot+ ngem ti nabileg a lalaki,Ken ti mangkontrol iti ungetna* ngem ti mangparmek iti maysa a siudad.+ 33  Maaramid ti binnunot iti sab-ok,+Ngem aggapu ken Jehova ti tunggal desision.+

Footnotes

Lit., “Biang ti tao ti panangurnos iti puso.”
Wenno “umiso a sungbat.” Lit., “sungbat ti dila.”
Lit., “a nadalus.”
Lit., “espiritu.”
Lit., “Itulidmo ken Jehova dagiti aramidmo.”
Lit., “Ima iti ima.”
Wenno “liklikan.”
Wenno “kararuana.”
Lit., “natangsit nga espiritu.”
Lit., “nanumo iti espiritu.”
Lit., “Naimbagto.”
Wenno “Ken makaay-ayo ti panagsasao.” Lit., “Ken nasam-it ti bibig.”
Wenno “ti ramanna.” Kitaem ti Glosario.
Lit., “ngiwatna.”
Wenno “nasikap.”
Wenno “nadayag.”
Lit., “mangituray iti espirituna.”