Proverbio 21:1-31

  • Iturong ni Jehova ti puso ti ari (1)

  • Nasaysayaat ti hustisia ngem ti daton (3)

  • Agtungpal iti balligi ti kinagaget (5)

  • Saanto a masungbatan ti saan a mangipangag iti nanumo (13)

  • Awan ti sirib nga agballigi maibusor ken Jehova (30)

21  Ti puso ti ari ket kas iti agay-ayus a danum iti ima ni Jehova.+ Iturongna dayta iti sadinoman a kayatna.+   Ibilang ti tao nga umiso ti amin a dalanna,+Ngem sukimaten ni Jehova dagiti puso.*+   Ti panagaramid iti umiso ken nalintegKet ad-adda a makaay-ayo ken Jehova ngem iti daton.+   Ti natangsit a mata ken napangas a pusoKet lampara a mangidaldalan iti dakes, ngem basol dagita.+   Sigurado nga agballigi* dagiti plano ti nagaget,+Ngem sigurado a pumanglaw ti amin a nadarasudos.+   Ti gameng a nagun-od babaen ti ulbod a dilaKet kas iti agpukaw nga angep, maysa a makapapatay a silo.*+   Ti kinaranggas dagiti dakes ti mangpukaw kadakuada,+Ta saanda a kayat ti agtignay maitunos iti hustisia.   Killo ti dalan ti nakabasol a tao,Ngem nalinteg ti aramid ti nadalus a tao.+   Nasaysayaat ti agnaed iti suli ti atepNgem ti makikabbalay iti mannakiapa* nga asawa a babai.+ 10  Dakes ti tarigagay ti dakes a tao;*+Awan asina iti kaarrubana.+ 11  No madusa ti nauyaw, sumirib ti awanan kapadasan,Ket no umawat iti pannakatarus ti masirib a tao, ammona ti aramidenna.*+ 12  Daydiay Nalinteg palpaliiwenna ti balay ti dakes a tao;Didigraenna dagiti dakes agingga a madadaelda.+ 13  Asinoman a mangsullat iti lapayagna iti panagpatulong ti nanumo,Saanto met a masungbatan inton umawag.+ 14  Ti sagut a maited a sililimed pabaawenna ti pungtot,+Ket ti nalimed a pasuksok* rubrobanna ti unget. 15  Pagragsakan ti nalinteg ti agtignay maitunos iti kinahustisia,+Ngem kabuteng dayta dagiti agar-aramid iti dakes. 16  Ti sumina iti dalan ti pannakatarusAginananto a kadua dagiti natay.+ 17  Pumanglawto daydiay pagaayatna ti ragragsak;+Saanto a bumaknang daydiay paggugustona ti arak ken lana. 18  Ti dakes a tao ti pangsubbot iti nalinteg a tao,Ket ti manangallilaw ti maisukat iti nalinteg.+ 19  Nasaysayaat ti agnaed iti let-angNgem ti makipagnaed iti mannakiapa* ken nauyong nga asawa a babai.+ 20  Masarakan ti napateg a gameng ken lana iti balay ti masirib,+Ngem sayangen* ti maag a tao ti adda kenkuana.+ 21  Asinoman a mangipakita iti kinalinteg ken napudno nga ayatMasarakannanto ti biag, kinalinteg, ken dayag.+ 22  Ti masirib a tao maulina* ti siudad dagiti nabilegKen mapakapuyna ti pigsa a pagtaltalkanda.+ 23  Daydiay mangannad iti ngiwat ken dilanaAd-adaywanna ti riribuk.+ 24  Darasudos ken pangas ti awagIti tao a nakaro ti kinadarasudosna.+ 25  Ti tarigagayan ti sadut isunto ti pakatayanna,Ta saanna a kayat ti agtrabaho.+ 26  Agmalmalem nga agtarigagay a siaagum,Ngem mangted ti nalinteg a tao ken awan ti iyimutna.+ 27  Makarimon ti daton ti dakes a tao.+ Nakarkaro pay no dakes ti panggepna* a mangidaton iti dayta! 28  Mapukawto ti ulbod a testigo,+Ngem naballiginto ti panagtestigo* ti lalaki a dumngeg. 29  Napuskol ti panagruprupa ti dakes a tao,+Ngem sigurado ti dalan ti nalinteg a tao.*+ 30  Awan ti sirib, wenno pannakatarus, wenno balakad nga agballigi maibusor ken Jehova.+ 31  Maisagana ti kabalio para iti aldaw ti gubat,+Ngem ni Jehova ti mangisalakan.+

Footnotes

Wenno “motibo.”
Wenno “a pagsayaatan.”
Wenno mabalin a, “kadagidiay mangbirbirok ken patay.”
Wenno “sao a sao.”
Wenno “kararua.”
Lit., “maaddaan iti pannakaammo.”
Lit., “pasuksok iti barukong.”
Wenno “sao a sao.”
Lit., “alun-onen.”
Wenno “maabakna.”
Wenno “nakababain ti aramidna.”
Lit., “agsaonto iti agnanayon.”
Wenno “Ngem siguraduen ti nalinteg a tao ti dalanna.”