Proverbio 12:1-28

  • Saan a manakem ti manggura iti pannubngar (1)

  • “Ti di pinampanunot a sasao ket kas kadagiti duyok ti espada” (18)

  • Mangparagsak ti panangiparegta iti talna (20)

  • Kagura ni Jehova ti ulbod a bibig (22)

  • Madagsenan ti puso gapu iti danag (25)

12  Ti mangay-ayat iti disiplina ayatenna ti pannakaammo,+Ngem saan a manakem* ti gumurgura iti pannubngar.+   Maragsakan ni Jehova iti naimbag a tao,Ngem kondenarenna ti tao a dakes ti planona.+   Awan ti tao nga agbalin a natalged gapu iti kinadakes,+Ngem saanto a pulos maparut dagiti nalinteg.   Ti nasayaat* a babai ket korona ni lakayna,+Ngem ti babai a nakababain ti aramidna ket kas iti sakit a mangrunot iti tulang ti asawana.+   Umiso ti pampanunot dagiti nalinteg,Ngem makaallilaw ti panangiturong dagiti dakes.   Ti sasao dagiti dakes ket makapapatay a panagtambang,*+Ngem makaisalakan ti ngiwat dagiti nalinteg.+   No madadael dagiti dakes, awandan,Ngem agtultuloy a nakatakder ti balay dagiti nalinteg.+   Maidaydayaw ti maysa a tao gapu iti naannad a ngiwatna,+Ngem malalaisto daydiay nakillo ti pusona.+   Nasaysayaat ti saan unay a natan-ok nga addaan iti adipenNgem ti mangitantan-ok iti bagina nga awan makanna.*+ 10  Aywanan ti nalinteg dagiti tarakenna,*+Ngem uray ti asi ti dakes a tao ket naranggas. 11  Mapnekto iti taraon ti mangtalon iti dagana,+Ngem saan a masirib* ti mangsurot iti awan mamaayna a bambanag. 12  Apalan ti dakes a tao ti naanup ti sabali a dakes a tattao,Ngem agbunga ti ramut dagiti nalinteg. 13  Masiluan ti dakes a tao iti dakes nga ibagbagana,+Ngem makalasat iti rigat ti nalinteg a tao. 14  Mapnek iti naimbag ti maysa a tao iti bunga ti sasaona,*+Ket magunggonaanto gapu iti aramid ti imana. 15  Ipagarup ti maag nga umiso ti dalanna,+Ngem umawat ti masirib iti balakad.+ 16  Dagus* nga ipakita ti maag ti suronna,+Ngem palabsen* ti masirib a tao ti pannakainsultona. 17  Agsao iti pudno* ti matalek a testigo,Ngem agsao iti allilaw ti ulbod a testigo. 18  Ti di pinampanunot a sasao ket kas kadagiti duyok ti espada,Ngem makapaimbag ti dila dagiti masirib.+ 19  Agtalinaed iti agnanayon ti napudno a bibig,+Ngem apagkanito laeng ti naulbod a dila.+ 20  Allilaw ti adda iti puso dagiti agpanggep iti dakes,Ngem naragsak dagiti mangiparparegta* iti talna.+ 21  Saanto a madangran ti nalinteg,+Ngem mapnonto iti didigra dagiti dakes.+ 22  Kagura ni Jehova ti ulbod a bibig,+Ngem pakaragsakanna dagiti matalek. 23  Ilimed ti masirib a tao ti ammona,Ngem ipukkaw ti puso ti maag ti kinamaagna.+ 24  Agturayto ti ima dagiti nagaget,+Ngem mapuersanto nga agtrabaho ti ima ti sadut.+ 25  Madagsenan* ti puso ti tao gapu iti danag,+Ngem maragsakan dayta gapu iti naimbag a sao.+ 26  Sukimaten ti nalinteg dagiti pagpastoranna,Ngem ti aramid dagiti dakes ti mangyaw-awan kadakuada. 27  Saan a kamaten ti sadut ti anupenna,+Ngem ti kinagaget ti napateg a gameng ti maysa a tao. 28  Ti dalan ti kinalinteg agturong iti biag;+Awan ti ipapatay iti danana.

Footnotes

Wenno “saan a masirib.”
Wenno “makabael.”
Lit., “panangpadpadaan iti dara.”
Lit., “tinapayna.”
Wenno “ti kararua ti tarakenna.”
Lit., “awanan iti puso.”
Lit., “ngiwatna.”
Wenno “Iti isu met laeng nga aldaw.”
Lit., “abbongan.”
Lit., “nalinteg.”
Lit., “mangibalbalakad.”
Wenno “Maladingitan.”