Skip to content

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Nɛ̌ Un ka Sixu Bló Gbɔn Bɔ Mɛjitɔ́ Ce lɛ Na Ðeji Dó Wǔ Yè?

Nɛ̌ Un ka Sixu Bló Gbɔn Bɔ Mɛjitɔ́ Ce lɛ Na Ðeji Dó Wǔ Yè?

 Nǔ e a ɖó na tuùn é

Bǎ e mɛ è na ɖeji dó wǔ we ɖó é na sín lee hwiɖesu nyí mɛ ɖejid’ewu sɔ́ é wu. Tónúsíse nú sɛ́n e mɛjitɔ́ towe lɛ dó lɛ é cí axɔ́ ɖé súsú ɖɔhun. A ɖu tónúsíse sín axɔ́ dó mɛjitɔ́ towe lɛ, bɔ nú a ɖò mɛ ɖejid’ewu ɖé nyí wɛ ɖò axɔ́ ɔ súsú linu ɔ, ye lɔ na ɖò ‘akwɛ’ (alǒ mɛɖesúsínínɔ) nya nú we gɔ́ na wɛ. Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, enyi a ma nyí mɛ ɖejid’ewu ǎ hǔn, ma nú é kpaca we ɖɔ mɛjitɔ́ towe lɛ ɖè kàn kpò nú mɛɖesúsínínɔ towe ó.

Jiɖiɖe dó mɛ wu nɔ byɔ hwenu. A ɖó na ɖè afɔ ɖěɖee xlɛ́ ɖɔ a zin lɛ é ɖò nǔwiwa towe lɛ mɛ cobɔ mɛjitɔ́ towe lɛ na na mɛɖesúsínínɔ we gɔ́ na.

NǓ E JƐ NUGBǑ É ÐÉ: “Ðó un nyí mɛ winnyawinnya ɖé wutu ɔ, un tuùn nǔ e mɛjitɔ́ ce lɛ ba ɖɔ má wà é, loɔ, un nɔ ɖò nǔ e ye zɔ́n lɛ é wà wɛ mɔ̌tɔn mɔ̌tɔn cobo ka nɔ ɖò nǔ e jló mì é wà wɛ dó nǔglɔ fɛɛ. Enɛ zɔ́n b’ɛ vɛwǔ nú mɛjitɔ́ ce lɛ bonu ye na ɖeji dó wǔ yè. Táan ɖé gudo ɔ, un wá mɔ ɖɔ ali ɖokpo géé jɛn è sixu gbɔn, bo ɖó mɛɖesúsínínɔ gɔ́ na, é ka nyí adingban ɖiɖó ǎ. A ɖó na nyí mɛ ɖejid’ewu cobɔ è na ɖeji dó wǔ we.”—Craig.

 Nǔ e a sixu wà é

Nɔ ɖɔ nugbǒ: enyi mɔ̌ wiwa tlɛ na wà nǔ dó wǔ we ɔ nɛ. Mɛ lɛ bǐ wɛ nɔ wà nǔ nyì dò, amɔ̌ adingban ɖiɖó dó bǔ nǔ dó nùwanyido towe lɛ na zɔ́n bɔ mɛjitɔ́ towe lɛ sɔ́ na ɖeji dó wǔ towe ǎ. Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, enyi a tɛ́n kpɔ́n bo nɔ ɖɔ nugbǒ mlɛ́mlɛ́ ɖò nǔ bǐ mɛ ɔ, mɛjitɔ́ towe lɛ na mɔ ɖɔ a ko zin tawun kaka bo nɔ yí gbè nú nùwanyido towe lɛ. Gbɛtɔ́ mɔhun wu wɛ è sixu ɖeji dó.

“Nǔ wiwa nyì dò wɛ na zɔ́n bonu è na gɔn jiɖe ɖó dó wǔ we hwebǐnu ǎ, loɔ, enyi a nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ hwla ye ɔ, mɛɖé sɔ́ na ɖeji dó wǔ we gbeɖé ǎ.”—Anna.

Biblu ɖɔ: “Mǐ ɖó jlǒ bo na nɔ zán gbɛ̀ ɖagbe [alǒ ‘nɔ ɖɔ nugbǒ,’ nwt] ɖò nǔ bǐ mɛ.”—Eblée lɛ 13:18.

  • Lin tamɛ d’ewu: Enyi mɛjitɔ́ towe lɛ kàn fí e a xwè é kpo nǔ e wà gbè a xwè é kpo byɔ we ɔ, a ka nɔ ɖɔ nugbǒ nú ye télélé à? Alǒ, enyi mɛjitɔ́ towe lɛ kàn fí e a yì é kpo nǔ e a wà é kpo byɔ we ɔ, a nɔ gɔn gǒflɛ́mɛ ɖěɖee ye na jló na tuùn lɛ é ɖɔ wɛ à?

Nyǐ mɛ ɖejid’ewu. Nɔ setónú nú xwégbe sín sɛ́n lɛ bǐ. Nɔ yawu wà xwégbezɔ́ towe lɛ. Nɔ sɔgbe dó ganmɛ ɖò nǔ e sín tuto xwédo ɔ bló lɛ mɛ. Nɔ wà wemaxɔmɛ sín azɔ̌ towe lɛ. Gan e mɛ a ɖó na ko ɖò xwégbe é ni ma nɔ xò zɛ wu có a nɔ wá ó.

“Enyi mɛjitɔ́ towe lɛ yí gbè ɖɔ hwi ni nɔ xɔ́ntɔn towe lɛ gɔ́n kaka jɛ gan tɛnnɛ mɛ gbadanu, bonu a ka wá lɛkɔ ɖò gan wǒ adaɖé mɛ hǔn, ma sɔ́ ɖó nukún ɖɔ ye na lɛ́vɔ na gbè emi hweɖevonu ó!”—Ryan.

Biblu ɖɔ: “Mɛ ɖokpo ɖokpo ɖó na wà azɔ̌ e nyí étɔn é.”—Galatinu lɛ 6:5.

  • Lin tamɛ d’ewu: Enyi è byɔ ganmɛ jí ninɔ, xwégbezɔ́ mɛtɔn lɛ fifo, kpo tónúsíse nú sɛ́n lɛ kaka jɛ ɖěɖee è ma yí wǎn na ǎ lɛ é jí kpo sín akpáxwé ɔ, nɛ̌ a ka nɔ wà nǔ gbɔn bɔ è tuùn?

Nɔ ɖó suúlu. Enyi nǔwiwa towe lɛ ko zɔ́n bonu mɛjitɔ́ towe lɛ ma sɔ́ nɔ ɖeji dó wǔ we ǎ ɔ, é na byɔ hwenu cobɔ ye na lɛ́vɔ jɛ mɔ̌ wà jí. Ðò gbesisɔmɛ bo na nɔte.

“Hwenu e un ɖó xwè ɖé bɔ mɛjitɔ́ ce lɛ má nɔ ɖeji dó wǔ yè ganji ǎ é ɔ, xomɛ sìn mì tawun. Un vɛdo ɖɔ è ɖò mɛxo nyí wɛ ɔ, é ko xlɛ́ ɖɔ è ko zin jɛn nɛ sín. Un byɔ mɛjitɔ́ ce lɛ ɖɔ ye ni hun ali gègě nú mì nú ma xlɛ́ ɖɔ è sixu ɖeji dó wǔ yè. É byɔ hwenu, amɔ̌, é wà ɖagbe tawun. Un kplɔ́n ɖɔ é kún nyí xwè e ɖò mɛ ta é wɛ nɔ zɔ́n bonu mɛ ɖevo lɛ nɔ ɖeji dó mɛ wu ó; nǔwiwa mɛtɔn lɛ wɛ nɔ zɔ́n.”—Rachel.

Biblu ɖɔ: “Mi nɔ kije miɖée mɛ kpɔ́n bá tuùn mɛ alɔkpa e mi nyí é.”—2 Kɔlɛntinu lɛ 13:5, nwt.

  • Lin tamɛ d’ewu: Bonu mɛjitɔ́ towe lɛ na (alǒ na lɛ́vɔ) ɖeji dó wǔ we ɔ, etɛ lɛ a ka sixu wà dó ɖè nǔ e a nyí é xlɛ́?

WĚÐEXÁMƐ: Sɔ́ nùɖé ɖó te bo nya gbě tɔn, é sixu nyí ganmɛ jí ninɔ, xwégbezɔ́ lɛ fifo, gan e mɛ a ɖó na ko ɖò xwégbe é wu ma zɛ, alǒ nǔ ɖevo. Nǔ mɛjitɔ́ towe lɛ ni tuùn nǔ ɖěɖee jí a kán ɖó bo na wà lɛ é; kàn nǔ e ɖó nukún wɛ ye ɖè ɖɔ a ni wà bonu ye na nɔ ɖeji dó wǔ we é byɔ ye. Enɛ gudo hǔn, xwedó wěɖexámɛ Biblu tɔn elɔ: “Mi ɖó na ɖè mɛ e mi nyí ɖ’ayǐ xóxó ɔ nyì ayǐ. Mɛ e mi nyí ɖ’ayǐ ɔ wɛ nɔ sɔ́ lee mi nɔ zán gbɛ̀ mitɔn gbɔn ɖ’ayǐ ɔ dó ayi mɛ nú mi.” (Efɛzinu lɛ 4:22) É wá ya ɔ, mɛjitɔ́ towe lɛ na mɔ nukɔnyiyi towe!