Skip to content

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Nɛ̌ Un ka Sixu Nyì Alɔ nú Nǔcikɔ Syɛnsyɛn Gbɔn?

Nɛ̌ Un ka Sixu Nyì Alɔ nú Nǔcikɔ Syɛnsyɛn Gbɔn?

Nǔcikɔ syɛnsyɛn ɖò lɛlɛ̌ dó we wɛ wɛ à? Enyi mɔ̌ hǔn, xota elɔ sixu d’alɔ we!

 Nǔ e nɔ dɔn wá é

 • Agban hugǎn mɛ. Ðyɔvǐ ɖé nɔ nyí Julie, bo ɖɔ: “Ðò gbɛzinzan sín akpáxwé lɛ bǐ ɔ, è ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ ɖò nǔ lɛ bló wɛ bonu ye ni nɔ ɖò nyinyɔ́ d’eji wɛ, mǐɖesunɔ ni nɔ ɖò te kpɔ́n d’eji wɛ, mǐ ni nɔ ɖò nǔ ɖaxó lɛ gbé nya d’eji wɛ, lobo nɔ ɖò lè ɖagbe hugǎn lɛ ɖó wɛ. Kɔgbidinúmɛ enɛ glɔ ninɔ hwebǐnu vɛwǔ tawun!”

 • Nùnywɛ xwitixwiti. Kpo alokan, tablɛti, ɔdinatɛ́ɛ, gɔ́ nú nǔ mɔhun ɖevo e ɖè dìn lɛ é kpo ɔ, kàn nu jɛn mǐ nɔ ɖè hwebǐnu; enɛ sixu dɔn linkpɔ́n ɖaxó wá nú mǐ, bɔ hwenu ɖò yiyi wɛ ɔ, nǔcikɔ syɛnsyɛn sín xó na wá ba mǐ.

 • Amlɔ ma dɔ́. Ðyɔvǐ ɖé nɔ nyí Miranda, bo ɖɔ: “Ðó wemaxɔmɛ, azɔ̌, kpo ayiɖeɖayi kpo wutu ɔ, mɛ winnyawinnya gègě nɔ fɔ́n zǎn bo ka sɔ́ nɔ yawu mlɔ́ ayǐ ǎ.” Nǔ enɛ nɔ dɔn nǔcikɔ syɛnsyɛn sín xó wá hwɛhwɛ.

 Nǔ e wu è ma ɖó na dovɛ̌ na ǎ é

Biblu sɔ́ azɔ̌syɛnsyɛnwiwa sù. (Nùnywɛxó 6:6-8; Hlɔmanu lɛ 12:11) Amɔ̌, é zɔ́n mɛ ɖɔ è ni nɔ ɖò azɔ̌ wà wɛ kpowun, kaka bonu gbɛmɛ sín nǔ ɖevo lɛ, kaka jɛ lanmɛ mɛtɔn jí ni mɔ wuvɛ̌ ǎ.

“Un wá ɖó ayi wu hweɖenu ɖɔ un kún ɖu nǔ ɖebǔ ɖò kéze ɔ mɛ ó, ɖó un sɔ́ ayi ɖó azɔ̌ tobutobu e ɖò te bɔ un na wà lɛ é jí. Un kplɔ́n ɖɔ é kún nyɔ́ ɖɔ akpàkpà ni nɔ sɔ́ mɛ bonu è ni nɔ yí gbè nú azɔ̌ lɛ bǐ, kaka bo na nɔ hu mɛɖée dó azɔ̌ tamɛ ó.”—Ashley.

Biblu ɖɔ kpo hwɛjijɔ kpo ɖɔ: “Nǔ nyɔ́ nú cuku gbɛɖe hú kinnikinni kúkú.” (Nùnywɛtɔ́xó 9:4) Gǎn e dó wɛ a ɖè magbokɔ é sixu zɔ́n bɔ a na lin ɖɔ emi ɖó hlɔnhlɔn kinnikinni ɖɔhun, é hwe bǐ ɔ, nú táan ɖé. Amɔ̌, enɛ sixu zɔ́n bɔ a j’azɔn tawun.

 Nǔ e a sixu wà é

 • Kplɔ́n bo nɔ ɖɔ eǒ. Biblu ɖɔ: “Nǔwaɖójlɛ̌jí ɔ, nùnywɛtɔ́ lɛ sí wɛ è nɔ mɔ ɖè.” (Nùnywɛxó 11:2) Mɛ e nɔ nɔ jlɛ̌ jí lɛ é nɔ tuùn dogbó yetɔn lɛ, lobo nɔ dó kɔ nǔ e hú agbɔ̌n ye lɛ é mɛ ǎ.

  “Mɛ e nɔ yawu jɛ nǔcikɔ syɛnsyɛn sín mɔ mɛ é wɛ nyí mɛ e ma sixu nɔ ɖɔ eǒ ǎ, bo nɔ yí gbè nú azɔ̌ ɖebǔ e è sɔ́ n’i é é. Jlɛjininɔ nɛ ǎ. É lín oo, é yá oo, nǔcikɔ syɛnsyɛn xó nɔ wá.”—Jordan.

 • Nɔ gbɔjɛ ganji. Biblu ɖɔ: “È ɖó nǔ kpɛɖé bo na agbɔ̌n mɛɖée ɔ, é nyɔ́ hú è ɖò azɔ̌ wà wɛ hwebǐnu, kaka bo ba agbɔ̌n kpò.” (Nùnywɛtɔ́xó 4:6) È ylɔ amlɔ ɖɔ “nǔ e nɔ na nùɖuɖu fɔn é,” amɔ̌, mɛ winnyawinnya gègě sɔ́ nɔ d’amlɔ nú ganxixo tantɔn jɛ wǒ e ye ɖó na d’amlɔ na é ǎ.

  “Enyi tuto ce lɛ wá ján tawun ɔ, un sɔ́ nɔ d’amlɔ ganji ǎ. Amɔ̌ hweɖelɛnu ɔ, amlɔ dídɔ́ ganji nɔ zɔ́n bɔ un nɔ wà azɔ̌ ganji ayihɔngbe tɔn, bo nɔ lɛ́ ɖó awǎjijɛ hugǎn.”—Brooklyn.

 • Nɔ nɔ tuto jí. Biblu ɖɔ: “Mɛ e nɔ kú hǔn bo nɔ tò nǔ e wà gbé é ja ɔ, nɔ mɔ nǔ gègě ɖ’emɛ.” (Nùnywɛxó 21:5) Kplɔnkplɔn bo nɔ zán hwenu towe bo nɔ lɛ́ wà azɔ̌ towe lɛ ganji nyí nǔwukpikpé ɖé bo na wà ɖagbe nú we tawun ɖò gbɛhwenu towe bǐ.

  “Tuto biblo sixu zɔ́n bɔ è nyì alɔ nú linkpɔ́n gègě. Enyi a slɛ́ tuto towe lɛ ɖó nukɔn towe ɔ, é bɔwǔ bɔ a na mɔ fí e a na bló huzuhuzu ɖè, bo ma na wá jɛ nǔcikɔ syɛnsyɛn sín mɔ mɛ ǎ lɛ é.”—Vanessa.