Skip to content

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Hwenu E Mɛjitɔ́ Ce lɛ Ðokpo Ðò Azɔn Jɛ Wɛ É

Hwenu E Mɛjitɔ́ Ce lɛ Ðokpo Ðò Azɔn Jɛ Wɛ É

Nukúnkpikpe dó azinzɔnnɔ ɖé wu nɔ ɖu ayi mɛ nú mɛ winnyawinnya gègě ǎ. Xwè gègě sixu ko wá yì hwɛ̌ cobɔ mɛjitɔ́ yetɔn lɛ wá bɛ́ azɔn.

Amɔ̌, enyi tɔ́ towe alǒ nɔ towe bɛ́ azɔn hwenu e a kpò ɖò winnyawinnya mɛ é ɔ ka lo? Kpɔ́n lee mɛ winnyawinnya wè ɖí xwi xá ninɔmɛ enɛ gbɔn é.

 Emmaline

Nɔ ce bɛ́ azɔn jɛmagbɔ e nɔ nyí syndrome d’Ehlers-Danlos (SED) é. Azɔn ɖé wɛ bo nɔ hɛn fí e xú lɛ kpé ɖè é, agbaza ɔ kpo kàn e mɛ hun nɔ gbɔn lɛ é kpo.

Azɔn enɛ ɖó amasin ǎ, bɔ nɔ ce sín lanmɛ gblé tawun ɖò xwè wǒ e wá yì lɛ é mɛ. Hweɖelɛnu nɔ wá sù bɔ hun nɔ hwedo è kaka bo nɔ sɔ́ gbɛ̀ tɔn ɖ’axɔ́ nu. Hweɖevonu lɛ tíìn bɔ wuvɛ̌ ɔ nɔ syɛn sɔmɔ̌ bɔ gbɛ̀ ninɔ sɔ́ nɔ jló è ɖebǔ ǎ.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn wɛ nú mɛjitɔ́ ce lɛ kpo nyì kpo, bɔ mɛ e ɖò agun mǐtɔn mɛ lɛ é dó gbɔ nú mǐ tawun. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖyɔvǐ e ɖibla ɖó xwè ce mɔ̌ é ɖokpo wlan nǔ klewun ɖé sɛ́dó xwédo mǐtɔn ayisɔnmɔ, bo ɖɔ nú mǐ ɖɔ emi yí wǎn nú mǐ tawun, bo lɛ́ na jiɖe mǐ ɖɔ emi ɖò gbesisɔmɛ hwebǐnu bo na d’alɔ mǐ. Xɔ́ntɔn mɔhun ɖiɖó nɔ nyɔ́ tawun!

Biblu ɔ d’alɔ mì b’ɛ zɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, wemafɔ e un yí wǎn na lɛ é ɖokpo wɛ nyí Ðɛhan 34:19, é ɖɔ: “[Jehovah] ɖò kpɔ́ xá mɛ e ayi yetɔn gbado lɛ” é. Ðevo wɛ nyí Eblée lɛ 13:6, é ɖɔ: “Aklunɔ wɛ nyí mɛ e nɔ d’alɔ mǐ é. Un na ɖi xɛsi nú nùɖé ǎ.”

Wemafɔ gudo tɔn ɔ ɖò taji tawun nú mì. Nǔ e nɔ dó xɛsi mì hugǎn é wɛ nyì ɖɔ nɔ ce na wá kú. Un yí wǎn n’i ɖesu, bɔ nú un ɖò kpɔ́ xá ɛ hweɖebǔnu ɔ, é nɔ sù nukún ce mɛ kaka. Wemafɔ Biblu tɔn enɛ d’alɔ mì bɔ un mɔ ɖɔ enyi nǔ ɖebǔ na bo jɛ ɖò sɔgudo ɔ, un sixu dɛ ɖ’enu kpo jiɖiɖe kpo.

Amɔ̌, nǔ ɖevo nɔ lɛ́ dó xɛsi mì. Azɔn e nɔ nyí SED é ɔ, è sixu ɖu gǔ tɔn. Gǎn’maa ce wɛ ɖu gǔ tɔn kpò nú nɔ ce, bɔ nɔ ce ɖu kpò nú nyɛ. Nugbǒ wɛ, nyì lɔ ɖó azɔn enɛ. Amɔ̌, Eblée lɛ 13:6 na ganjɛwu mì ɖɔ Jehovah na ‘d’alɔ mì’ ɖò ninɔmɛ enɛ lɔmɔ̌ mɛ.

Amɔ̌ dìn hwɛ̌ ɔ, un nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ sɔ́ ayi ɖó nǔ e un ɖó dìn é jí, bo nɔ lin sɔ e wá yì è kpo sɔ e ja é kpo kpɔ́n ǎ. Enyi un jlɛ́ nǔ e nɔ ce ma sɔ́ sixu wà dìn ǎ lɛ é dó ee é ko nɔ wà ɖ’ayǐ lɛ é wu ɔ, un sixu bɛ́ linkpɔ́nzɔn. Biblu ɖɔ ɖɔ enyi è jlɛ́ gbɛ̀ mavɔmavɔ e mɛ azɔn ma sɔ́ na ɖè ǎ, bɔ mǐ ɖò nukún ɖó wɛ é dó mɛtɛnkpɔn e mɔ wɛ mǐ ɖè dìn lɛ é wu ɔ, mɛtɛnkpɔn kpɛɖé jɛn ye nyí bo na nɔ ayǐ nú “hwenu ɖé.”​—2 Kɔlɛntinu lɛ 4:​17; Nǔɖexlɛ́mɛ 21:​1-4.

Etɛ a ka lin?: Etɛ ka d’alɔ Emmaline bɔ é kpó ɖò linlin e sɔgbe é ɖé ɖó wɛ? Nɛ̌ hwɛ ka sixu kpó ɖò linlin e sɔgbe é ɖó wɛ, hwenu e a na ɖò wuvɛ̌ mɛ é gbɔn?

 Emily

Hwenu e un kpò ɖò wemaxɔmɛ linsinmɛ tɔn é ɔ, tɔ́ ce bɛ́ linkpɔ́nzɔn. É cí ɖɔ tɔ́ ce xóxó ɔ bú bɔ mɛ ɖevo wá jɛ tɛn tɔn mɛ wɛ ɖɔhun. Sín hwe enɛ nu ɔ, tɔ́ ce kpò nú nǔblanɔwu kɛɖɛ, bo nɔ ɖò xɛsi ma ɖó ta ɖé lɛ ɖi wɛ, bo nɔ ɖò adohu adohu jí gbɛmɛ. Nǔ ɔ bɛ́ n’i mɔ̌ dìn é ɔ, xwè ko yì 15. Tuùn e é tuùn ɖɔ emi nɔ ɖò xɛsi jí zɛ xwé wu, b’ɛ ma ka sɔgbe ɖɔ nǔ ni nyí mɔ ǎ é nɔ ɖó wuvɛ̌ n’i kpɔ́n!

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn wɛ mǐ nyí, bɔ agun mǐtɔn nɔ d’alɔ mǐ ɖesu. Klisanwun hàtɔ́ mǐtɔn lɛ nɔ nyɔ́ xomɛ bo nɔ lɛ́ mɔ nukúnnú jɛ nǔ mɛ, bɔ mɛɖebǔ nɔ bló bonu tɔ́ ce na lin ɖɔ emi kún sɔ́ xɔ akwɛ ɖebǔ ɖò agun ɔ mɛ ó ǎ. Nú un mɔ lee tɔ́ ce ɖò xwi ɖí xá azɔn ɔ wɛ gbɔn é ɔ, é nɔ zɔ́n bɔ un nɔ lɛ́ yí wǎn n’i d’eji.

Un jɛ tɔ́ ce xóxó ɔ, tɔ́ ce e ma nɔ ɖò adohu adohu jí ǎ, ee ma nɔ ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ ǎ, bo nɔ ɖó awǎjijɛ é sín dò. Enyi un mɔ bɔ é ɖó na ɖò xwi ɖí xá kɛntɔ́ enɛ e è ma nɔ mɔ ǎ é wɛ ayihɔngbe ayihɔngbe ɔ, ado nɔ hu mì tawun.

É ɖò mɔ̌ có, tɔ́ ce nɔ tɛ́n kpɔ́n tawun bo nɔ ɖó linlin e sɔgbe é ɖé. Hwenu e azɔn ɔ syɛn n’i tawun ayisɔnmɔ é ɔ, é dó gǎn bo nɔ xà Biblu ɔ kpɛɖé ayihɔngbe ayihɔngbe, é na bo tlɛ nyí wemafɔ kwínwe ɖé ɔ nɛ. Nǔ enɛ dó wusyɛn lanmɛ n’i tawun. Nǔ enɛ e è sixu lin ɖɔ é kún nyí nǔ kaka ɖé ó é hwlɛn ɛ gán. Un ko gó dó tɔ́ ce wu sɔmɔ̌ kpɔ́n gbeɖé ǎ.

Un yí wǎn nú Nɛɛmíi 8:​10 tawun, é ɖɔ: “Awǎjijɛ e nɔ gosin Mawu Mavɔmavɔ gɔ́n ɔ na na hlɔnhlɔn mi.” Nugbǒ tawun ka wɛ. Awǎjijɛ e un nɔ ɖó hwenu e un ɖò kpɔ́ xá agun ɔ, bo lɛ́ ɖ’alɔ ɖò nǔwiwa lɛ mɛ ganji é nɔ d’alɔ mì bɔ un nɔ sú dò e wublabla nɔ kun dó wǔ ce lɛ é. É nɔ d’alɔ mì tawun ɖò kéze ɔ bǐ mɛ. Tɔ́ ce sín kpɔ́ndéwú kplɔ́n mì ɖɔ mǐ na bo ɖò xwi ɖí xá nǔ ɖebǔ wɛ ɔ, Jehovah ɖò finɛ hwebǐnu bo na d’alɔ mǐ.

Etɛ a ka lin?: Nɛ̌ Emily ka d’alɔ tɔ́ tɔn ɖò azɔn tɔn hwenu gbɔn? Nɛ̌ a ka sixu d’alɔ mɛ e ɖò linkpɔ́nzɔn jɛ wɛ é ɖé gbɔn?