Skip to content

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Nɛ̌ Un ka Sixu Ðɔ Xó nú Mɛjitɔ́ Ce lɛ Dó Sɛ́n Yetɔn lɛ Wu Gbɔn?

Nɛ̌ Un ka Sixu Ðɔ Xó nú Mɛjitɔ́ Ce lɛ Dó Sɛ́n Yetɔn lɛ Wu Gbɔn?

“Hwenu e un ɖó xwè 15 é ɔ, un yí gbè nú sɛ́n e mɛjitɔ́ ce lɛ nɔ dó lɛ é bǐ mlɛ́mlɛ́, amɔ̌ dìn e un ɖó xwè 19 é ɔ, un nɔ mɔ ɖɔ un kún sɔ́ ɖó vivo sɔmɔ̌ ó.”—Sylvia.

Lee nǔ cí nú Sylvia é wɛ é nɔ cí nú hwi lɔ à? Enyi mɔ̌ wɛ ɔ, xóta elɔ na d’alɔ we, bɔ a na ɖɔ xó xá mɛjitɔ́ towe lɛ dó ninɔmɛ ɔ wu.

 Nǔ e a ɖó na tuùn é

Hwɛ̌ cobonu a na ɖɔ xó xá mɛjitɔ́ towe lɛ dó sɛ́n yetɔn lɛ wu hǔn, gbějé nǔ elɔ lɛ kpɔ́n:

  • Sɛ́n ma ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ ǎ ɔ, nǔ lɛ bǐ wɛ na hánnyá. Dǒ nukún ali ɖaxó e gɔ́ tawun é ɖé mɛ kpɔ́n sɛ́dó. Enyi nǔ e nɔ xlɛ́ ali mɛ lɛ é, zogbɛ́n nukún atɔnnɔ lɛ, alǒ kpánuxwɛ e nɔ ɖɔ lee è na kánwezun gbɔn ɖò fí ɖokpo ɖokpo lɛ é ɖě ma ɖò ali ɔ xò ǎ ɔ ka ló? Sɛ́n xwégbe tɔn ɖěɖee cí alitasɛ́n ɖɔhun lɛ é nɔ d’alɔ bɔ tito nɔ tíìn.

  • Sɛ́n lɛ nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ mɛjitɔ́ towe lɛ nɔ kpé nukún dó wǔ we. Enyi ye ma na sɛ́n ɖebǔ ǎ ɔ, é sixu ɖexlɛ́ ɖɔ ye kún ɖò towe ɖɔ wɛ ó. È na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, mɛjitɔ́ alɔkpa tɛ ye ka nyí nɛ?

A KA TUÙN À? Mɛjitɔ́ lɛ ɖesu ɖó na nyi sɛ́n. Enyi a xò nǔ kpɔ́n d’ewu hǔn, xà Bǐbɛ̌mɛ 2:24; Sɛ́nflínmɛ 6:6, 7; Efɛzinu lɛ 6:4; kpo 1 Timɔtée 5:8 kpo.

Amɔ̌, enyi a kpò ɖò mimɔ wɛ ɖɔ sɛ́n mɛjitɔ́ towe lɛ tɔn kún ɖò dandan ó ɔ, etɛ a ka sixu wà?

 Nǔ e a sixu wà é

Cobonu a na ɖɔ xó d’ewu hǔn, lin tamɛ kpɔ́n. Enyi é byɔ ɖɔ a na nyi sɛ́n mɛjitɔ́ towe lɛ tɔn ɔ, a ka na wà mɔ̌ à? Enyi a ma nɔ nyi sɛ́n yetɔn mɔ̌ ǎ ɔ, é na ɖibla vɛwǔ nú we ɖɔ a ni byɔ vivo d’eji. Nǔ nyí mɔ̌ hǔn, kpɔ́n xóta “Nɛ̌ Un ka Sixu Bló Gbɔn Bɔ Mɛjitɔ́ Ce lɛ Na Ðeji Dó Wǔ Yè?

Enyi a ko nɔ setónú nú mɛjitɔ́ towe lɛ ganji hǔn, sɔnǔ nú nǔ e a jló na ɖɔ nú ye é. Wlǎn linlin taji e jí a jló na ɖɔ xó dó lɛ é jɛ nukɔn, enɛ na d’alɔ we bɔ a na nɔ jlɛ̌ jí ɖò nǔ e a na byɔ é mɛ. Enɛ gudo hǔn, byɔ mɛjitɔ́ towe lɛ ɖɔ ye ni ba hwenu kpo fí ɖé kpo bonu mi na nɔ bá vo ganji. Enyi a ɖò xó ɖɔ xá mɛjitɔ́ towe lɛ wɛ hǔn, flín nǔ elɔ lɛ:

Nɔ ɖè sísí xlɛ́ ye. Biblu ɖɔ: “È . . . kán gbè nú mɛ ɔ, xomɛsin ɔ ɖě nɔ jɛ ɖě jí.” (Nǔnywɛxó 15:1) Enɛ wu ɔ, flín xó elɔ: enyi a hú nu mɛjitɔ́ towe lɛ, alǒ dóhwɛ ye ɖɔ sɛ́n yetɔn lɛ kún sɔgbe ó ɔ, xóɖɔɖókpɔ́ ɔ na yì ganji ǎ.

“Enyi un ɖó sísí nú mɛjitɔ́ ce lɛ ganji ɔ, ye lɔ nɔ ɖó sísí nú mì d’eji. Enyi sísí ɖò xó ɔ mɛ ɔ, nǔ sè jɛ mɛɖée gbè mɛ nɔ bɔkun tawun.”—Bianca.

Nɔ ɖótó ye. Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ ni “nɔ yawǔ bo na sè, [bo] ma nɔ zɔn xó jí ó.” (Jaki 1:19, nwt) Flín ɖɔ xó ɖɔ ɖó kpɔ́ xá mɛjitɔ́ towe lɛ wɛ a ɖè, é nyí xóɖiɖɔ ɖé xwlé ye wɛ a ɖè ǎ.

“Mǐ ɖò susu wɛ ɔ, mǐ sixu mɔ ɖɔ mǐ tuùn nǔ hú mɛjitɔ́ mǐtɔn lɛ, amɔ̌, adingban sésé wɛ nyí enɛ. É na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni nɔ xwedó wěɖexámɛ yetɔn lɛ kpo alixlɛ́mɛ yetɔn kpo.—Devan, xwè 20.

Nɔ sè wuvɛ̌ xá ye. Tɛ́n kpɔ́n bo mɔ nukúnnú jɛ nǔ e mɛjitɔ́ towe lɛ lin é wu. Xwedó wěɖexámɛ Biblu tɔn e ɖɔ “mɛɖebǔ ma nɔ ba ɖagbe éɖesunɔ tɔn ó; loɔ, mɛ ɖokpo ɖokpo ni nɔ ba ɖagbe mɛ ɖě lɛ tɔn” é, ɖò ninɔmɛ elɔ mɛ dìn ɔ, ɖagbe mɛjitɔ́ towe lɛ tɔn.—Filipunu lɛ 2:4.

Wlɛnwín tɛ a ka lin ɖɔ é na w’azɔ̌ hugǎn?

“Ð’ayǐ ɔ, un nɔ mɔ mɛjitɔ́ ce lɛ dó mɔ mɛ e kpo nyi kpo ɖò gbɛ̌ta ɖokpo ɔ mɛ lɛ é ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, un nɔ mɔ ye dó mɔ kɛntɔ́. Amɔ̌ dìn ɔ, un mɔ ɖɔ lee ye na nyí mɛjitɔ́ ɖagbe gbɔn é kplɔ́n wɛ ye ɖè kpowun, lee nyi lɔ ɖò kpinkplɔn wɛ bo na nyí mɛxo e wu è na ɖeji dó é ɖé gbɔn é. Nǔ e ye wà é bǐ wɛ xlɛ́ ɖɔ ye yí wǎn nú mì.”—Joshua, xwè 21.

Xwlé ɖɔgbotínsá lɛ ye. Mǐ ni ɖɔ ɖɔ a jló na yì agɔ̌ ɖé tɛnmɛ, amɔ̌, a na kun mɔ̌to nú ganxixo ɖokpo mɔ̌ cobo na jɛ fí ɔ, bɔ mɛjitɔ́ towe lɛ ka gbɛ́ ɖɔ hwi kún na yì ó. Tɛ́n kpɔ́n bo tuùn nǔ e ɖò ayi mɛ ɖu nú ye wɛ é: lee fí ɔ lín sɔ́ é wɛ à, abǐ agɔ̌ ɔ wɛ.

  • Enyi lee fí ɔ lín sɔ é wɛ ɔ, ye ka na yí gbè ɖɔ xɔ́ntɔn e nɔ kun mɔ̌to ganji é ɖé ni kplá we sɔyi à?

  • Enyi agɔ̌ ɔ wɛ ɔ, ganjɛwu tɛ a ka sixu na ye dó mɛ ɖěɖee na wá tɛn ɔ mɛ lɛ é kpo lee è na kpé nukún dó nǔ lɛ wu ɖò fí ɔ gbɔn é kpo wu?

Flín ɖɔ a ɖó na ɖè sísí xlɛ́ ɖò xóɖɔɖókpɔ́ ɔ hwenu, bo lɛ́ xwè sɔ bo ɖótó nǔ e mɛjitɔ́ towe lɛ na ɖɔ é. Nɔ “sí tɔ́ towe kpodo nɔ towe kpo” ɖò xóɖiɖɔ kpo walɔ kpo mɛ. (Efɛzinu lɛ 6:2, 3) Ye ka na ɖyɔ gbeta e kɔn ye wá é à? Ye sixu wà mɔ̌, alǒ gbɔ. Ðebǔ wɛ é na bo nyí gbɔn hǔn, . . .

Yǐ gbè nú gbeta e kɔn mɛjitɔ́ towe lɛ wá é kpo sísí kpo. Afɔ taji ɖé wɛ nyí enɛ, amɔ̌ hwɛhwɛ ɔ, è nɔ kéya na ǎ. Enyi a ma mɔ nǔ e ba wɛ a ɖè é ǎ, bo jɛ nu hú mɛjitɔ́ towe lɛ jí ɔ, é na vɛwǔ tawun ɖɔ ye ni na vivo we d’eji hweɖevonu. Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, enyi a nɔ sɔ́ jlǒ dó ɖó gbè kpɔ́ xá ye ɔ, ye lɔ na ɖibla na we vivo d’eji.