Skip to content

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Un ka Ko Ðò Gbesisɔmɛ Bo Na Jɛ Nyiɖée Sí À?

Un ka Ko Ðò Gbesisɔmɛ Bo Na Jɛ Nyiɖée Sí À?

Linlin mɛɖée sí jijɛ tɔn ɔ sixu sɔ́ akpàkpà mɛ, amɔ̌ hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, é sixu lɛ́ dó xɛsi. Enyi a ko ɖò gbesisɔmɛ bo na jɛ hwiɖée sí ɔ, nɛ̌ a ka na tuùn gbɔn?

 Gbějé hwɛjijɔ lɛ kpɔ́n

Hwɛjijɔ gègě wu wɛ a sixu wá gbeta ɔ kɔn bo na jɛ hwiɖée sí; ɖé lɛ ka na nyí nùnywɛnú sɔmɔ̌ ǎ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mɛ winnyawinnya e nɔ nyí Mario é yí gbè ɖɔ: “Un jló na jɛ nyiɖée sí bo na mɔ tɛn dó hɔn nú xwégbezɔ́ lɛ.”

Nugbǒ ɔ wɛ ka nyí ɖɔ enyi a jɛ hwiɖée sí ɔ, mɛɖesúsínínɔ towe na ɖibla ɖekpo. Ðyɔvǐ xwè 18 mɛví e nɔ nyí Onya é ɖɔ ɖɔ “Enyi a jɛ hwiɖée sí ɔ, hwiɖesunɔ wɛ na kpé nukún dó fí e a na nɔ é wu, na nùɖuɖu hwiɖée, sú axɔ́ towe lɛ, bɔ mɛjitɔ́ ɖě ka na ɖò akpá towe tlolo, bo na d’alɔ we ǎ!”

Tasuna: É byɔ ɖɔ a ni mɔ nǔ jɛ nǔ e wu a jló na jɛ hwiɖée sí é mɛ, bá mɔ tɛn dó tuùn ɖɔ emi ko ɖò gbesisɔmɛ alǒ gbɔ.

 Lɛ̌n akwɛ ɔ

Jezu ɖɔ: “Enyi mɛɖé ɖò mi mɛ, bo ɖò síngbó na gbá wɛ ɔ, ayǐ wɛ é na tó jinjɔn, bo na lɛ́n akwɛ nabi e é na zán d’ewu ɔ kpɔ́n hwɛ̌, bo na kpɔ́n ɖɔ emi ɖó akwɛ e na sixu wà azɔ̌ ɔ yì fó ɔ à jí.” (Luki 14:28) Nɛ̌ a ka sixu “lɛ́n akwɛ” nabi e hwiɖée sí jijɛ na ɖu é kpɔ́n gbɔn? Gbějé hwiɖée kpɔ́n ɖò ali elɔ lɛ nu.

A KA SIXU ZÁN AKWƐ KPO NÙNYWƐ KPO À?

Biblu ɖɔ: “Akwɛ nɔ nya xɛ ɖò mɛ jí.”—Nùnywɛtɔ́xó 7:12.

  • É nɔ vɛwǔ nú we ɖɔ a ni kplé’kwɛ wɛ à?

  • A nɔ zán’kwɛ wutuwutu wɛ à?

  • A nɔ nya’kwɛ hwɛhwɛ wɛ à?

Enyi a ɖɔ ɛɛn nú nùkanbyɔ enɛ lɛ ɖě ɔ, linlin e a ɖó bo na jɛ hwiɖée sí é sixu dɔn wuvɛ̌ wá nú we!

Fofó ce jɛ éɖée sí hwenu e é ɖó xwè 19 é. Xwè ɖokpo vlamɛ ɔ, akwɛ tɔn bǐ vɔ, è yí mɔ̌to tɔn ɖó axɔ́ nu, azɔ̌xwé ɖě sɔ́ nɔ ɖeji dó wǔ tɔn bá nya’kwɛ n’i ǎ, bɔ é gbɔ bo jɛ vo sà jí ɖɔ emi na lɛkɔ wá xwégbe.”—Danielle.

Nǔ e a sixu wà dìn é: Kàn akwɛ nabi mɔ̌ e mɛjitɔ́ towe lɛ nɔ zán ɖò sun ɖokpo mɛ é byɔ ye. Axɔ́ tɛ lɛ ye ka nɔ sú? Nɛ̌ ye ka nɔ bló tuto akwɛ e ye nɔ mɔ é tɔn bo nɔ dó sixu sú axɔ́ enɛ lɛ gbɔn? Nɛ̌ ye ka nɔ kplé’kwɛ gbɔn?

Tasuna: Lee a na zán akwɛ gbɔn é kplɔnkplɔn dìn e a kpò ɖò mɛjitɔ́ towe lɛ kpá é na d’alɔ we bɔ a na ɖí xwi xá akwɛ-wuvɛ́ gbɛmɛ tɔn lɛ hwenu e a na jɛ hwiɖée sí é.

A KA NƆ BLÓ TUTO NÚ HWIÐÉE À?

Biblu ɖɔ: “Mɛ ɖokpo ɖokpo ɖó na wà azɔ̌ e nyí étɔn é.”—Galatinu lɛ 6:5.

  • A ka nɔ ɖó nǎ nǎ nú nǔ wɛ à?

  • Mɛjitɔ́ towe lɛ nɔ flín xwégbezɔ́ towe lɛ we cobɔ a nɔ bló ye wɛ à?

  • Ganmɛ e mɛjitɔ́ towe lɛ ɖɔ a ni ko ɖò xwégbe é nɔ xò zɛ wu cobɔ a nɔ wá wɛ à?

Enyi a ɖɔ ɛɛn nú nùkanbyɔ enɛ lɛ ɖě ɔ, é na ɖibla vɛwǔ nú we tawun ɖɔ a ni kpé hwiɖée jí hwenu e a na jɛ hwiɖée sí é.

“Enyi a jɛ hwiɖée sí ɔ, nùɖé lɛ tíìn bɔ a na nɔ ɖu vivǐ tɔn sɔmɔ̌ ǎ, bo ka na nɔ zán hwenu na kpowun. Mɛɖebǔ ɖò na ɖɔ nú we wɛ ɖɔ hwi ni wà nǔ enɛ lɛ ǎ, enɛ wu ɔ, akpàkpà ɖó na nɔ sɔ́ we lobɔ a na nɔ lɛ́ wà nǔ enɛ lɛ hwɛhwɛ.”—Jessica.

Nǔ e a sixu wà dìn é: Nú sun ɖokpo blebu ɔ, dǒ gǎn bo dó kɔ azɔ̌ gègě mɛ ɖò xwé ɔ gbè lee a kpéwú gbɔn é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwiɖokponɔ ni jla xwé ɔ gbè bǐ ɖó, nya avɔ towe lɛ, xwlé axi, ɖa nùɖuɖu gbadanu lɛ bǐ, lobo klɔ́ gannu lɛ ɖò nùɖuɖu gudo. Enɛ na zɔ́n bɔ a na tuùn nǔ e ɖò te kpɔ́n we hwenu e a na jɛ hwiɖée sí é.

Tasuna: Tuto biblo nú mɛɖée ɖò taji cobɔ è na jɛ mɛɖée sí.

Kplakpla jí zinzɔn bo jɛ mɛɖée sí cí parachute zinzan ma kplɔ́n, bo lɔ́n sín jɔmɛhun mɛ ɖɔhun

A KA NƆ KPÉWÚ BO NƆ ÐU ÐÒ HWIÐÉE JÍ À?

Biblu ɖɔ: “Mi jó nǔ elɔ lɛ bǐ wiwa dó: mi ma nɔ sìn xomɛ ó; mi ma nɔ dó xomɛsin nú mɛ ó; mi ma nɔ nylahun ó; mi ma nɔ zun mɛ ó.”—Kolosinu lɛ 3:8.

  • Kpɔ́ninɔ xá mɛ ɖevo lɛ ka nɔ vɛwǔ nú we wɛ à?

  • É ka nɔ vɛwǔ nú we ɖɔ a ni ɖu ɖò xomɛsin towe jí wɛ à?

  • A ka nɔ ba hwebǐnu ɖɔ è ni nɔ wà nǔ lɛ lee a jló gbɔn é wɛ à?

Enyi a ɖɔ ɛɛn nú nùkanbyɔ enɛ lɛ ɖě ɔ, é na ɖibla vɛwǔ nú we ɖɔ a ni nɔ xɔ ɖokpo ɔ mɛ xá mɛɖé, alǒ xá mɛ e a na wá da é.

“Xɔ ɖokpo ɔ mɛ ninɔ xá mɛ ɖevo lɛ ɖè nǔwumakpé ce lɛ xlɛ́. Un kplɔ́n ɖɔ un kún sixu ɖó nukún ɖɔ mɛ ɖevo lɛ ni nɔ dɛ ɖò akpɔ̀ e linkpɔ́n nɔ zɔ́n mì lɛ é nu ó. Un ɖó na ba ali ɖagbe hugǎn e nu un na ɖu ɖò linkpɔ́n ce jí ɖè é.”—Helena.

Nǔ e a sixu wà dìn é: Kplɔ́n bo nɔ nɔ kpɔ́ xá mɛjitɔ́ towe lɛ kpo nɔví towe lɛ kpo. È na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, lee a nɔ dɛ ɖò mɛ e kpo hwi kpo ɖò kpɔ́ dìn lɛ é sín nùwanyido lɛ nu gbɔn é wɛ na xlɛ́, lee a na wá dɛ ɖò mɛɖebǔ e kpo hwi kpo na nɔ kpɔ́ ɖò nukɔnmɛ é sín nùwanyido lɛ nu gbɔn é.

Tasuna: Mɛɖée sí jijɛ nyí ali e è na gbɔn dó hɔn nú nǔ e è ɖó na wà lɛ é ǎ, nǔwukpikpé ɖé wɛ bɔ é byɔ ɖɔ è ni sɔnǔ na. É na nyɔ́ ɖɔ a ni ɖɔ xó xá mɛ ɖěɖee é ko kpa lɛ é. Kanbyɔ ye ɖɔ, nú ye dó nukún nǔ e jɛ lɛ é mɛ kpɔ́n ɔ, nùɖé ka tíìn bɔ ye na ko bló gbɔn alɔkpa vo à jí, alǒ nùɖé tíìn bɔ ye na ko jló na tuùn, bo ka tuùn dìn à jí. Enyi a ja gbeta taji ɖebǔ kɔn wá gbé ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ a ni nɔ wà mɔ̌.